Cylch Meithrin Y Fenni

We provide pre-school childcare for 2-4 year olds through the medium of Welsh, including craft, painting, reading, imaginative play and early years toys indoors, with an outside play area including water, sand, construction, and play equipment.

Cylch Meithrin Y Fenni is a not-for-profit Welsh-medium nursery based in Abergavenny, open every term time weekday from 8am-5pm. We are a member of Mudiad Meithrin, the national voluntary network of Welsh language playgroups. We aim to provide a happy family atmosphere where children learn Welsh through play. Our philosophy is centred on the Foundation Phase, where language development is fostered

Operating as usual

29/07/2021

Monmouth Shire Hall & Agincourt Square are looking good in the summer sunshine in this photo from @lesjfisher on Instagram.

This Sunday, make sure to head to Monmouth for their annual Bee Festival. Monmouth is the first official 'bee town' in the UK, and the fantastic Bees for Development do great work promoting bees, sustainability, and bee products.

The Bee Festival will have interactive displays, presentations, food & drink, entertainment, honey tasting and much more in the Nelson Gardens & Chippenham Fields.

https://www.visitmonmouthshire.com/Monmouth-Monmouth-Bee-Festival/details/?dms=3&venue=1164560&feature=1001

#lovemonmouthshire

Photos from Marlows Place's post 29/07/2021

Photos from Marlows Place's post

26/07/2021

Good morning 😊 here is our “what’s on” from now and through august!

☕️ we are open Tuesday to Saturday 10-3 . Even if we have a play session on or a club we are still open to everyone and have additional seating inside and outside

👵🏽granny / grandad coffee morning is every Wednesday 10-12 granny’s and grandads can visit us others day too , we try to connect our glamorous grannies to make friends old and new! Enjoy a coffee , light lunch, cake whilst the grandchildren play! No booking required!

👶🏼Saturdays the 31st, 14th, 28th at 10am we have our “meet me at Marlow’s “ coffee morning for our single parents, childminders, anyone new to the area or anyone just looking to meet some parent friends in similar circumstances. £3.00 booking which will include your first drink . DM us to book or pop in.

👨‍👧Saturdays 7th, 21st at 10am Dads club! Get the dads all together for the mums to have a break ! Either Stay at home, pop into town or enjoy an uninterrupted breakfast whilst chatting to us.
£3 booking which will include first drink. DM us to book or pop in.

🎨 cookie and craft will be set up in our crafting room £10 for your older ones to enjoy to include a drink and a cookie and craft of their choice . Booking is recommended. DM us or pop in to book .

🎶Every Tuesday 10-11 Mother/Parent and baby coffee morning with themed sensory toys and music toys for your little ones to play with and we’ll pop in for a sing song . £3 per adult, to include your first drink (if you want to bring granny or auntie or whoever for support then that’s great. ) DM Us to book or pop in.

🧸Every Thursday 10-11 teddy bears breakfast £3.50 per child to include our teddy toast of toast with fruit. Your little ones can play with our toys, we’ll pop in for a sing song and enjoy their teddy toast together. DM us to book or pop in.

22/07/2021

Free under 5s swim sessions this Summer. Call your local leisure centre to book a place.

Photos from Marlows Place's post 19/07/2021

Photos from Marlows Place's post

Photos from MonLife Youth's post 18/07/2021

Photos from MonLife Youth's post

[07/16/21]   Rydym ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn ac nawr rydym ni wedi dweud hwyl fawr i lawer o deuluoedd. Mae y flwyddyn yma wedi bod yn llawn o hapusrwydd a lawenydd ac yn enwedig llawer o chwerthin a hwyl a sbri. Rydym ni wedi mwynhau y taith gyda teuluoedd a gwylio y plant tyfu a ddysgu. Mae y diwrnod olaf yn Amser emosiynol wrth I ni dweud hwyl fawr i’r holl plant. Diolch am eich cymorth ac anrhegion anhygwyl.

Rydym ni esiau dymuno chi pob lwc yn Ysgol Mawr, ac rydym ni yn edrych ymlaen i weld y plant sydd yn rhan o’r teulu’r Cylch yn barod ac y plant sydd yn ymuno ni.

Gwyliau haf hapus pawb!😎☀️❤️

Photos from Cylch Meithrin Y Fenni's post 16/07/2021

Wythnos dwethaf yn Y Cylch rydym ni wedi bod yn dathlu penblwydd 50ed Mudiad. Roedd y Cylch llawn gweithgareddau hwylus yn amrywio o ganu gyda Dewin a ddarllen storiau Dewin a Doti.
Penblwydd hapus Mudiad😀
#dathlu #mudiad

Ti a Fi Officer Monmouthshire | Jobs- Mudiad Meithrin - Welsh-medium early years provisions 13/07/2021

Ti a Fi Officer Monmouthshire | Jobs- Mudiad Meithrin - Welsh-medium early years provisions

Ti a Fi Officer Monmouthshire | Jobs- Mudiad Meithrin - Welsh-medium early years provisions Jobs- Mudiad Meithrin - Welsh-medium early years provisions

Photos from Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy's post 12/07/2021

Photos from Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy's post

08/07/2021

Abergavenny Summer Sessions
Have a look at what is going on over the summer holidays for your little ones. Come along and have some fun 🤩.

Due to covid guidelines spaces are limited so booking is essential.

Please use the telephone number on the poster to book your place.

07/07/2021

Cysga'n dawel 💔💔

Annwyl deuluoedd,

Gyda thristwch enfawr y mae'n rhaid imi roi gwybod i chi ein bod wedi colli aelod o gymuned ein hysgol y bore yma.

Bydd llawer ohonoch yn adnabod Carys Hâf Eyton Evans, bydd rhai ohonoch wedi cwrdd â hi wrth iddi gollwng ei merched yn yr ysgol. Mam i ddwy ferch fach gorjys oedd Carys, a gwraig cariadus i Lee.

Roedd Carys yn ferch, yn chwaer ac yn ffrind da a driw i lawer. Roedd Carys yn fenyw ddoniol, glyfar, diddorol, ddeallus a bywiog. Roedd ei hiwmor yn ddeifiol, roedd ei harsylwadau'n graff. Roedd ganddi steil unigryw a chwaeth heb ei hail.

Gweithiodd Carys yn y Senedd. Gweithiodd gyda phob math o bobl gan drin pawb â’r un parch. Yn yr un modd, parchwyd Carys gan bawb a oedd yn ei hadnabod yn ei bywyd cyhoeddus a'i bywyd preifat.

Yn anad dim, roedd hi'n caru ei merched gyda phob ffeibr ohoni. Fel ysgol ac fel cymuned byddwn yn cefnogi'r plant, a'n holl blant, drwy'r misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

Mae angen cymorth ar staff, rhieni a Llywodraethwyr hefyd ar adegau fel hyn, felly rwy'n eich annog i gyd i fod yn garedig i chi eich hunain ac i'ch gilydd. Gadewch i ni flaenoriaethu'r pethau pwysig.

Fel mae'n digwydd, ysgrifennodd Carys yn wych hefyd. Cymerodd yr amser i ddogfennu ei phrofiad dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'n canolbwyntio ar y pethau pwysig. Dwi'n meddwl efallai mai dyma'r unig flog dwyieithog sy'n cofnodi'r fath daith. Os ydych chi'n teimlo yr hoffech chi, rwy'n argymell ei blog ardderchog. Byddai wrth ei bodd yn gwybod ei bod wedi gwneud gwahaniaeth.

https://colonlan.wordpress.com/

Mae’n holl bosib bydd cwestiynau yn codi o’ch plant eich hun. Amgaeaf ddolen a allai fod yn ddefnyddiol, er mai'r gefnogaeth orau y gallwn ei rhoi i'n plant yn fy mhrofiad i, yw cariad diamod, ateb eu cwestiynau mor onest â phosibl ac i roi llawer o sicrwydd taw anarferol iawn ydy sefyllfa fel hyn.

Bydd hyn yn effeithio arnoch chi i gyd mewn gwahanol ffyrdd. Byddwch yn garedig i chi'ch hun. Nid yw eich emosiynau a'ch ymatebion i'r newyddion hyn yn hunanol. Nid oes un ateb sut mae ymdopi â sefyllfa mor drist â hyn.

https://www.childbereavementuk.org/Listing/Category/helping-a-young-person

Roedd Carys llawn bywyd, cariad ac ysbryd ac roedd hi'n hoff iawn o chwerthin. Roedd hi’n byw bywyd i’r dim.

Roedd hi’n Gymraes i’r carn.

Byddwn yn gweld eisiau hi yn aruthrol. Byddwn yn cadw ei merched yn ddiogel.

Diolch Carys. Roeddet ti'n fenyw a hanner. Ysbrydoliaeth. Cysga’n dawel.

 chariad atoch chi gyd

Sarah

Dear families,

It is with enormous sadness that I have to let you know we lost a member of our school community this morning.

Many of you will know Carys Hâf Eyton Evans, some of you will have met her on the school run. Carys was Mam to two wonderful girls and the best a wife could be to Lee. Carys was a daughter and a sister and a good and true friend to many. Carys was a funny, clever, interesting, intelligent and vibrant woman. Her wit was caustic, her observations were focused. She was also very stylish.

Carys worked at the Senedd. She moved and shook with all sorts of people and treated everyone with respect. She was genuinely respected by those who knew her in her public life and her private life.

Above all else she loved her girls with every fibre of her being. As a school and as a community we will support the children, and all our children, through the coming months and years.

Staff, parents and Governors also need support at times like this, so I urge you all to be kind to yourselves and to each other. Let’s prioritise the important things.

As it happens Carys also wrote brilliantly. She took the time to document her experience over the last year. It focuses on the important things. I think it might be the only bilingual blog documenting this journey. If you feel you would like to, I recommend her excellent BLOG. She’d love to know she made a difference.

https://colonlan.wordpress.com/

This news may raise questions from your own children. Please rest assured we will support everyone appropriately in school whilst ensuring we maintain a normal school day for everyone as we approach the end of the year. I attach a link that may be useful, although in my experience the best support we can give our children is unconditional love, to answer their questions as truthfully as possible and to give lots and lots of reassurance.

This will affect you all in different ways. Be kind to yourself. Your emotions and reactions to this news are not selfish. There is no one answer to how one copes with a situation as sad as this.

https://www.childbereavementuk.org/Listing/Category/helping-a-young-person

Carys gave generously with all her heart and she loved laughing. She lived life as fully as she could.

She was a Welsh woman through and through.

We will miss Carys enormously. We will keep her girls safe.

Thank you Carys. You were an authentic woman. A true inspiration. Sleep tight.

With love to you all

Sarah

[07/06/21]   🎈 Mae Cylch Meithrin y Fenni yn feithrinfa Gymraeg ar gyfer plant dwy i bump mlwydd oed wedi'i lleoli yn Heol Dewi Sant, Mardy, Y Fenni.
Rydym ni’n aelod o Mudiad Meithrin ac rydym wedi ein cofrestru a'u harchwilio gan Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW). Rydym hefyd wedi cofrestru i ddarparu lleoedd a ariennir gan Flying Start a hawl Llywodraeth 30 awr.
Prif nod Cylch Meithrin y Fenni yw darparu awyrgylch anogol hapus lle mae plant yn dysgu Cymraeg trwy chwarae. Mae ein hathroniaeth wedi'i ganoli o amgylch y Cyfnod Sylfaen, lle mae datblygiad iaith yn cael ei feithrin gan gemau, straeon, darllen rhyngweithiol a chaneuon sy'n cael lle amlwg ym mhob sesiwn o Cylch Meithrin.
Bydd pob plentyn yn cael ei annog i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau a bydd thema newydd bob hanner tymor, y byddwn ni'n rhannu manylion amdani trwy ein app Seesaw.
Os hoffech chi gyflwyno'r Gymraeg i'ch plentyn o oedran ifanc, mae gennym ni leoedd i blant rhwng 2-4 oed o fis Medi. 🎈
Ffoniwch Trina - 07960683006
🎈 Cylch Meithrin y Fenni is a Welsh-medium nursery for children aged two to five years old based at Heol Dewi Sant, Mardy, Y Fenni.
We are a member of Mudiad Meithrin and are registered and inspected by the Care Inspectorate Wales (CIW). We are also registered to provide Flying Start funded places and 30-hour Government entitlement.
The main aim of Cylch Meithrin y Fenni is to provide a happy nurturing atmosphere where children learn Welsh through play. Our philosophy is centred around the Foundation Phase, where language development is fostered by games, stories, inter-active reading and songs that feature prominently in each session of Cylch Meithrin.
All children will be encouraged to participate in a wide range of activities and there will be a new theme every half term, details of which we share through our Seesaw app.
If you would like to introduce the Welsh language to your child from a young age, we have spaces for children between the ages of 2-4 years from September. 🎈
Please call Trina – 07960683006

Support Cylch Meithrin Y Fenni by shopping at smile.amazon.co.uk. 15/06/2021

Support Cylch Meithrin Y Fenni by shopping at smile.amazon.co.uk.

https://smile.amazon.co.uk/ch/1057675-0

Welsh

Defnyddiwch y ddolen i siopa trwy wên Amazon, bob tro y byddwch chi'n siopa byddant yn rhoi i'n Meithrin. Cefnogwch ni a rhannwch gyda theulu a ffrindiau hefyd. Diolch

Please use the link to shop through Amazon smile, each time you shop they will donate to our Meithrin. Please support us and also share with family and friends. Diolch

Support Cylch Meithrin Y Fenni by shopping at smile.amazon.co.uk. When you shop at smile.amazon.co.uk, Amazon will donate to Cylch Meithrin Y Fenni. Support us every time you shop.

12/06/2021

FREE Cuppa and Chat Cymraeg practise sessions - Sign up for our weekly practise sessions over a ☕paned! To join just register here: https://rb.gy/yzxexi Pob hwyl gyda’r siarad 👍
#Cymraegforkids #Cymraegiblant #Bilingualbabies #BabystepsintoWelsh

11/06/2021

https://www.meithrin.cymru/swyddi/i/170088/desc/swyddog-cymraeg-i-blant-mynwy/

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm Cymraeg i Blant...

Dyddiad cau 23 Mehefin

10/06/2021

Ebostiwch [email protected] i archebu eich lle nawr.

E-mail [email protected] to book your place now :)

#bilingualbaby #Cymraegiblant #Cymraeg #Abergaveeny #Monmouth #Chepstow #Caldicot #babygroups #grwpiaubabi

Photos from Cylch Meithrin Y Fenni's post 07/06/2021

Hwyl a sbri yn y haul☀️

20/05/2021

Diolch I bawb am wisgo lan heddiw am ddiwrnod cofio y gwenyn, rydym ni wedi cael amser arddechog yn y Cylch😁❤️🐝

Diolch I bawb am wisgo lan heddiw am ddiwrnod cofio y gwenyn, rydym ni wedi cael amser arddechog yn y Cylch😁❤️🐝

16/05/2021

To celebrate our FIS Re-Launch Day on Tuesday 18th April, we’ll be holding a Story Time for Under 5s at 10:30am. So share with your friends, have the drinks and snacks available and settle down for Story Time with the FIS.

We’ll also be launching our fun children’s design competition for all under 12s and you could win £100 in amazon vouchers. Looking forward to seeing you then.

Photos from Cylch Meithrin Y Fenni's post 27/04/2021

Diwrnod dweud stori cenedleuthol!📖 National tell a story day!😀

Timeline Photos 11/04/2021

Timeline Photos

Cofiwch fod diwrnodau HMS yfory a dydd Mawrth felly does dim ysgol i ddisgyblion. Edrychwn ymlaen at groesawi bawb yn ôl Dydd Mercher 14eg o Ebrill!

Remember there are INSET days tomorrow and Tuesday so there is no school for pupils. We look forward to welcoming everyone back Wednesday the 14th of April!

[04/07/21]   🎈 Cylch Meithrin y Fenni is a Welsh-medium nursery for children aged two to five years old based at Heol Dewi Sant, Mardy, Y Fenni.
We are a member of Mudiad Meithrin and are registered and inspected by the Care Inspectorate Wales (CIW). We are also registered to provide Flying Start funded places and 30-hour Government entitlement.
The main aim of Cylch Meithrin y Fenni is to provide a happy nurturing atmosphere where children learn Welsh through play. Our philosophy is centred around the Foundation Phase, where language development is fostered by games, stories, inter-active reading and songs that feature prominently in each session of Cylch Meithrin.
All children will be encouraged to participate in a wide range of activities and there will be a new theme every half term, details of which we share through our Seesaw app.
If you would like to introduce the Welsh language to your child from a young age, we have spaces for children between the ages of 2-3 years from April. 🎈
Please call Trina – 07960683006
🎈 Mae Cylch Meithrin y Fenni yn feithrinfa Gymraeg ar gyfer plant dwy i bump mlwydd oed wedi'i lleoli yn Heol Dewi Sant, Mardy, Y Fenni.
Rydym ni’n aelod o Mudiad Meithrin ac rydym wedi ein cofrestru a'u harchwilio gan Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW). Rydym hefyd wedi cofrestru i ddarparu lleoedd a ariennir gan Flying Start a hawl Llywodraeth 30 awr.
Prif nod Cylch Meithrin y Fenni yw darparu awyrgylch anogol hapus lle mae plant yn dysgu Cymraeg trwy chwarae. Mae ein hathroniaeth wedi'i ganoli o amgylch y Cyfnod Sylfaen, lle mae datblygiad iaith yn cael ei feithrin gan gemau, straeon, darllen rhyngweithiol a chaneuon sy'n cael lle amlwg ym mhob sesiwn o Cylch Meithrin.
Bydd pob plentyn yn cael ei annog i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau a bydd thema newydd bob hanner tymor, y byddwn ni'n rhannu manylion amdani trwy ein app Seesaw.
Os hoffech chi gyflwyno'r Gymraeg i'ch plentyn o oedran ifanc, mae gennym ni leoedd i blant rhwng 2-3 oed o fis Ebrill. 🎈
Ffoniwch Trina - 07960683006

06/04/2021

Weekly online Cuppa and Chat Cymraeg group (for Welsh beginners)
Free weekly practise sessions over a paned!
Just click on the link to sign up for one of our South East Wales sessions
Starts week beginning 12th April
https://rb.gy/vgyb3i

06/04/2021

🌟🌟🌟Chepstow and Caldicot Area/ Ardal Casgwent a Cil-Y-Coed🌟🌟🌟

Starting on Tuesday 13th of April. Register now https://rb.gy/pcatuo 🙂 .

Dechrau Dydd Mawrth 13eg o Ebrill. Cofrhestrwch nawr https://rb.gy/pcatuo 🙂.

#cymraegiblant #bilingualbaby #monmouthshire #chepstow #caldicot

30/03/2021

Caneuon pasg i chi fwynhau gyda'r plant!

Photos from Cylch Meithrin Y Fenni's post 23/03/2021

Rydym wedi treulio ein bore yn gwneud calonnau melyn er cof am bawb a gollodd eu bywydau i COVID-19 eleni. Arhoswch yn ddiogel 💛
We have spent the morning making yellow hearts in memory of everyone who lost their lives to COVID-19 this year. Stay safe 💛

[03/22/21]   🎈 Cylch Meithrin y Fenni is a Welsh-medium nursery for children aged two to five years old based at Heol Dewi Sant, Mardy, Y Fenni.
We are a member of Mudiad Meithrin and are registered and inspected by the Care Inspectorate Wales (CIW). We are also registered to provide Flying Start funded places and 30-hour Government entitlement.

The main aim of Cylch Meithrin y Fenni is to provide a happy nurturing atmosphere where children learn Welsh through play. Our philosophy is centred around the Foundation Phase, where language development is fostered by games, stories, inter-active reading and songs that feature prominently in each session of Cylch Meithrin.

All children will be encouraged to participate in a wide range of activities and there will be a new theme every half term, details of which we share through our Seesaw app.

If you would like to introduce the Welsh language to your child from a young age, we have spaces for children between the ages of 2-3 years from April. 🎈

Please call Trina – 07960683006

🎈 Mae Cylch Meithrin y Fenni yn feithrinfa Gymraeg ar gyfer plant dwy i bump mlwydd oed wedi'i lleoli yn Heol Dewi Sant, Mardy, Y Fenni.
Rydym ni’n aelod o Mudiad Meithrin ac rydym wedi ein cofrestru a'u harchwilio gan Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW). Rydym hefyd wedi cofrestru i ddarparu lleoedd a ariennir gan Flying Start a hawl Llywodraeth 30 awr.

Prif nod Cylch Meithrin y Fenni yw darparu awyrgylch anogol hapus lle mae plant yn dysgu Cymraeg trwy chwarae. Mae ein hathroniaeth wedi'i ganoli o amgylch y Cyfnod Sylfaen, lle mae datblygiad iaith yn cael ei feithrin gan gemau, straeon, darllen rhyngweithiol a chaneuon sy'n cael lle amlwg ym mhob sesiwn o Cylch Meithrin.

Bydd pob plentyn yn cael ei annog i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau a bydd thema newydd bob hanner tymor, y byddwn ni'n rhannu manylion amdani trwy ein app Seesaw.

Os hoffech chi gyflwyno'r Gymraeg i'ch plentyn o oedran ifanc, mae gennym ni leoedd i blant rhwng 2-3 oed o fis Ebrill. 🎈

Ffoniwch Trina - 07960683006

Amdanom ni | About us

Cylch Meithrin Y Fenni is a not-for-profit Welsh-medium nursery based in Abergavenny, open every term time weekday from 8am-3pm. We are a member of Mudiad Meithrin, the national voluntary network of Welsh language playgroups.

We provide pre-school childcare for 2-4 year olds through the medium of Welsh, including craft, painting, reading, imaginative play and early years toys indoors, with an outside play area including water, sand, construction, and play equipment. We aim to provide a happy family atmosphere where children learn Welsh through play. Our philosophy is centred on the Foundation Phase, where language development is fostered by games, stories, finger-rhymes and songs.

We welcome children from all backgrounds, especially non-Welsh speakers who want their children to develop bilingual skills from an early age.

Cylch Meithrin Y Fenni is registered with Care Inspectorate Wales (CIW). We are also part of the Flying Start scheme.

Videos (show all)

Clwb Cwtsh

Location

Category

Telephone

Opening Hours

Monday 8am - 4pm
Tuesday 8am - 4pm
Wednesday 8am - 4pm
Thursday 8am - 4pm
Friday 8am - 3pm