Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca - ISUCIR

Bisbat de Mallorca - Casa de l'Església (C/ Seminari, 4): Secretaria del C.E.T.E.M. i de l'I.S.U.C.I.R. (2n pis, nº 237)

_____ PRESENTACIÓ _____ - QUÈ ÉS L'I.S.U.C.I.R.? - L’Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (I.S.U.C.I.R.) és la institució acadèmica de l’Església mallorquina que ofereix estudis superiors sobre el fet religiós i els continguts de la fe catòlica. És patrocinat per la Facultat de Teologia de Catalunya (F.C.T.) aixoplugada dins l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona i ha estat erigit per la Congregació de l’Educació Catòlica el dia 4 de Juny de 2010. L'I.S.U.C.I.R. s'inscriu, axí, en la trajectòria de l'atenció que l'Església de Mallorca dedica a la formació teològica i que tingué com a primeres realitzacions l'Escola de Teologia, promoguda pel Centre d'Estudis Teològics de Mallorca (C.E.T.E.M.), i L'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca, erigit l'any 2000. El mes de Juny del 2008, la Congregació per a l'Educació Catòlica publicà una "Instrucció" amb la normativa que ha regulat el procés d'erecció de la nova institució. OBJECTIUS: L’I.S.U.C.I.R. fou creat amb la finalitat d’oferir a la societat mallorquina un àmbit de reflexió sobre el fet religiós des de la perspectiva cristiana. I, al mateix temps proporcionar una formació sistemàtica de la teologia i la cultura catòliques, a to amb les necessitats de l’home i de la dona d’avui, a tots aquells que hi estiguin interessats. DESTINATARIS: - Laics/laiques interessants en els objectius de l'I.S.U.C.I.R. - Candidats al Diaconat Permanent en l'Esglèsia Catòlica. - Tots els agents de pastoral que desitgin formació permanent - Persones que treballen en la mediació social. - Estudiants universitaris interessats en el fenomen religiós i la seva problemàtica actual. - Tota persona preocupada per la dimensió espiritual de l'individu i de la vida. ESTUDIS: La titulació acadèmica ofertada per l'I.S.U.C.I.R. inclou dos cicles: - El primer cicle consta de 180 E.C.T.S., impartits regularment en tres anys i clou amb l'obtenció del Títol "Batxiller en Ciències Religioses". - El segon cicle consta de 120 E.C.T.S., impartits regularment en dos anys i permet l'obtenció del Títol "Llicenciat en Ciències Religioses. Evangelització en una cultura de la mobilitat". Els títols tenen reconeixement eclesiàstic (per la Facultat de Teologia de Catalunya) i civil (BOE 30, 4 de febrer de 1995, 3605-3607). L'I.S.U.C.I.R. oferirà mòduls (ca. 30 E.C.T.S.) per a l'estudi sectorial de les matèries ofertades (Bíblia, Teologia, Moral, Ciències religioses...). - ORGANIGRAMA - I - AUTORITATS COMUNES AMB L'ATENEU UNIVERSITARI "SANT PACIÀ" (A.U.S.P.): - GRAN CANCELLER DE L'ATENEU UNIVERSITARI "SANT PACIÀ" (A.U.S.P.): Exm. i Revdm. Dr. Mons. Joan Josep, Cardenal Omella i Omella, Arquebisbe de Barcelona. - RECTOR DE L'ATENEU UNIVERSITARI "SANT PACIÀ": Dr. Mn. Armand Puig i Tàrrech. - DEGÀ-PRESIDENT DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA (F.T.C.): Dr. Mn. Joan Planellas i Barnosell. II- AUTORITATS PRÒPIES DE L'INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE MALLORCA (I.S.U.C.I.R.): - MODERADOR: Excm. i Rvdm. Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca. - DIRECTOR: Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. III- CONSELL PERMANENT DE L'INSTITUT: 1.- Director: Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. 2.- Representant del Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (F.T.C.): Dr. Mn. Gaspar Mora i Bartrès. 3.- Secretari: Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. 4.- Professors estables: Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder i Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. 5.- Professors no estables: Llic. Mn. Teodor Suau i Puig. 6.- Representant dels Alumnes: Sr. D. Francesc d'Assís Mestre i Cárceles. IV- CONSELL DE L'INSTITUT: 1.- Director: Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. 2.- Representant del Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (F.T.C.): Dr. Mn. Gaspar Mora i Bartrès. 3.- Secretari: Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. 4.- Professors estables: Dr. Mn. Miquel Gual i Tortella. Dr. Mn. Joan Bestard i Comas, Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder i Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas. 5.- Professors no estables: 6.- Professors estables emèrits: Dr. Mn. Gabriel Amengual i Coll i Dr. Mn. Bartomeu Bennàssar i Vicens. 7.- Professors no estables emèrits: Llic. Mn. Teodor Suau i Puig. 8.- Delegat del Moderador: Llic. Mons. Lluc Riera i Coll. 9.- Representants dels alumnes: Sr. D. Francesc d'Assís Mestre i Cárceles i Sr. D. Joan Conrad Garau i Sintes. V- PROFESSORAT: 1.- Professors estables: - Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. - Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. - Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas. - Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. - Dr. Mn. Miquel Gual i Tortella. - Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder. 2.- Professors estables emèrits: - Dr. Mn. Gabriel Amengual i Coll. - Dr. Mn. Bartomeu Bennàssar i Vicens. 3.- Professors no estables: - Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.). - Llic. P. Lluís Àngel Arrom i Albéniz (O.F.M. Cap.). - Llic. Mn. Joan Bauzà i Bauzà. - Llic. Mn. Nadal Bernat i Salas. - Dr. Mn. Joan Carles Cànovas i Miranda. - Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. - Llic. Mn. Marià Gastalver i Martín. - Llic. Mn. Josep Antoni Guardiola i Crespí. - Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger. - Llic. Mn. César Murillo i Rademacher. - Llic. Mn. Pere Nicolau Oliver i Vives. - Llic. P. Jaume Reynés i Matas (M.SS.CC.). - Llic. Mons. Lluc Riera i Coll. - Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà. 4.- Professors no estables emèrits: - Llic. Mn. Llorenç Alcina i Rosselló. - Llic. Mn. Joan Darder i Brotat. - Llic. Mn. Teodor Suau i Puig. - Dr. P. Gabriel Seguí i Trobat (M.SS.CC.). 5.- Professors convidats: - Llic. Mn. Josep Adrover i Vallbona. - Llic. Sra. Maria Dolors Garcia-Carpintero López-Astilleros. - Llic. Sra. Aina Gual de Torrella Le-Senne. - Dr. Mn. Diego León Fioravanti. - Llic. Mn. Francesc Munar i Servera. - Llic. Mn. Eugeni Rodríguez i Adrover. - Llic. Sra. Joana Maria Serra i Miró. 6.- Professors convidats emèrits: - Dr. Mons. Antoni Alzamora i Salom. 7.- Professors en exedència: - Dr. Sra. Maria del Pilar Fiol i Ximelis. - Llic. Mn. Jaume Mas i Julià. - Llic. Mn. Àngel Reigadas i Ramón. _____ ESTUDIS (ANY ACADÈMIC 2017 - 2018) _____ I- BATXILLERAT 1.- Primer Curs: Primer semestre: • Antropologia Filosòfica (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Fenomenologia de la Religió (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Història de la Filosofia I (4): Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. • Introducció a les Ciències Religioses (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. • Introducció a l'Antic Testament (4): Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.). • Metodologia Teològica (2): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. • Teologia Fonamental (6): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich / Dr. Joan Andreu i Alcina • Teologia Moral Fonamental (4): Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger. Segon semestre: • Història de la Filosofia II (4): Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. • Història de les Religions (4): Dr. Mn. Joan Carles Cànovas i Miranda. • Introducció al Nou Testament (4): Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.). • Metafísica i Teodicea (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Pentateuc i Històrics (4): Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder. • Seminari (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Sociologia de la Religió (4): Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. 2.- Segon curs: Primer semestre: • Antropologia Teològica (6): Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas. • Escatologia (4): P. Lluís Àngel Arrom i Albéniz (O.F.M.Cap.). • Història de l'Església I (4): Llic. Mn. César Murillo i Rademacher. • Història de la Teologia (4): Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas. • Teologia Moral Social (4): Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger (*) Seminari de Síntesi (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich (només pels qui han fet 3r). Segon semestre: • Cartes Apostòliques (4): Llic. P. Jaume Reynés i Matas (M.SS.CC.). • Dret Canònic (4): Llic. Mn. Nadal Bernat i Salas. • Misteri de Déu (2): Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. • Eclesiologia (6): Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà. • Ecumenisme (4): Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà. • Escrits joànnics (4):Llic. Mn. Llorenç Tous i Massanet. • Història de l'Església II (4): Llic. Mn. César Murillo i Rademacher. • Història de l'Església de Mallorca (2): Llic. Mn. César Murillo i Rademacher. • Mariologia (4): Llic. P. Lluís Àngel Arrom i Albéniz (O.F.M.Cap.). (*) Seminari de Síntesi (2): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich (només pels qui han fet 3r). 3.- Tercer curs: S'Oferirà l'Any Acadèmic 2018 - 2019. Primer semestre: Segon semestre: II- LLICENCIATURA 1.- Primer curs: S'Oferirà a l'Any Acadèmic 2018 - 2019. Primer semestre: Segon semestre: 2.- Segon curs: Primer semestre: • Estructura pastoral de l'Església diocesana (4): Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. • Hermenèutica bíblica: Nou Testament (4): Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.). • Seminari: "L'Exili de Déu" (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. • Teologia de la creació i ecologia (4): Llic. Sra. Aina Gual de Torrella i Le-Sene • Teologia oriental (4): Llic. P. Lluís Àngel Arrom i Albéniz (O.F.M.Cap.). Segon semestre: • Documents del Magisteri sobre Evangelització (4): Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà. • Diàleg interreligiós (4): Llic. Sra. Aina Gual de Torella i Le-Senne. • Introducció a l'ètica de la virtut (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Judaisme i Islamisme (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. • Música i celebració (4): Dr. Mn. Diego León i Fioravanti. • Patrimoni artístic i evangelització (4): Llic. Mn. César Murillo i Rademacher.

Misión: - Possibilitar una formació teològica complexiva i seriosa a tots els que estiguin interessats en poder "donar raó de la seva esperança" (I Pe. 3, 15). - Capacitar per a l'exercici de tasques de responsabilitat en la comunitat eclesial. - Possibilitar una titulació eclesiàstica de nivell superior als professors de Religió. - Promoure el diàleg entre la fe i la cultura. - Proporcionar als estudiants o professionals de nivell universitari un complement de caire humanista i espiritual que completi la seva preparació tècnica.

[ESDEVENIMENT] Aniversari del Bisbe de Mallorca (28/01/2020): Mons. Sebastià cumpleix avui 72 anys.

youtube.com

Programa Església Notícia (Canal 4 TV) - 26 de gener de 2020

[BISBAT DE MALLORCA] Església notícia (26/01/2020).

https://www.youtube.com/embed/oCQqY8r_0CY?autoplay=1

youtube.com

Programa Mosaic (IB3 TV) - 26 de gener de 2020

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (26/01/2020).

https://www.youtube.com/embed/yv7-nteDFQo?autoplay=1

www.bisbatdemallorca.com

[BISBAT DE MALLORCA] Full dominical (26/01/2020).

http://www.bisbatdemallorca.com/publicacions/full/01/04-FULL-(26-GENER-2020).pdf

bisbatdemallorca.com

youtube.com

La Bíblia de 2 en 2: els gegants

[LA BÍBLIA DE 2 EN 2] Els gegants.

https://www.youtube.com/watch?v=yET_K0AK0sw

En aquest nou episodi de "La Bíblia de 2 en 2", Mn. Francesc Ramis conta com el poble d'Israel va tenir por d'entrar a la terra promesa. "La Bíblia de 2 en 2...

[BISBAT DE MALLORCA] Carta pastoral del Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull Anglada.

http://www.agenciabaleria.com/07-pdf/CARTA%20PASTORAL_v10_LOW.pdf

[ESDEVENIMENT] Presentació de la Carta Pastoral del Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull Anglada. Intervindran el Sr. Bisbe, el M.I. Dr. Mn. Joan Bauzà Bauzà, el Sr. Jaume Martorell i Sor Margalida Oliver.

- Dia: Dijous, 23 de Gener.
- Hora: 20:00.
- Lloc: Saló d'actes del Col.legi St. Francesc (Pl. St. Francesc, 5 - Palma).

[ESDEVENIMENT] Curset Bíblic "Profetes", impartit pel M.I. Dr. Mn. Francesc Ramis Darder.

- Dia: Dimecres, 22 de Gener.
- Hora: 20:30.
- Lloc: Parròquia de Sta. Catalina Thomàs (Pl. Sta. Pagesa, 5 - Palma).

[ESDEVENIMENT] Celebració interconfessional dins la Setmana d'oració per la unitat dels cristians. Presideix el Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull Anglada.

- Dia: Dimarts, 21 de Gener.
- Hora: 19:00.
- Lloc: Catedral de Mallorca (Pl. de la Seu, s/n - Palma).

youtube.com

Missa de Sant Sebastià

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia Solemne de St. Sebastià, màrtir i Patró de Palma (20/01/2020).

https://www.youtube.com/watch?v=FyBFJ-2e0lo

youtube.com

19/01/20 Eucaristia de la Seu

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia (19/01/2020).

https://www.youtube.com/watch?v=J1_OLEEDtxI

Celebració de l'eucaristia del diumenges

youtube.com

Programa Església Notícia (Canal 4 TV) - 19 de gener de 2020

[BISBAT DE MALLORCA] Església notícia (19/01/2020)

https://www.youtube.com/embed/dO5JGrnBJWY?autoplay=1

youtube.com

Programa Mosaic (IB3 TV) - 19 de gener de 2020

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (19/01/2020).

https://www.youtube.com/embed/Ok9QA4d4hwo?autoplay=1

www.bisbatdemallorca.com

[BISBAT DE MALLORCA] Full dominical (19/01/2020).

http://www.bisbatdemallorca.com/publicacions/full/01/03-FULL-(19-GENER-2020).pdf

bisbatdemallorca.com

[PONTÍFEX] Nomenament del Bisbe Auxiliar de Valencia (18/01/2020): El Sant Pare Francesc P.P. ha nomenat a Mons. Vicente Juan Segura, fins ara Bisbe d'Eivissa com a Bisbe Titular d'Armentia i Auxiliar de Valencia.

Mons. Juan Segura s'incorporarà el proper 2 de Febrer a l'Arxidiòcesi de Valencia com a Auxiliar entrant el bisbat pitiús en periode de seu vacant fins al nomenament del seu sucsessor.

youtube.com

La Bíblia de 2 en 2: l'aigua de la roca

[LA BÍBLIA DE 2 EN 2] L'aigua de la roca.

https://www.youtube.com/watch?v=EO7f0AbRKRQ

En aquest nou episodi de "La Bíblia de 2 en 2", Mn. Francesc Ramis conta com el poble d'Israel es va quedar sense aigua en travessar el desert i Déu el va au...

ib3.org

Eucaristia | Eucaristia a la Seu - Capitol - SEU-213

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia (12/01/2020).

https://ib3.org/eucaristia?pl=1&cont=343ccc91-6583-4457-a993-d5cfd6974c1c

ib3.org Retransmissió de l'Eucaristia dominical. Al web des de 2009 Estat En emissió Horari Diumenge, a les 10.30 h Telèfon Contacte Producció Retransmissions Temporades Edat

youtube.com

Programa Església Notícia (Canal 4 TV) - 12 de gener de 2020

[BISBAT DE MALLORCA] Església notícia (12/01/2020).

https://www.youtube.com/embed/kTEuFCY8U9g?autoplay=1

youtube.com

Programa Mosaic (IB3 TV) - 12 de gener de 2020

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (12/01/2020).

https://www.youtube.com/embed/mv9IDgVokfY?autoplay=1

www.bisbatdemallorca.com

[BISBAT DE MALLORCA] Full dominical (12/01/2020).

http://www.bisbatdemallorca.com/publicacions/full/01/02-FULL-(12-GENER-2020).pdf

bisbatdemallorca.com

youtube.com

Programa Església Notícia - Memòria 2019 (5 de gener de 2020)

[BISBAT DE MALLORCA] Església notícia (05/01/2020).

https://www.youtube.com/embed/zgT3JqwP9vk?autoplay=1

youtube.com

Programa Mosaic (IB3 TV) - Memòria 2019

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (05/01/2020).

https://www.youtube.com/embed/rUx5wspDPE0?autoplay=1

ib3.org

Eucaristia | Eucaristia a la Seu - Capitol - SEU-211

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia (29/12/2019).

https://ib3.org/eucaristia?pl=1&cont=38718687-e6b3-4a5b-899f-e43e3f8611ae

ib3.org Retransmissió de l'Eucaristia dominical. Al web des de 2009 Estat En emissió Horari Diumenge, a les 10.30 h Telèfon Contacte Producció Retransmissions Temporades Edat

youtube.com

Programa Mosaic (IB3 TV) - 29 de desembre de 2019

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (29/12/2019).

https://www.youtube.com/embed/wD_6lo62EV8?autoplay=1

www.bisbatdemallorca.com

[BISBAT DE MALLORCA] Full dominical (29/12/2019).

http://www.bisbatdemallorca.com/publicacions/full/12/52-FULL-(29-DESEMBRE-2019).pdf

bisbatdemallorca.com

youtube.com

La Bíblia de 2 en 2: l'estrella de Balaam

[LA BÍBLIA DE 2 EN 2] L'estrella de Balaam.

https://www.youtube.com/watch?v=XdNmbupEAv4

En aquest nou episodi de "La Bíblia de 2 en 2" Mn. Francesc Ramis explica el preludi bíblic de l'estrella de Betlem. "La Bíblia de 2 en 2" és una sèrie que e...

youtube.com

Missatge de Nadal del bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull

[BISBAT DE MALLORCA] Felicitació del Nadal del Bisbe de Mallorca (25/12/2019).

https://www.youtube.com/embed/YkTRxolB-Gw?autoplay=1

[SANTA SEU] Nomenament de l'Arquebisbe de Toledo i Primat d'Espanya (27/12/2019): El Sant Pare Francesc P.P. ha nomenat Arquebisbe de Toledo i Primat d'Espanya a Mons. Francisco Cerro i Chaves, Bisbe de Coria-Cáceres.

Mons. Cerro substituirà a Mons. Braulio Rodríguez i Plaza a la seu primada d'aquí a dos mesos.

[SANTA SEU] Acceptació de la renúncia de l'Arquebisbe de Toledo i Primat d'Espanya (27/12/2019): El Sant Pare Francesc P.P. ha acceptat la renúncia que presentà el passat gener Mons. Braulio Rodríguez i Plaza com a Arquebisbe de Toledo i Primat d'Espanya mitjançant el Can. 400, p. 1.

Mons. Rodríguez romandrà com a Administrador Apostòlic fins a la pressa de possessió del seu successor.

agenciabaleria.com

La Basílica de Sant Francesc celebra amb solemnitat la festa del beat Ramon Llull

[BISBAT DE MALLORCA] Festivitat del Beat Ramon Llull.

http://www.agenciabaleria.com/mostrar_noticia.php?id=12404&&idioma=cat&&title=La%20Bas%C3%ADlica%20de%20Sant%20Francesc%20celebra%20amb%20solemnitat%20la%20festa%20del%20beat%20Ramon%20Llull

agenciabaleria.com

youtube.com

La Bíblia de 2 en 2: la Pasqua

[LA BÍBLIA DE 2 EN 2] La Pasqua.

https://www.youtube.com/watch?v=5WLJE5X_y2Y

En aquest nou episodi de "La Bíblia de 2 en 2" Mn. Francesc Ramis conta la celebració de la Pasqua enmig del desert. "La Bíblia de 2 en 2" és una sèrie que e...

youtube.com

La Bíblia de 2 en 2: el vedell d'or

[LA BÍBLIA DE 2 EN 2] El vedell d'or.

https://www.youtube.com/watch?v=EHVToecS0jg

En aquest nou episodi de "La Bíblia de 2 en 2" Mn. Francesc Ramis explica què simbolitza el vedell d'or en el llibre de l'Èxode. "La Bíblia de 2 en 2" és una...

youtube.com

La Bíblia de 2 en 2: el mont Sinaí

[LA BÍBLIA DE 2 EN 2] El mont Sinaí.

https://www.youtube.com/watch?v=l9sU0EscXio

En aquest nou episodi de "La Bíblia de 2 en 2" Mn. Francesc Ramis ens presenta els manaments de la llei de Déu. "La Bíblia de 2 en 2" és una sèrie que explic...

[ESDEVENIMENT] Cicle de conferències “Viure amb una finestra oberta a la transcendència”. Conferència a càrrec del M.I. Llic. Mn. Teodor Suau i Puig: “Jesús és el nostre relat. Antropologia de la transcendència des de la perspectiva cristiana”.

- Dia: Dissabte, 30 de Novembre.
- Hora: 12:00.
- Lloc: Ermita de St. Miquel (Campanet).

[ESDEVENIMENT] Pregària a l'estil Taizè amb la Creu de l'Amor sense límits.

- Dia: Divendres, 29 de Novembre.
- Hora: 20:30.
- Lloc: Església de St. Antoniet (C/ St. Miquel, 16 - Palma).

[ESDEVENIMENT] Recés de preparació per l'Advent: el profeta Isaïes; pel M.I. Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder.

- Dia: Dijous, 28 de Novembre.
- Hora: 19:00.
- Lloc: Catedral de Mallorca (Pl. de la Seu, s/n - Palma).

[ESDEVENIMENT] Festivitat del Beat Ramón Llull, màrtir. Patró de les institucions acadèmiques. CETEM i ISUCIR. Eucaristia Solemne presidida per Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca.

- Dia: Dimecres, 27 de Novembre.
- Hora: 19:30.
- Lloc: Basílica Menor de St. Francesc (Pl. St. Francesc, 6 - Palma)

[ESDEVENIMENT] Presentació de 3 llibres dels MM.II. Llic. Mn. Teodor Suau i Puig, Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder i el Dr. Mn. Gabriel Amengual i Coll.

- Dia: Dimarts, 26 de Novembre.
- Hora: 19:00.
- Lloc: Capella Reial de la Catedral de Mallorca (Pl. de la Seu, s/n).

ib3.org

Eucaristia | Eucaristia a la Seu - Capitol - SEU-207

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia (24/11/2019).

https://ib3.org/eucaristia?pl=1&cont=231363c5-6797-4048-906d-3c63f7aff160

ib3.org Retransmissió de l'Eucaristia dominical. Al web des de 2009 Estat En emissió Horari Diumenge, a les 10.30 h Telèfon Contacte Producció Retransmissions Temporades Edat

youtube.com

Programa Església Notícia n. 1124 (24 de novembre de 2019)

[BISBAT DE MALLORCA] Església notícia (24/11/2019).

https://www.youtube.com/embed/osdAd0NxJiY?autoplay=1

youtube.com

Programa Mosaic (IB3 TV) - 24 de novembre de 2019

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (24/11/2019).

https://www.youtube.com/embed/5FRVgYyoxZA?autoplay=1

www.bisbatdemallorca.com

[BISBAT DE MALLORCA] Full dominical (24/11/2019).

http://www.bisbatdemallorca.com/publicacions/full/11/47-FULL-(24-NOVEMBRE-2019).pdf

bisbatdemallorca.com

romereports.com

Francisco subraya el papel de los laicos en la evangelización del Imperio Romano | ROME REPORTS

[PONTÍFEX] Audiència general (13/11/2019).

https://www.romereports.com/2019/11/13/francisco-subraya-el-papel-de-los-laicos-en-la-evangelizacion-del-imperio-romano/

romereports.com En la audiencia general el Papa recordó la predicación de San Pablo en Corinto. Dijo que “ahí encontró a Áquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que había...

[ESDEVENIMENT] Conferència "Viure amb una finestra oberta a la transcendencia: un imperatiu ètic". A càrrec de Mn. Llorenç Lladó i Calafat.

- Dia: Dissabte, 9 de Novembre.
- Hora: 12:00.
- Lloc: Ermita de St. Miquel (Campanet).

Our Story

_____ PRESENTACIÓ _____ - QUÈ ÉS L'I.S.U.C.I.R.? - L’Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (I.S.U.C.I.R.) és la institució acadèmica de l’Església mallorquina que ofereix estudis superiors sobre el fet religiós i els continguts de la fe catòlica. És patrocinat per la Facultat de Teologia de Catalunya (F.C.T.) aixoplugada dins l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona i ha estat erigit per la Congregació de l’Educació Catòlica el dia 4 de Juny de 2010. L'I.S.U.C.I.R. s'inscriu, axí, en la trajectòria de l'atenció que l'Església de Mallorca dedica a la formació teològica i que tingué com a primeres realitzacions l'Escola de Teologia, promoguda pel Centre d'Estudis Teològics de Mallorca (C.E.T.E.M.), i L'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca, erigit l'any 2000. El mes de Juny del 2008, la Congregació per a l'Educació Catòlica publicà una "Instrucció" amb la normativa que ha regulat el procés d'erecció de la nova institució. OBJECTIUS: L’I.S.U.C.I.R. fou creat amb la finalitat d’oferir a la societat mallorquina un àmbit de reflexió sobre el fet religiós des de la perspectiva cristiana. I, al mateix temps proporcionar una formació sistemàtica de la teologia i la cultura catòliques, a to amb les necessitats de l’home i de la dona d’avui, a tots aquells que hi estiguin interessats. DESTINATARIS: - Laics/laiques interessants en els objectius de l'I.S.U.C.I.R. - Candidats al Diaconat Permanent en l'Esglèsia Catòlica. - Tots els agents de pastoral que desitgin formació permanent - Persones que treballen en la mediació social. - Estudiants universitaris interessats en el fenomen religiós i la seva problemàtica actual. - Tota persona preocupada per la dimensió espiritual de l'individu i de la vida. ESTUDIS: La titulació acadèmica ofertada per l'I.S.U.C.I.R. inclou dos cicles: - El primer cicle consta de 180 E.C.T.S., impartits regularment en tres anys i clou amb l'obtenció del Títol "Batxiller en Ciències Religioses". - El segon cicle consta de 120 E.C.T.S., impartits regularment en dos anys i permet l'obtenció del Títol "Llicenciat en Ciències Religioses. Evangelització en una cultura de la mobilitat". Els títols tenen reconeixement eclesiàstic (per la Facultat de Teologia de Catalunya) i civil (BOE 30, 4 de febrer de 1995, 3605-3607). L'I.S.U.C.I.R. oferirà mòduls (ca. 30 E.C.T.S.) per a l'estudi sectorial de les matèries ofertades (Bíblia, Teologia, Moral, Ciències religioses...). - ORGANIGRAMA - I - AUTORITATS COMUNES AMB L'ATENEU UNIVERSITARI "SANT PACIÀ" (A.U.S.P.): - GRAN CANCELLER DE L'ATENEU UNIVERSITARI "SANT PACIÀ" (A.U.S.P.): Exm. i Revdm. Dr. Mons. Joan Josep, Cardenal Omella i Omella, Arquebisbe de Barcelona. - RECTOR DE L'ATENEU UNIVERSITARI "SANT PACIÀ": Dr. Mn. Armand Puig i Tàrrech. - DEGÀ-PRESIDENT DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA (F.T.C.): Dr. Mn. Joan Torra i Bitlloch.

II- AUTORITATS PRÒPIES DE L'INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE MALLORCA (I.S.U.C.I.R.): - MODERADOR: Excm. i Rvdm. Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca. - DIRECTOR: Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. III- CONSELL PERMANENT DE L'INSTITUT: 1.- Director: Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. 2.- Representant del Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (F.T.C.): Dr. Mn. Gaspar Mora i Bartrès. 3.- Secretari: Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. 4.- Professors estables: Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder i Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. 5.- Professors no estables: Llic. Mn. Teodor Suau i Puig. 6.- Representant dels Alumnes: - IV- CONSELL DE L'INSTITUT: 1.- Director: Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. 2.- Representant del Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (F.T.C.): Dr. Mn. Gaspar Mora i Bartrès. 3.- Secretari: Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. 4.- Professors estables: Dr. Mn. Joan Bestard i Comas, Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder, Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas, Dr. Mn. Juan José Llamedo i Dr. Mn. Ricardo Mejía i Fernández 5.- Professors no estables: -. 6.- Professors estables emèrits: Dr. Mn. Gabriel Amengual i Coll i Dr. Mn. Bartomeu Bennàssar i Vicens. 7.- Professors no estables emèrits: Dr. Mn. Miquel Gual i Tortella. Llic. Mn. Teodor Suau i Puig. 8.- Delegat del Moderador: Llic. Mons. Lluc Riera i Coll. 9.- Representants dels alumnes: - V- PROFESSORAT: 1.- Professors estables: - Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. - Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. - Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas. - Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. - Dr. Mn. Miquel Gual i Tortella. - Dr. Mn. Diego León i Fioravanti. - Dr. Mn. Juan José Llamedo i González. - Dr. Mn. Ricardo Mejía i Fernández. - Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder. 2.- Professors estables emèrits: - Dr. Mn. Gabriel Amengual i Coll. - Dr. Mn. Bartomeu Bennàssar i Vicens. 3.- Professors no estables: - Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.). - Llic. Mn. Joan Bauzà i Bauzà. - Llic. Mn. Nadal Bernat i Salas. - Dr. Mn. Joan Carles Cànovas i Miranda. - Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. - Llic. Sra. Maria Dolors Garcia-Carpintero López-Astilleros. - Llic. Mn. Marià Gastalver i Martín. - Llic. Sra. Aina Gual de Torrella Le-Senne. - Llic. Mn. Josep Antoni Guardiola i Crespí. - Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger. - Llic. Mn. César Murillo i Rademacher. - Llic. Mn. Pere Nicolau Oliver i Vives. - Llic. P. Jaume Reynés i Matas (M.SS.CC.). - Llic. Mons. Lluc Riera i Coll. - Llic. Mn. Eugeni Rodríguez i Adrover. - Llic. Sra. Joana Maria Serra i Miró. - Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà. 4.- Professors no estables emèrits: - Llic. Mn. Llorenç Alcina i Rosselló. - Llic. Mn. Joan Darder i Brotat. - Llic. Mn. Teodor Suau i Puig. 5.- Professors convidats: - Llic. Mn. Josep Ramón Ortega i Fons. _____ ESTUDIS (ANY ACADÈMIC 2017 - 2018) _____ I- BATXILLERAT 1.- Primer Curs: Primer semestre: • Antropologia Filosòfica (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias.

• Fenomenologia de la Religió (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias.

• Història de la Filosofia I (4): Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina.

• Introducció a les Ciències Religioses (4): Dr. Mn. Ricardo Mejía i Fernández.

• Introducció a l'Antic Testament (4): Llic. Sra. Joana Maria Serra i Miró

• Metodologia Teològica (2): Dr. Mn. Ricardo Mejía i Fernández.

• Teologia Fonamental (6): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich / Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina.

• Teologia Moral Fonamental (4): Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger. Segon semestre: • Història de la Filosofia II (4): Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina.

• Història de les Religions (4): Dr. Mn. Joan Carles Cànovas i Miranda.

• Introducció al Nou Testament (4): Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.).

• Metafísica i Teodicea (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias.

• Pentateuc i Històrics (4): Llic. Sra. Joana Maria Serra i Miró.

• Seminari (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias.

• Sociologia de la Religió (4): Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. 2.- Segon curs: Primer semestre: • Catequètica (4): Llic. Mn. Eugeni Rodríguez i Adrover.

• Cristologia (6): Dr. Sr. Joan Andreu i Alçina / Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà.

• Misteri de Déu (6): Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina.

• Psicologia de la Religió (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias.

• Sagraments (6): Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas.

• Teologia Moral de la Vida (4): Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger

(*) Seminari de Síntesi (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich (només pels qui han fet 3r). Segon semestre: • Cartes Apostòliques (4): Llic. P. Jaume Reynés i Matas (M.SS.CC.).

• Escrits Sapiencials i Salms (4): Dr. Mn. Francesc Ramis Darder.

• Patrologia (4): Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas.

• Profetes (4): Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder.

• Teologia Espiritual (4): Llic. Mn. Josep Antoni Guardiola i Crespí.

• Teologia Moral de l’Amor i de la sexualitat (4): Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger.

• Teologia Pastoral (4): Llic. Mn. Eugeni Rodríguez i Adrover. (*) Seminari de Síntesi (2): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich (només pels qui han fet 3r). 3.- Tercer curs: S'Oferirà l'Any Acadèmic 2020 - 2021. Primer semestre: Segon semestre: II- LLICENCIATURA 1.- Primer curs: S'Oferirà a l'Any Acadèmic 2020 - 2021. Primer semestre: Segon semestre: 2.- Segon curs: Primer semestre: • El debat contemporani sobre Déu (4): Dr. Mn. Juan José Llamedo i González.

• Estructura pastoral de l'Església diocesana (4): Dr. Mn. Joan Bestard i Comas.

• Hermenèutica bíblica: Nou Testament (4): Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.).

• Moviments i associacions eclesials (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich.

• Pastoral de sagraments en el context d’immigració (4): Llic. Mn. Josep Ramón Ortega i Fons.

• Seminari: "L'Exili de Déu" (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich.

• Teologia de la creació i ecologia (4): Llic. Sra. Aina Gual de Torrella i Le-Sene. Segon semestre: • Documents del Magisteri sobre Evangelització (4): Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà.

• Diàleg interreligiós (4): Llic. Sra. Aina Gual de Torella i Le-Senne.

• Judaisme i Islamisme (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich.

• Patrimoni artístic i evangelització (4): Llic. Mn. César Murillo i Rademacher.

• Religiositat popular (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich.

¿Quieres que tu escuela/facultad sea el Escuela/facultad mas cotizado en Palma de Mallorca?

Haga clic aquí para reclamar su Entrada Patrocinada.

Localización

Categoría

Teléfono

Página web

Dirección


Carrer Seminari, 4
Palma De Mallorca
07001

Horario de Apertura

Martes 08:00 - 13:00
Miércoles 08:00 - 13:00
Jueves 08:00 - 13:00
Viernes 08:00 - 13:00
Otros Educación en Palma de Mallorca (mostrar todas)
Kids family Kids family
Colonia Sant Jordi
Palma De Mallorca, 07638

APA San Agustín Palma APA San Agustín Palma
Mateu Enric Lladó, 30
Palma De Mallorca, 07002

Os damos la bienvenida a nuestro perfil de Facebook de APA San Agustín Palma.

PortalSocial Uib PortalSocial Uib
Campus UIB / Cra. Valldemossa, Km 7'5 / Edifici Ramon Llull
Palma De Mallorca, 07122

Centre de Documentació especialitzat en polítiques i serveis socials

Marcando Estilo Marcando Estilo
Llucmajor, 61
Palma De Mallorca, 07006

Centro Especializado en Peluquería y Estética para mujeres y hombres

Centro de Terapia y Pareja Palma - Teresa Ramos Centro de Terapia y Pareja Palma - Teresa Ramos
Eusebio Estada, 43
Palma De Mallorca, 07004

Centro especializado en el ámbito de la Sexualidad tanto en terapia individual y/o de pareja como en la formación y divulgación de la Educación Sexual.

ESA Soccer Academy ESA Soccer Academy
Alcudia Stadion, Via De Corneli Atic, Port D'alcudia
Palma De Mallorca, 07400

ESA Soccer is an independent soccer school located in Port d’Alcudia, Mallorca. Children of all ages and levels of ability welcome. www.esasoccer.co.uk

Dermacare & Beauty Dermacare & Beauty
Calle Gremi Fusters, 33
Palma De Mallorca, 07009

Dermacare & Beauty - Una alianza de futuro -

Ferments d'Angel Ferments d'Angel
Palma De Mallorca

[es] Talleres de formación en la creación de fermentos. Productos alimenticios fermentados. [en] Training workshops in the creation of ferments. Fermented food products.

Formats Formats
Palma De Mallorca, 07620

EDUCACIÓN DIRECTA Educación diferente y directa. EDUCACIÓN ADAPTATIVA

Asociación AmiticiA Asociación AmiticiA
Calle De Mazagán 16
Palma De Mallorca, 07014

Amiticia es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 1988. Nosotros somos un centro para gente con discapacidades diferentes.

Mallorca anders Mallorca anders
Can Paulino, Llucmajor, Mallorca
Palma De Mallorca

Urlaub einmal anders erleben

Educando Proteges Educando Proteges
Palma De Mallorca, 07010

Conferencias, Talleres y Atención Personalizada.