RAY Ceredigion

We provide a wide range of activities for all ages
Phone: 01545 570 686 RAY Ceredigion was established in 2001 as an out-of-school network to support registered out-of-school childcare within the county of Ceredigion, Wales.

Since 2005 the organisation has widened its remit to support open-access play, training and education, recycled arts and crafts and environmental and coastal courses.

Operating as usual

26/06/2021

RAY has Heritage Lottery Places for Nature funding to employ suitably experienced builder / carpenter / stone mason/s to put our ideas in action, ideally starting in September 2021 - please contact us if interested for a site meeting prior to supplying a quote - we are happy to employ one person with a range of skills or someone interested in one particular aspect of the build - Mae gan RAY gyllid Heritage Lottery Places for Nature i gyflogi adeiladwr / saer / saer maen / cerrig profiadol i roi ein syniadau ar waith, gan ddechrau yn ddelfrydol ym mis Medi 2021 - cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cyfarfod safle cyn cyflenwi dyfynbris - rydym ni yn hapus i gyflogi un person ag ystod o sgiliau neu rywun sydd â diddordeb mewn un agwedd benodol ar yr adeiladu

RAY has Heritage Lottery Places for Nature funding to employ suitably experienced builder / carpenter / stone mason/s to put our ideas in action, ideally starting in September 2021 - please contact us if interested for a site meeting prior to supplying a quote - we are happy to employ one person with a range of skills or someone interested in one particular aspect of the build - Mae gan RAY gyllid Heritage Lottery Places for Nature i gyflogi adeiladwr / saer / saer maen / cerrig profiadol i roi ein syniadau ar waith, gan ddechrau yn ddelfrydol ym mis Medi 2021 - cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cyfarfod safle cyn cyflenwi dyfynbris - rydym ni yn hapus i gyflogi un person ag ystod o sgiliau neu rywun sydd â diddordeb mewn un agwedd benodol ar yr adeiladu

23/06/2021

If you or anyone you know is experiencing post natal depression, or has experienced it in the past, then why not book onto this free 8 week course, with free creche (older children can attend once schools break up). To book a place see details on this poster - Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod yn profi iselder ôl-enedigol, neu wedi ei brofi yn y gorffennol, yna beth am archebu ar y cwrs 8 wythnos rhad ac am ddim hwn, gyda chreche am ddim (gall plant hŷn fynychu unwaith y bydd ysgolion yn torri i fyny). I archebu lle gweler y manylion ar y poster hwn

If you or anyone you know is experiencing post natal depression, or has experienced it in the past, then why not book onto this free 8 week course, with free creche (older children can attend once schools break up). To book a place see details on this poster - Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod yn profi iselder ôl-enedigol, neu wedi ei brofi yn y gorffennol, yna beth am archebu ar y cwrs 8 wythnos rhad ac am ddim hwn, gyda chreche am ddim (gall plant hŷn fynychu unwaith y bydd ysgolion yn torri i fyny). I archebu lle gweler y manylion ar y poster hwn

Gofal Plant - Cyngor Sir Ceredigion 20/06/2021

Gofal Plant - Cyngor Sir Ceredigion

RAY Ceredigion is unfortunately unable to provide childcare over the symmer school holidays this year – you can post your enquiry about local childcare availability here and Gofal Plant in Ceredigion county council will do their best to ehlp you with advice on what childcare is available
http://www.ceredigion.gov.uk/resident/children-young-people-services/childcare/
Yn anffodus nid yw RAY Ceredigion yn gallu darparu gofal plant dros y gwyliau ysgol symmer eleni - gallwch bostio'ch ymholiad am argaeledd gofal plant lleol yma a bydd Gofal Plant yng nghyngor sir Ceredigion yn gwneud eu gorau i roi cyngor i chi ar ba ofal plant sydd ar gael.
http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/plant-a-phobl-ifanc/gofal-plant/

Gofal Plant - Cyngor Sir Ceredigion Ceredigion County Council, mid Wales covers an area of 696 square miles and has a population of around 75,000.

Photos from RAY Ceredigion's post 18/06/2021

Photos from RAY Ceredigion's post

Photos from RAY Ceredigion's post 18/06/2021

Photos from RAY Ceredigion's post

17/06/2021

[06/16/21]   RAY Ceredigion is unfortunately unable to run a summer holiday playscheme this year and we know how difficult finding childcare is for parents, and how we need more affordable and accessible childcare. Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs are making the case for more childcare to be availalbe and would like to hear stories from parents who are struggling this summer, to help make the case for more funding - if you would be willing to provide your experiences and how this is affecting your family, your ability to go to work etc then please email me at [email protected] and I can pass your information onto to Clybiau

12/06/2021

New parent & baby yoga sessions at Canolfan Deulu RAY Ceredigion Family Centre - 4 week sessions for up to 4 parents & babies, sessions will be repeated in September - contact Megan on details on poster to book a place, or to add name to waiting list for September

Photos from Canolfan Deuluol RAY Family Centre's post 07/06/2021

Photos from Canolfan Deuluol RAY Family Centre's post

Can you spare a few moments to take my survey? 07/06/2021

Can you spare a few moments to take my survey?

We are part of an exciting project over the next 7 weeks to share information about local, outdoor, free and family friendly places. We ask that you please spare 2 minutes to complete this simple, short questionnaire consisting of 5 questions. The questionnaire will help us evaluate this project and explore what information will be useful to families.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/N5ZC3MV

Can you spare a few moments to take my survey? Please take the survey titled "Allan a Ni / Out we Go". Your feedback is important!

Parent Survey 2021 | Arolwg Rhieni 2021 07/06/2021

Parent Survey 2021 | Arolwg Rhieni 2021

Parent Survey 2021 | Arolwg Rhieni 2021 Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs is the voice of Out of School Childcare Clubs in Wales, supporting children’s right to play and quality childcare that is sustainable, affordable and meets the needs of children, their families and communities. This survey is for parents who have children under th...

05/06/2021

Hi- if you are an Amazon Prime customer you can choose local charity RAY Ceredigion as your chosen good cause and generate small donations every time you shop - we support families, babies, toddlers, primary school kids, teenagers, young adults with disabilities, older people including those with dementia and their carers, plus deliver training courses for all ages often free of charge - a small charity making a big difference and we would really value your help!! Thanks! Hi- os ydych chi'n gwsmer Amazon Prime gallwch ddewis elusen leol RAY Ceredigion fel eich achos da dewisol a chynhyrchu rhoddion bach bob tro y byddwch chi'n siopa - rydyn ni'n cefnogi teuluoedd, babanod, plant bach, plant ysgol gynradd, pobl ifanc yn eu harddegau, oedolion ifanc ag anableddau, hŷn mae pobl gan gynnwys y rhai â dementia a'u gofalwyr, ynghyd â darparu cyrsiau hyfforddi ar gyfer pob oedran yn aml yn rhad ac am ddim - elusen fach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr a byddem yn gwerthfawrogi'ch help yn fawr iawn !! Diolch!

Hi- if you are an Amazon Prime customer you can choose local charity RAY Ceredigion as your chosen good cause and generate small donations every time you shop - we support families, babies, toddlers, primary school kids, teenagers, young adults with disabilities, older people including those with dementia and their carers, plus deliver training courses for all ages often free of charge - a small charity making a big difference and we would really value your help!! Thanks! Hi- os ydych chi'n gwsmer Amazon Prime gallwch ddewis elusen leol RAY Ceredigion fel eich achos da dewisol a chynhyrchu rhoddion bach bob tro y byddwch chi'n siopa - rydyn ni'n cefnogi teuluoedd, babanod, plant bach, plant ysgol gynradd, pobl ifanc yn eu harddegau, oedolion ifanc ag anableddau, hŷn mae pobl gan gynnwys y rhai â dementia a'u gofalwyr, ynghyd â darparu cyrsiau hyfforddi ar gyfer pob oedran yn aml yn rhad ac am ddim - elusen fach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr a byddem yn gwerthfawrogi'ch help yn fawr iawn !! Diolch!

Photos from RAY Ceredigion's post 04/06/2021

Hwrê!!! Mae sesiynau Aros a Chwarae Canolfan Deuluoedd RAY yn cychwyn ddydd Llun 7 Mehefin a dydd Mercher 9 Mehefin rhwng 9.30 - 11.30 - ar gyfer rhieni a gofalwyr â babanod a phlant cyn oed ysgol. A dydd Mawrth 8fed Mehefin rydym yn cychwyn ein grŵp cymorth bwydo ar y fron cyntaf. Byddwn yn ychwanegu llawer mwy o sesiynau gan gynnwys iaith a chwarae, chwarae blêr, sesiynau i gynnwys plant 3 - 5 oed, a chwrs Mamau Matter 8 wythnos ar gyfer cefnogaeth gydag iselder ôl-enedigol a llawer mwy !!!

Photos from RAY Ceredigion's post 04/06/2021

Yay!!! RAY Family Centre Stay & Play sessions are starting up on Monday 7th June and Wednesday 9th June from 9.30 - 11.30 - for parents and carers with babies and pre-schoolers. And on Tuesday 8th June we are starting our first breastfeeding support group. We will be adding lots more sessions including language and play, messy play, sessions to include 3 - 5 year olds, and 8 week Mums Matter course for support with post natal depression and much much more!!!

03/06/2021

Starting 8th of June
Dachrau ar yr 8fed o Mehefin

[05/27/21]   Mae angen eich help arnom os gwelwch yn dda. A wnewch chi rannu eich syniadau a sylwadau isod o ble yr ydych chi yn mwynhau mynd i sy'n lleol i chi, sydd am ddim ac sydd yn addas a ddiogel ar gyfer plant. Meddyliwch am lynnoedd, coedwigoedd, afonydd, lan y môr, parc chwarae, taith gerdded- un rhywle sydd am ddim ac sy'n agored i'r cyhoedd. Bydd lluniau yn grêt- ond heb wynebau pobl na phlant. Byddwn yn ddiolchgar iawn o'ch help.

We need your help please. Please share your ideas and comments below about where you enjoy going to, which is local to you, free and suitable and safe for children. Think of lakes, forests, rivers, the seaside, a play park, a walk - one place that is free and open to the public. Pictures will be great - without the faces of people or children. We would be very grateful for your help.

Timeline Photos 23/05/2021

Our RAY Play Project is featured in Life Seeker's issue 19! Have a read online of their great stories of local projects and community events.

Grab a cuppa, 𝗜𝘀𝘀𝘂𝗲 𝟭𝟵 𝗶𝘀 𝗼𝘂𝘁! 😉 READ IT HERE: https://lifeseeker.wales/life-seeker-newspaper-issue-19

Hooray for our newly found freedom – hope you’re managing to see a few more of your family and friends and continuing to enjoy the fresh air.

This month brings another bumper issue sharing updates on local projects including the latest activities of Nibbles Rodent & Rabbit Rescue, Theatr Gwaun’s move to run more sustainably, Carmarthenshire bike hire scheme and the RAY Ceredigion in Aberaeron.

𝗪𝗲𝗹𝗹𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴 topics include the benefits of decluttering, stretching your way to better health, the importance of physical activity and the benefits of speech and language therapy for children.

Plus, we have another exciting update on 𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗿𝗼𝗸𝗲𝘀𝗵𝗶𝗿𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 website from Torch Theatre which is to be unveiled VERY SOON!

Also, if you’re returning to or continuing to work after the challenging lockdown period, we have some useful information on 𝗙𝗥𝗘𝗘 𝘄𝗲𝗹𝗹𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 available for organisations across west Wales from RCS!

Photos from RAY Ceredigion's post 04/05/2021

Ceredigion Parents! free online courses, share with your friends and follow the info to attend - Rhieni Ceredigion! cyrsiau ar-lein am ddim, eu rhannu gyda'ch ffrindiau a dilyn y wybodaeth i fynd iddynt

01/05/2021

RAY is recruiting for a Volunteer Coordinator - an exciting opportunity to promote and support our work - full details and application form at www.rayceredigion.org.uk - Mae RAY yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Gwirfoddolwyr - cyfle cyffrous i hyrwyddo a chefnogi ein gwaith - manylion llawn a ffurflen gais yn www.rayceredigion.org.uk

RAY is recruiting for a Volunteer Coordinator - an exciting opportunity to promote and support our work - full details and application form at www.rayceredigion.org.uk - Mae RAY yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Gwirfoddolwyr - cyfle cyffrous i hyrwyddo a chefnogi ein gwaith - manylion llawn a ffurflen gais yn www.rayceredigion.org.uk

28/04/2021

More lovely free opportunities for parents - Mwy o gyfleoedd hyfryd am ddim i rieni

More lovely free opportunities for parents - Mwy o gyfleoedd hyfryd am ddim i rieni

Photos from RAY Ceredigion's post 28/04/2021

Apologies for the delay, but we would like to share with you RAY Ceredigion’s Volume 2, Number 2 - March & April 2021 issue of the Volunteer Newsletter (Volume 2, Number 2 - March & April 2021). Please click on the images to view the newsletter and a copy of the Adult Learning Wales information poster regarding the online short courses that they are offering as highlighted in the newsletter. We hope you are all safe and well. 😊

Photos from RAY Ceredigion's post 28/04/2021

Ymddiheiriadau am yr oedi, ond hoffem rannu gyda chi cyhoeddiad Mawrth ac Ebrill 2021 o Gylchlythyr Gwirfoddoli RAY Ceredigion (Cyfrol 2, Rhif 2 – Mawrth ac Ebrill 2021). Cliciwch ar y lluniau i gael golwg ar y cylchlythyr a copi o’r poster gwybodaeth Addysg Oedolion Cymru ynglyn â’r cyrsiau byr arlein maent yn cynnig, fel a ymlygwyd yn y cylchlythyr. Rydym yn gobeithio eich bod i gyd yn ddiogel ac yn cadw’n dda. 😊

27/04/2021

"Mums Matter
Perinatal Mental Health Support

Becoming a mum can be tough at the best of times. Even harder during the isolation of a pandemic. Mind will be running short online courses across Hywel Dda for new mums who are struggling to enjoy their pregnancy or baby. The course offers mums the chance to meet others who feel the same way and to learn new skills to help feel better. The first course will be starting 6th May. Places are limited so please get in touch if you are interested. Once restrictions ease, courses will be available face to face with crèche facilities as well as continuing online."

"Mums Matter
Perinatal Mental Health Support

Becoming a mum can be tough at the best of times. Even harder during the isolation of a pandemic. Mind will be running short online courses across Hywel Dda for new mums who are struggling to enjoy their pregnancy or baby. The course offers mums the chance to meet others who feel the same way and to learn new skills to help feel better. The first course will be starting 6th May. Places are limited so please get in touch if you are interested. Once restrictions ease, courses will be available face to face with crèche facilities as well as continuing online."

Photos from RAY Ceredigion's post 25/04/2021

New Mums Matter courses provided by MIND - the first course will be running for 9 weeks on Thursdays starting 6th May during Perinatal Mental Health Awareness Week (there is an additional session to the normal 8, to give mums a chance to familiarise themselves with zoom) Sessions will be held 9.30-11.30am. Anyone interested will need to get in touch to book a place as online courses are limited to 6 places.

25/04/2021

Lovely online opportunities for parents - see details to join -
Cyfleoedd hyfryd ar-lein i rieni - gweler y manylion i ymuno

Lovely online opportunities for parents - see details to join -
Cyfleoedd hyfryd ar-lein i rieni - gweler y manylion i ymuno

22/04/2021

Lovely online opportunities for parents - see details to join -
Cyfleoedd hyfryd ar-lein i rieni - gweler y manylion i ymuno

22/04/2021

Lovely online opportunities for parents - see details to join -
Cyfleoedd hyfryd ar-lein i rieni - gweler y manylion i ymuno

22/04/2021

Lovely online opportunities for parents - see details to join -
Cyfleoedd hyfryd ar-lein i rieni - gweler y manylion i ymuno

21/04/2021

Exciting news! We are putting together a special Newspaper for the RAY Play Project! It will celebrate everyone that has taken part in the project and highlight some of the great experiences and memories shared.
........
Newyddion cyffrous! Rydym yn llunio Papur Newydd arbennig ar gyfer Prosiect Chwarae RAY! Bydd yn dathlu pawb sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect ac yn tynnu sylw at rai o'r profiadau a'r atgofion gwych.

Exciting news! We are putting together a special Newspaper for the RAY Play Project! It will celebrate everyone that has taken part in the project and highlight some of the great experiences and memories shared.
........
Newyddion cyffrous! Rydym yn llunio Papur Newydd arbennig ar gyfer Prosiect Chwarae RAY! Bydd yn dathlu pawb sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect ac yn tynnu sylw at rai o'r profiadau a'r atgofion gwych.

06/04/2021

RAY Ceredigion provides this type of community based play provision in Lampeter, Cardigan, Llandysul and Penparcau - hoping we can return to deliver play sessions some time this year, once Ceredigion County Council provides us with permission! - Mae RAY Ceredigion yn darparu’r math hwn o ddarpariaeth chwarae yn y gymuned yn Lampeter, Aberteifi, Llandysul a Penparcau - gan obeithio y gallwn ddychwelyd i ddarparu sesiynau chwarae beth amser eleni, unwaith y bydd Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi caniatâd inni!

🌟New publication 🌟

The latest ‘Focus on play’ concentrates on recognising and understanding the importance of community-based open access playwork provision, as well as exploring how play contributes to children’s resilience and well-being

Take a look: https://www.playwales.org.uk/eng/news/1524-recognising-the-importance-of-open-access-playwork-provision

Videos (show all)

Make a Noise for Playday! 👏
Cylch Ti a FiFideo byr o sesiwn Cylch Ti a Fi heddiw lle cyflwynodd Llinos Hallgarth (Swyddog Datblygu Iaith Cered) sesi...
Cylch Ti a Fi - Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon / National Storytelling Week (01.02.20 - 08.02.20)
Carmarthen Ukulele Orchestra in action with their version of Calon Lan - Cerddorfa Ukulele Caerfyrddin ar waith gyda'u f...
RAY PLAY DAY CARDBOARD CITY FILM
Cwrs Newydd am ddim - Gwaith Chwarae Lefel Un - New free Playwork Level one course  Bwciwch nawr !! - Book now !!
RAY Ceredigion Children and Young People's Festival
RAY Ceredigion Prosiect Tirlunio
RAY Ceredigion Landscaping project
Gwyl Plant a Phobl Ifanc Cae Sgwar Aberaeron 6ed o Awst 2014
RAY Ceredigion Community Open Access Play Sessions

Location

Category

Products

We offer room hire, on and offsite creches children's parties, recycled arts and crafts activities, play sessions, training including Forest and Coastal School and a scrap store.

Telephone

Address


Pengloyn, Tabernacle St
Aberaeron
SA46 0BN

General information

RAY Ceredigion aims to: •support, develop and enhance the provision of facilities for the daily care, recreation, open-access play and education for school age children in Ceredigion, outside school hours and during school holidays; •provide assistance and advice to advance the education and training of both staff and volunteers engaged in the provision of such care, education, recreational facilities and open-access play. RAY Ceredigion is the lead organisation for the Big Lottery Fund Child's Play project in Ceredigion. This exciting project aims to increase the amount of open-access play in the county, enhance existing play areas with natural features, and sustain an open-access play service for the county.
Other Aberaeron schools & colleges (show all)
Leanne's Childminding Service Leanne's Childminding Service
17 Heol Y Bont
Aberaeron, SA47 0QF

Chapman Framing and Gallery Chapman Framing and Gallery
13 CLOS PENGARREG
Aberaeron, SA46 0

Welcome to Chapman framing and Gallery. Bespoke picture framing, local original Art and Art materials to meet all your creative needs.