Bonsa Chalchisa

Bonsa Chalchisa

Nearby schools & colleges

GDR
GDR
harar

Comments

alabaa.oroomo
Guyya tokko billisuma ija kenyaan arguun inoluu!

Tokkummaa ummuufii maariin barbaachiisaadhaa."Mari'aataan gowaa hin qabu" jedha Oromoon. Knaaf Afaan tokkoon ,yaada takkoon waa'ee keenya haa mar'aanuu

Tokkummaa Hawuu qofti bilisummaa Fiduu hin danda'u. Gochaan agarsisuudha malee.

youtube.com

Ani maalan godhee waaqa kanaafi Akkasumaati naa jaallaate tola FAYERA BIYANA

Ani maalan godhee waaqa kanaafi Akkasumaati naa jaallaate tola tolaa

organicbeautytip.com

OLIVE OIL FOR GLOWING SKIN AND SHINY, LONG HAIR

organicbeautytip.com The usage of olive oil for glowing skin and hair is used in all kinds of home remedies. These remedies are mentioned in this article, so give it a read!

[01/03/19]   Dhaabni Uummataaf qabsa’uu tokko Uummaataf Kabaja qabachu qaba.
=================================
Sababii wal hubannoo dhabuutin uummaanni midhamu hin qabu. Addaa Bilisuummaa Oromoos ta’e, dhaabbilee biroo biyyaatti kan deebisee uummata Oromoo, qeerroofi qarreedha. OPDO /ODP kan bilisoomsee uummatadha. Kanaaf uummaanni keenya dhaabbillee lachuuf kabajaa qaba. OPDOn waggoota dheera hangoo daayeeffachuun maqaa ABO deegartu jechuun uummata Oromoo irratti wanta godhama ture hundumtuu ni beekna. Addii bilisummaa Oromoos uummaata Oromoof Oromiyaaf yeroo qabsoo gaggeessittu lubbuun hangaam akka warreegame wal nama hin gaafachisu. Haa ta’u malee, qabsoo uummaanni godheen OPDOn anga’uun dhaabbiilleen hunduu biyyatti galuun tokkummaan mul’atees salphaa miti. Dhaabbilleen kun ilaafi ilaameen irra jalaan wali galtee tokko irra ga’u qabu malee sababii kanaaf, uumaata arsaa hin malee kafalchisu hin qabu.

[12/24/18]   #Gorsa

_ Akkuma waan baay'ee dubbannu osoo waan baay'ee hubannee beekumsa guddaa horachuu dandeenya.
- kan gaafa qaban tola namaaf kenne irra kan gaafa dhabaan namaaf liqeesse wayya.
- kan gaafa du'an namaaf booyu irra kan gaafa dhukubsatan nama gaafate wayyaa.
- Nyaata dhumuuf jettee nama hin jibbin
- bara darbuuf jettee galata hin dhabin
- ofumaan of beeki namni sitti himuu qofa hin eegatin
- Osoo jirtuu dhaqabadhu erga darbite hin gaabbin
- Kan addunyaa kanarratti beekumsaan dura jiruufi kana wallaalaan duuba jirus gaafii irraa hin hafu ykn bilisoomu

_Yeroo hedduu namoonni yaada wal fakkaatan qaban dhabamuu osoo hin ta'in isaan yaada wal fakkaataa qabaan wal arguufii wal amaanuu ykn wal beekuu fa'a
dhabuu isaaniitiin yaada isaaniitiif furmaata osoo hin argatin hafu!

#like_follow_share

Want your school to be the top-listed School/college in Ambo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

obsaan.wordpress.com

Address


West Shewa
Ambo
O4
Other Education in Ambo (show all)
GDR GDR
Harar
Ambo, FEY

Afaan Oromoo Afaan Oromoo
Addis Ababa
Ambo

kaayyoon fuula kanaa inni guddaan kan ibsu seenaa dagaagina afaan oromoo yoo ta'u;afaan oromoo eessatti,yoom,eenyuun eegale kan jedhu of keessaa qaba.

About   Privacy   Login C