Waa'ee Keenya

Waa'ee Keenya

Comments

OROMOO GAAFA DU'AA BOO'EE MANKARAARU OSOO HIN TAANE, ISA GAAFA BU'AA WAL GARGAARU DHABNE.
DHUGAA JIRTUTU KANA.
NAMA OROMOO TA'E TOKKO HIDHUUN SALPHAADHA.OROMUMMAA ISAA GARUU HIDHUU MITII ARGUUNUU NI ULFAATA.
WAA'EEN KEENYA YOON DHIISNA JEDHAN SILAA NAMA HIN DHIISUU.
Dhukkubsataa tokkoo fi Dr. Tibba tokko qeerricha Oromoo tokkotu dhukkubsatee hospitaala deeme.Gaafas dabareen kan Dr. Abiy ture.Dhukkubsatichis yaa rabbi sihaa galatu maal carraan akkanaa! Jedhee carraan kan ilma abbaa gadaa irra isa buusuu isatti daran gammadee akkas jechaa waliin haasaa itti fufan: Qeerricha:Akkam jirtu Dr? Dr. Abiy:Nagaa Akkam? Maal sigargaaru? Dhukkubsaticha:Na micheessa Dr.kiyyaa Dr. Abiy:Mee Akkam si godha? Qeerricha:Dhukkubni kiyya mallatoo dhaabbataa hin qabu.Isaan keessaa muraasni:ofis,maatiis,ollaas,gooxiis,gandas na jibbisiisa.Afaan Oromoo natti hadheessa.Afaan Amaaraa natti urgeessa.Kun maalta'inna Dr.? Dr.:Mallattooleen dhukkuba keetii danuudha.Ajandaa kiyyarratti qabadheera.Mallattoolee dhukkuba kee kana irra dhaabadhee qoricha as jiru siif kenna.Kan as hin jirremmoo gara biroo deemtee bitatta. Qeerricha:Tole Dr. kiyyaa homaan ta'u. Dr.Abiy:Tole jalqabummarraa yoon eegalu 1.isa of,maatii,ollaa,gooxiif ganda si jibbisiisuuf shamara bareedduushee Goondar deemii fuudhi ykn ammoo gobbaanii akka taanuuf obboleettii Zinnaash sii naqanna.Sababni isaa rakkoo gurmaa'ina/ida'amuu waan qabduufi. 2.Isa Afaan Oromoo sitti hadheessee Amaariffa sitti urgeessuuf ammoo achuma Gondaritti deemii tsabala naannoo sanaa dhiqadhu budaan Amaaraa si nyaachuun didduu! Qeerricha:An ilma ABBAA GADAAN si se'e ILMA ABBAA GANDAA! Sanuu ganda gumaatti na ergitaa? Dhala diqaalaa ati dhaqii dibbee reebiif qaalluu saaniif.Innan dhukkubsadhuuf waan ati qaraatu samiif dacheedha.WAL BIRAA GALLE NAGAATTI JEDHEENII BIRAA DEEME JEDHAMA. Qopheessaan: B/saa Cimdeessaa Haayiluuti Galatoomaa.Dogoggorri qubeessuu yoo qabaate na oofkalchaa
Oromoota gidduudhaa tokkummaa barbaaduun,lafa saani hin oollee faltii barbaaduudha. #Chimdessa
Afaan kiyyaan dubbachuu qofti afaanicha guddisuu miti.Barsiisuunis dirqama kiyya. #CIM-DEE-SSAA
JFK
"HIRIYYAAN DHARAA GARAA SI BARAA MATAA SI MARAA DHOKFADHU GARAA." BY:HACHALU HUNDESSA
AFAAN OROMOO AFAAN HOJII FEDERAALAA TA'EEN DHUGAADHAA?
"BARA BOFTI NAMA CINIINTE,LOOTUUN MATAA NAMATTI RAAFTI"
Sirni Gadaa Oromoo maaliif akka gosa barnoota tokkootti manneetii barnootaa sad. gad aanaa irraa hanga ol aanaati hin kennamne?

kaayyoon fuula kanaa inni guddaan kan ibsu seenaa dagaagina afaan oromoo yoo ta'u;afaan oromoo eessatti,yoom,eenyuun eegale kan jedhu of keessaa qaba.

Oromummaa

Operating as usual

Waa'ee Keenya

[09/02/20]   LEENCAA FI GUCHII
Bara durii leencaa fi guchiin
hiriyaa turan jedhu.Bosona
keessa ollaa walii
jiraatu.Leenci sangaa qaba
ture.Guchiin ammoo sa'a
dhalaa qaba.Loon isaanii
kanas dabareen tikfatu
turan.
Guyyaa tokko dabareen kan
leencaa ture.Guyyaa kana
saani guchii dorrobaa waan
turteef raada dhalteef.Leenci
s inaaffaan waan itti
dhaga'ameef raada guchii
jalaa fuudhee sangaa isaa
jala godhee,sa'a
waraabessaa jala dhagaa
guddaa jala godhe
Leenci fiigee gara guchii
dhaqee akkas
jedheen,"koottuu ilaali
sangaan kiyya raada anaaf
dhale" jedheen.Guchiin
gaafa dhaqee ilaalu raada
sangaa leencaa jalatti
arge.Sa'a jalatti ammoo
dhagaa arge.Guchiinis
akkana jedhe," obbo leencoo
waatiin kan kiyya,keessan
miti".Waliin mormuu itti
fufan.Leencis akkas
jedhe,"ati waatiin kiyya
jetta,animmoo kiyya jedheen
amana." Mee dhimma kana
bineensonni kuun waltajjii
dhufanii nuuf haa
murteessan jedhe.
Leencis erga bineensonni
waltajjii dhufanii akkas
jedheen "aniif hiriyyaan
kiyya guchiin rakkoo tokko
qabna.Guchiin sa'a qaba ani
immoo sangaan
qaba.Sangaan kiyya waatii
naaf dhale.Saani guchii
ammoo dhagaa guddaa
dhalte.Guchiin kan waatii
dhale sa'a kiyya jedhee
yaada.Ani ammoo sangaa
kiyyatu waatii naaf dhalen
jedha." jedheen.Bineens
onnis hayaataan erga
dhaggeeffatanii booda
leenca waan sodaataniif
Obbo leencoo sin sirruma
jettan kan waatii dhale sa'a
guchii osoo hin taane
sangaa keessani jedhanii
harka rukutanii
mirkaneessaniif.
Xumura irratti erga
waltajjiin xumuramuuf
ka'ee,jeedalli/sardiidni
fiigaa dhufte.Leencis akkas
jedheen,"koottu amma
barfattee akkanatti dhufte
sanuu yaada kanarratti
murtii kenni" jedheen.Ariifat
ee yaadicha ibseef.Jeedooni
s;"ani waltajjii kana keessa
taa'uuf yeroon qabu.Abbaan
kiyya dhaluuf ciniinsifachaa
waan jiruuf ariitiin gara
manaatti deebi'uun
barbaada"jette.Leencis
baay'ee aaree "Kijibduu!
erga yoomii dhiirri dhaluu
eegale?" jedheen.Jeedoonis
"obbo leencoo jechoonni
keessan kun ajaayiba.Erga
dhiirri dhaluun dandeenyee
sangaan keessan akkamiin
r

Waa'ee Keenya

[08/20/20]   WAL BARSIIFNA
WAL IRRAA BARANNA
WAL QAROOMSINA
WALIIN QAROOMNA.

SODAA WARRA SODDAA
SABA GUDDAAN OODDAA?

[08/13/20]   Quurroo fi Jeedala
Dur dur quurrootu foon huuruutti baatee muka gubbaa taa'a ture.Jeedoon ammoo osoo inni haala mijeeffatee nyaachuu hin eegaliin irra baate.Sila muka koruu waan hin dandeenyeef tooftaa tokko falte.Akkana jetteen "ajaayiba rabbii ati allaattii akkam miidhagudha! Miidhagina kee kanaan mootii bineensota maraa ta'uutu siif mala jetteen".Itti dabaltees Jetteen "mee sagaleen kee akka bifa kee bareedaa sirba tokko na dhageessisi?"Jetteen.Innis dhugaa se'ee se'ee afaan isaa saaqqatee itti agarsiisuuf gaafa jedhu foon afaan isaa keessaa lafatti kufte.Innis akka isheen gowwoomsaa jirtu waan hin hubanneef,miira keessa galee weedduu isaa Itti gad dhiiseef.Isheenis Afaan bantee dhaggeeffattee xumura irratti akkana jetteen "Sagaleen kee illee baay'ee bareeda garuu,mootii bineensotaa ta'uudhaaf miidhaginni qofti gahaa miti.Beekumsii fi afchaalummaan illee sibarbaachisu" jetteenii foon Afaan isaa keessaa lafatti kufte fudhattee jalaa kutte jedhama.
Dhaamsi Dur durii kanaa maali Itti yaadi.

Chimdessa Hailu

Chimdessa Hailu

UMMATA "CAKE" FI "FAKE" ADDA BAASEE HIN BEEKNE GOWWOOMSUUN OF GOWWOOMSUUDHA.

ANI OROMOODHA.DANTAA OROMOO SHARAFUUN ANAAN GARAFUUDHA.
C H I M D E S S A

Waa'ee Keenya

Warri ani Oromoo dha jechaa jechoota Afaan Oromoo seeraan hin katabne ofumaa maqaa ani Oromoodha jedhuun daldaluun aad maleedha.Mee ofuma keessanii of ceepha'aa jarana.

Afaan Oromoo hundee
#OROMUMMAA

[05/03/20]   Maqaa fi ilmoolee Bineensotaa
Waliif Dabarsaa irraa baradhaa
1 Harree------Bukurii
2 Qamalee--- Canoo
3 Xaddee------Xubii
4 Kuruphee----Sophoo
5 Booyyee----Qoqalaa
6 Bofa----------Leetii
7 Weennii------Wullee
8 Buutii---------Lootii
9 Re'ee-------Maqasha
10 Hoolaa---Bukkuula
11 Adurree----Bashoo
12 Huummoo--Cuucii
13 Lukkuu-------Hucoo/cuucii
14 Sa'a---------Waati
15 Gadamsa--Gudalaa
16 Saree------Buchila
17 Kannisa---Barrisaa
18 Hantuta----Ajjoo
19 Jawwee---Lootii
20 Raacha-----Callee
21 Sololiyaa--Cuucii
22 Nama------Mucaa
23 Sardiidoo--Xulubaa
24 Bosonuu---Simboo
25 Illeettii---Buchilaa
26 Roobii----Heegira
27 Guchii-----Ruboo
28 Sattawwaa-Bochoola
29 Qocaa-----Cuucii
30 Leenca---Kubalee
31 Qerrensa---linchii
32 Arba-----Dhoblee
33 Gafarsa----Serroo
34 Farda -------Ciloo
35 Gaala-------Nyarqoo
36 Jaldeessa--Cakkee
37 Simbirroo--Cuucii
38 Gogorrii----Cuucii

Waa'ee Keenya

TOKKUMMAA JECHARRA DARBE DHABUUN UMMATA OROMOO MIIDHEERA.MIIDHAAS JIRA.
#CHIMDESSA

Nama qeequun of beekuu miti.Of qeequun garuu of beekuudha.

Ajaayiba rabbii namatti koronaanuu xiqqaate! Maal jedha paastarri dhama'aan tun!

Waa'ee Keenya's cover photo

Waa'ee Keenya

Waa'ee Keenya's cover photo

Waa'ee Keenya's cover photo

Mee anisoo ijaara citaa xiqqoo taatullee.
Mee anisoo nan ajjeesa shaniif jaha taatullee 11 taatullee
#W/Eebbisaa Addunyaa

[03/09/20]   Ashamaa akkam jirtu ijoolleen Oromoo.
Nagaa wal haa gaafannu maal waliin oonna moo?

[03/09/20]   GARAADHAAN NYAATAMUURRA GALAANAAN NYAATAMUU WAYYA.

[03/05/20]   UTUULLEE ULEEN CABEE KAN ABBAA GADAA HIN CABU
BEEKAA IRRA TARRE MALEE SEENAAN HIYYEESSAN QABU.
DR. ALII MOHAAMMAD

[03/05/20]   ABBAATU OF MARA JEDHE BOFTI.

Want your school to be the top-listed School/college in Ambo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address

Addis Ababa
Ambo
Other Education in Ambo (show all)
GDR GDR
Harar
Ambo, FEY

Bonsa Chalchisa Bonsa Chalchisa
West Shewa
Ambo, O4

Tokkummaa ummuufii maariin barbaachiisaadhaa."Mari'aataan gowaa hin qabu" jedha Oromoon. Knaaf Afaan tokkoon ,yaada takkoon waa'ee keenya haa mar'aanuu

About   Privacy   Login C