Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca - ISUCIR

Bisbat de Mallorca - Casa de l'Església (C/ Seminari, 4): Secretaria del C.E.T.E.M. i de l'I.S.U.C.I.R. (2n pis, nº 237)

_____ PRESENTACIÓ _____ - QUÈ ÉS L'I.S.U.C.I.R.? - L’Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (I.S.U.C.I.R.) és la institució acadèmica de l’Església mallorquina que ofereix estudis superiors sobre el fet religiós i els continguts de la fe catòlica. És patrocinat per la Facultat de Teologia de Catalunya (F.C.T.) aixoplugada dins l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona i ha estat erigit per la Congregació de l’Educació Catòlica el dia 4 de Juny de 2010. L'I.S.U.C.I.R. s'inscriu, axí, en la trajectòria de l'atenció que l'Església de Mallorca dedica a la formació teològica i que tingué com a primeres realitzacions l'Escola de Teologia, promoguda pel Centre d'Estudis Teològics de Mallorca (C.E.T.E.M.), i L'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca, erigit l'any 2000. El mes de Juny del 2008, la Congregació per a l'Educació Catòlica publicà una "Instrucció" amb la normativa que ha regulat el procés d'erecció de la nova institució. OBJECTIUS: L’I.S.U.C.I.R. fou creat amb la finalitat d’oferir a la societat mallorquina un àmbit de reflexió sobre el fet religiós des de la perspectiva cristiana. I, al mateix temps proporcionar una formació sistemàtica de la teologia i la cultura catòliques, a to amb les necessitats de l’home i de la dona d’avui, a tots aquells que hi estiguin interessats. DESTINATARIS: - Laics/laiques interessants en els objectius de l'I.S.U.C.I.R. - Candidats al Diaconat Permanent en l'Esglèsia Catòlica. - Tots els agents de pastoral que desitgin formació permanent - Persones que treballen en la mediació social. - Estudiants universitaris interessats en el fenomen religiós i la seva problemàtica actual. - Tota persona preocupada per la dimensió espiritual de l'individu i de la vida. ESTUDIS: La titulació acadèmica ofertada per l'I.S.U.C.I.R. inclou dos cicles: - El primer cicle consta de 180 E.C.T.S., impartits regularment en tres anys i clou amb l'obtenció del Títol "Batxiller en Ciències Religioses". - El segon cicle consta de 120 E.C.T.S., impartits regularment en dos anys i permet l'obtenció del Títol "Llicenciat en Ciències Religioses. Evangelització en una cultura de la mobilitat". Els títols tenen reconeixement eclesiàstic (per la Facultat de Teologia de Catalunya) i civil (BOE 30, 4 de febrer de 1995, 3605-3607). L'I.S.U.C.I.R. oferirà mòduls (ca. 30 E.C.T.S.) per a l'estudi sectorial de les matèries ofertades (Bíblia, Teologia, Moral, Ciències religioses...). - ORGANIGRAMA - I - AUTORITATS COMUNES AMB L'ATENEU UNIVERSITARI "SANT PACIÀ" (A.U.S.P.): - GRAN CANCELLER DE L'ATENEU UNIVERSITARI "SANT PACIÀ" (A.U.S.P.): Exm. i Revdm. Dr. Mons. Joan Josep, Cardenal Omella i Omella, Arquebisbe de Barcelona. - RECTOR DE L'ATENEU UNIVERSITARI "SANT PACIÀ": Dr. Mn. Armand Puig i Tàrrech. - DEGÀ-PRESIDENT DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA (F.T.C.): Dr. Mn. Joan Planellas i Barnosell. II- AUTORITATS PRÒPIES DE L'INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE MALLORCA (I.S.U.C.I.R.): - MODERADOR: Excm. i Rvdm. Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca. - DIRECTOR: Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. III- CONSELL PERMANENT DE L'INSTITUT: 1.- Director: Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. 2.- Representant del Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (F.T.C.): Dr. Mn. Gaspar Mora i Bartrès. 3.- Secretari: Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. 4.- Professors estables: Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder i Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. 5.- Professors no estables: Llic. Mn. Teodor Suau i Puig. 6.- Representant dels Alumnes: Sr. D. Francesc d'Assís Mestre i Cárceles. IV- CONSELL DE L'INSTITUT: 1.- Director: Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. 2.- Representant del Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (F.T.C.): Dr. Mn. Gaspar Mora i Bartrès. 3.- Secretari: Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. 4.- Professors estables: Dr. Mn. Miquel Gual i Tortella. Dr. Mn. Joan Bestard i Comas, Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder i Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas. 5.- Professors no estables: 6.- Professors estables emèrits: Dr. Mn. Gabriel Amengual i Coll i Dr. Mn. Bartomeu Bennàssar i Vicens. 7.- Professors no estables emèrits: Llic. Mn. Teodor Suau i Puig. 8.- Delegat del Moderador: Llic. Mons. Lluc Riera i Coll. 9.- Representants dels alumnes: Sr. D. Francesc d'Assís Mestre i Cárceles i Sr. D. Joan Conrad Garau i Sintes. V- PROFESSORAT: 1.- Professors estables: - Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. - Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. - Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas. - Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. - Dr. Mn. Miquel Gual i Tortella. - Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder. 2.- Professors estables emèrits: - Dr. Mn. Gabriel Amengual i Coll. - Dr. Mn. Bartomeu Bennàssar i Vicens. 3.- Professors no estables: - Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.). - Llic. P. Lluís Àngel Arrom i Albéniz (O.F.M. Cap.). - Llic. Mn. Joan Bauzà i Bauzà. - Llic. Mn. Nadal Bernat i Salas. - Dr. Mn. Joan Carles Cànovas i Miranda. - Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. - Llic. Mn. Marià Gastalver i Martín. - Llic. Mn. Josep Antoni Guardiola i Crespí. - Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger. - Llic. Mn. César Murillo i Rademacher. - Llic. Mn. Pere Nicolau Oliver i Vives. - Llic. P. Jaume Reynés i Matas (M.SS.CC.). - Llic. Mons. Lluc Riera i Coll. - Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà. 4.- Professors no estables emèrits: - Llic. Mn. Llorenç Alcina i Rosselló. - Llic. Mn. Joan Darder i Brotat. - Llic. Mn. Teodor Suau i Puig. - Dr. P. Gabriel Seguí i Trobat (M.SS.CC.). 5.- Professors convidats: - Llic. Mn. Josep Adrover i Vallbona. - Llic. Sra. Maria Dolors Garcia-Carpintero López-Astilleros. - Llic. Sra. Aina Gual de Torrella Le-Senne. - Dr. Mn. Diego León Fioravanti. - Llic. Mn. Francesc Munar i Servera. - Llic. Mn. Eugeni Rodríguez i Adrover. - Llic. Sra. Joana Maria Serra i Miró. 6.- Professors convidats emèrits: - Dr. Mons. Antoni Alzamora i Salom. 7.- Professors en exedència: - Dr. Sra. Maria del Pilar Fiol i Ximelis. - Llic. Mn. Jaume Mas i Julià. - Llic. Mn. Àngel Reigadas i Ramón. _____ ESTUDIS (ANY ACADÈMIC 2017 - 2018) _____ I- BATXILLERAT 1.- Primer Curs: Primer semestre: • Antropologia Filosòfica (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Fenomenologia de la Religió (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Història de la Filosofia I (4): Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. • Introducció a les Ciències Religioses (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. • Introducció a l'Antic Testament (4): Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.). • Metodologia Teològica (2): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. • Teologia Fonamental (6): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich / Dr. Joan Andreu i Alcina • Teologia Moral Fonamental (4): Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger. Segon semestre: • Història de la Filosofia II (4): Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. • Història de les Religions (4): Dr. Mn. Joan Carles Cànovas i Miranda. • Introducció al Nou Testament (4): Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.). • Metafísica i Teodicea (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Pentateuc i Històrics (4): Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder. • Seminari (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Sociologia de la Religió (4): Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. 2.- Segon curs: Primer semestre: • Antropologia Teològica (6): Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas. • Escatologia (4): P. Lluís Àngel Arrom i Albéniz (O.F.M.Cap.). • Història de l'Església I (4): Llic. Mn. César Murillo i Rademacher. • Història de la Teologia (4): Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols i Salas. • Teologia Moral Social (4): Llic. Mn. Ramón Lladó i Rotger (*) Seminari de Síntesi (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich (només pels qui han fet 3r). Segon semestre: • Cartes Apostòliques (4): Llic. P. Jaume Reynés i Matas (M.SS.CC.). • Dret Canònic (4): Llic. Mn. Nadal Bernat i Salas. • Misteri de Déu (2): Dr. Sr. Joan Andreu i Alcina. • Eclesiologia (6): Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà. • Ecumenisme (4): Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà. • Escrits joànnics (4):Llic. Mn. Llorenç Tous i Massanet. • Història de l'Església II (4): Llic. Mn. César Murillo i Rademacher. • Història de l'Església de Mallorca (2): Llic. Mn. César Murillo i Rademacher. • Mariologia (4): Llic. P. Lluís Àngel Arrom i Albéniz (O.F.M.Cap.). (*) Seminari de Síntesi (2): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich (només pels qui han fet 3r). 3.- Tercer curs: S'Oferirà l'Any Acadèmic 2018 - 2019. Primer semestre: Segon semestre: II- LLICENCIATURA 1.- Primer curs: S'Oferirà a l'Any Acadèmic 2018 - 2019. Primer semestre: Segon semestre: 2.- Segon curs: Primer semestre: • Estructura pastoral de l'Església diocesana (4): Dr. Mn. Joan Bestard i Comas. • Hermenèutica bíblica: Nou Testament (4): Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany i Ramis (M.SS.CC.). • Seminari: "L'Exili de Déu" (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. • Teologia de la creació i ecologia (4): Llic. Sra. Aina Gual de Torrella i Le-Sene • Teologia oriental (4): Llic. P. Lluís Àngel Arrom i Albéniz (O.F.M.Cap.). Segon semestre: • Documents del Magisteri sobre Evangelització (4): Llic. Mn. Bartomeu Villalonga i Moyà. • Diàleg interreligiós (4): Llic. Sra. Aina Gual de Torella i Le-Senne. • Introducció a l'ètica de la virtut (4): Llic. Sr. Miquel Àngel Garau i Trias. • Judaisme i Islamisme (4): Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich. • Música i celebració (4): Dr. Mn. Diego León i Fioravanti. • Patrimoni artístic i evangelització (4): Llic. Mn. César Murillo i Rademacher.

Misión: - Possibilitar una formació teològica complexiva i seriosa a tots els que estiguin interessats en poder "donar raó de la seva esperança" (I Pe. 3, 15). - Capacitar per a l'exercici de tasques de responsabilitat en la comunitat eclesial. - Possibilitar una titulació eclesiàstica de nivell superior als professors de Religió. - Promoure el diàleg entre la fe i la cultura. - Proporcionar als estudiants o professionals de nivell universitari un complement de caire humanista i espiritual que completi la seva preparació tècnica.

Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca - ISUCIR's cover photo

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Nomenament de l'Administrador Apostòlic de Ciudad Rodrigo (15/06/2018): El Sant Pare ha nomenat Administrador Apostòlic de la diòcesi de Ciudad Rodrigo a Mons. Francisco Gil i Hellín, Arquebisbe Emèrit de Burgos.

El Sant Pare havent acceptat la renúncia de Mons. Cecilio Raúl Berzosa i Martínez, ha volgut proveir a dita diòcesi d'un pastor interí.

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Renúncia del Bisbe de Ciudad Rodrigo (15/06/2018): El Sant Pare Francesc P.P. ha acceptat la renúncia al govern pastoral de la diòcesi de Ciudad Rodrigo regentada fins ara per Mons. Cecilio Raúl Berzosa i Martínez.

Així mateix, ha nomenat Administrador Apostòlic a Mons. Francisco Gil i Hellín, Arquebisbe Emèrit de Burgos.

[INFORMACIÓ] Homilia del Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull i Anglada en la Cloenda de l'Any Acadèmic 2017-2018 del CETEM i ISUCIR.

Photos from Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca - ISUCIR's post

[INFORMACIÓ] Mons. Lluís Francesc Ladària i Ferrer (S.J.), nou Cardenal de la Santa Església Romana (20/05/2018): El Sant Pare Francesc P.P. ha anunciat avui mig dia durant el res del 'Regina Coeli' un nou consistori pel proper 29 de Juny per a la creació de nous cardenals.

Entre ells s'hi troba el mallorquí Lluís Francesc Ladària i Ferrer (S.J.) (Manacor, 1944), actualment Prefecte per a l Congregació de la Doctrina de la Fe.

Mallorca ha donat amb Mons. Ladària, 5 purpurats a l'Església universal. El primer fou Mons. Nicolau, Cardenal Rossell (1314-1362), el segon Mons. Antoni, Cardenal Cerdà (1390-1359); el tercer Mons. Jaume, Cardenal Pou (1497-1563) i el quart i mes conegut Mons. Llorenç, Cardenal Despuig i Dameto (1745-1813). Per tant, després de 200 anys Mallorca torna a donar un Cardenal a l'Església!

Lavs Deo!

romereports.com

Lista de los nuevos cardenales

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Consistori per a la creació de nous cardenals (20/05/2018): El Sant Pare Francesc P.P. durant el res del 'Regina Coeli' d'avui des de la finestra del seu estudi al Palau Apostòlic, ha anunciat un consistori per a la creació de nous cardenals entorn a la Solemnitat dels Apòstols Sants Pere i Pau (proper 29 de Juny). Vet aquí els llistats dels nous purpurats.

https://www.romereports.com/2018/05/20/lista-de-los-nuevos-cardenales/

romereports.com Francisco anuncia por sorpresa que el 29 de junio creará 14 nuevos cardenales.

ib3tv.com

| Mosaic | Mosaic - 539

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (20/05/2018 - Solemnitat de la Pentecosta / B)

http://ib3tv.com/carta?id=a718c3fb-67a0-4a9c-b737-352ebf223f6a

ib3tv.com

www.bisbatdemallorca.com

[BISBAT DE MALLORCA] Full dominical (20/05/2018 - Solemnitat de la Pentecosta / B)

http://www.bisbatdemallorca.com/publicacions/full/05/20-FULL-%2820-MAIG-2018%29.pdf

bisbatdemallorca.com

[ESDEVENIMENT] LV Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. Pregària lloança amb worship.cat.

- Dia: Divendres, 20 d'Abril.
- Hora: 20:00.
- Lloc: Convent de St. Francesc de Paula dels Mínims (C/ Convent, 2 - Campos).

[ESDEVENIMENT] Curset bíblic. Impartit pel M.I. Dr. Mn. Francesc Ramis i Darder.

- Dia: Dimarts, 17 d'Abril.
- Hora: 20:30.
- Lloc: Parròquia de Sta. Catalina Thomàs (Pl. Sta. Pagesa, 5 - Palma).

youtube.com

Francisco: Cada cuerpo humano es maravilloso, es un regalo de Dios que hay que respetar

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Regina coeli (15/04/2018 - Diumenge III de Pasqua / B)

https://www.youtube.com/watch?v=qL3HG0KFVWY

Suscríbete al canal: http://smarturl.it/RomeReportsESP Visita nuestra web: http://www.romereports.com/es Suscríbete a nuestra newsletter: http://bit.ly/1RLUQ...

ib3tv.com

| Eucaristia | Eucaristia a la Seu de Mallorca - SEU-146

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia (15/04/2018 - Diumenge III de Pasqua / B)

http://ib3tv.com/carta?id=68039967-c5f9-4a99-a6b2-c829fcee434f

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Eucaristia amb data de emissió 15 04 2018

ib3tv.com

| Mosaic | Mosdaic - 534

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (15/04/2018 - Diumenge III de Pasqua / B)

http://ib3tv.com/carta?id=176340e2-b82c-4d57-93ea-5be983362b1f

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Mosaic amb data de emissió 15 04 2018

romereports.com

Francisco explica por qué se debe celebrar el aniversario del propio bautismo | ROME REPORTS

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Audiència general (11/04/2018): "Reviure el Baptisme".

https://www.romereports.com/2018/04/11/francisco-explica-por-que-se-debe-celebrar-el-aniversario-del-propio-bautismo/

romereports.com Durante su catequesis semanal el Papa explicó la importancia de “volver al origen”, al bautismo, para “avivar” la conciencia de que este sacramento “es la puerta...

[ESDEVENIMENT] Pregària "Esperit d'Assís"

- Dia: Divendres, 13 d'Abril.
- Hora: 20:00.
- Lloc: Capella de les Franciscanes de les Filles de la Misericòria (FFM) (C/ Isidor Antillón, 40 - Palma).

[ESDEVENIMENT] Conferència “Lectura cristiana de la Belleza”, a càrrec del P. Jordi Llompart, TOR.

- Dia: Dijous, 12 d'Abril.
- Hora: 18:30.
- Lloc: Parròquia de St. Ferran (C/ St. Ramon Nonat, 2 - Platja de Palma).

[ESDEVENIMENT] Formació humana i cristiana: “Estructures dissonants”.

- Dia: Dimecres, 10 d'Abril.
- Hora: 20:30.
- Lloc: Rectoria de la Parròquia de St. Miquel (Pl. Sta. Catalina Thomàs, 5 - Llucmajor).

w2.vatican.va

Gaudete et exsultate: Exhortación Apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo (19 de marzo de 2018) | Francisco

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Exhortació Apostòlica "Gavdete et exvltate" sobre la cridada a la santedat del món actual (09/04/2018)

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html

w2.vatican.va Gaudete et exsultate: Exhortación Apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo (19 de marzo de 2018

romereports.com

Francisco: Sentir vergüenza por los pecados es bueno, significa que no aceptamos el mal | ROME REPORTS

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Eucaristia del II Diumenge de Pasqua o de la Divina Misericòrdia / B (08/04/2018): "Es bo sentir vergonya dels pecats...".

https://www.romereports.com/2018/04/09/francisco-sentir-verguenza-por-los-pecados-es-bueno-significa-que-no-aceptamos-el-mal/

romereports.com Francisco presidió la misa del Domingo de la Divina Misericordia en la plaza de San Pedro en compañía de 550 misioneros de la misericordia. Son aquellos sacerdotes...

ib3tv.com

| Eucaristia | Eucaristia a la Seu de Mallorca - SEU-145

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia (08/04/2018 - Diumenge II de Pasqua o de la Divina Misericòrdia / B)

http://ib3tv.com/carta?id=1fd7dd5e-8b4c-48d1-9884-8061851fcd94

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Eucaristia amb data de emissió 08 04 2018

ib3tv.com

| Mosaic | Mosaic - 533

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (08/04/2018 - Diumenge II de Pasqua o de la Divina Misericiòrdia / B)

http://ib3tv.com/carta?id=26231977-6c1d-4170-b89f-146ebf14cce3

ib3tv.com

www.bisbatdemallorca.com

[BISBAT DE MALLORCA] Full dominical (08/04/2018 - Diumenge II de Pasqua o de la Divina misericòrdia / B)

http://www.bisbatdemallorca.com/publicacions/full/04/14-FULL-%2808-ABRIL-2018%29.pdf

bisbatdemallorca.com

ib3tv.com

| Eucaristia | Eucaristia a la Seu de Mallorca - SEU-143

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia (25/03/2018 - Diumenge de Rams dins la Passió del Senyor / B)

http://ib3tv.com/carta?id=5103a90c-aae4-48e4-b417-64b385cbbff2

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Eucaristia amb data de emissió 25 03 2018

ib3tv.com

| Mosaic | Mosaic - 531

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (25/03/2018 - Diumenge de Rams dins la Passió del Senyor / B)

http://ib3tv.com/carta?id=4f3a4217-c7ca-4d6c-a2c5-a6151cb702d9

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Mosaic amb data de emissió 25 03 2018

www.bisbatdemallorca.com

[BISBAT DE MALLORCA] Full dominical (25/03/2018 - Diumenge de Rams dins la Passió del Senyor / B)

http://www.bisbatdemallorca.com/publicacions/full/03/12-FULL-%2825-MARC-2018%29.pdf

bisbatdemallorca.com

[ESDEVENIMENT] 21 de Març: IX Aniversari de l'Ordenació Episcopal de Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca.

press.vatican.va

Constitución Apostólica «Veritatis gaudium» del Papa Francisco sobre las Universidades y las Facultades eclesiásticas

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Constitució Apostòlica "Veritatis Gavdivm" sobre les Universitats i Facultats eclesiàstiques (29/01/2018)

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/01/29/gau.html

press.vatican.va Constitución Apostólica «Veritatis gaudium» del Papa Francisco sobre las Universidades y las Facultades eclesiásticas

[01/29/18]   [SANTA SEU - PONTÍFEX] Àngelvs (28/01/2018 - Diumenge IV del temps de durant l'any / B)

https://www.romereports.com/2018/01/29/papa-francisco-hasta-cuando-afganistan-tendra-que-soportar-tanta-violencia/

ib3tv.com

| Eucaristia | Eucaristia a la Seu de Mallorca - SEU-135

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia (28/01/2018 - Diumenge IV del temps de durant l'any / B)

http://ib3tv.com/carta?id=28d8fd11-aa58-4dc5-95e0-2ffcbab8ea83

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Eucaristia amb data de emissió 28 01 2018

[INFORMACIÓ] Període de matriculacions pel II Semestre de l'Any Acadèmic 2017 - 2018 (29/01/2018): El plaç del període de matriculacions finalitza el Divendres, 02 de Febrer.

A la web del Institut s'hi troben els fulls de matriculació (www.isucir.com).

[INFORMACIÓ] 250 likes (29/01/2018)

Inici del II Semestre de l'Any Acadèmic 2017 - 2018

Inici del II Semestre de l'Any Acadèmic 2017 - 2018

ib3tv.com

| Mosaic | Mosaic - 523

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (28/01/2017 - Diumenge IV del temps de durant l'any / B)

http://ib3tv.com/carta?id=634dff17-e32f-45fc-9918-b622334f78cf

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Mosaic amb data de emissió 28 01 2018

ib3tv.com

| Eucaristia | Eucaristia a la Seu de Mallorca - SEU-133

[BISBAT DE MALLORCA] Eucaristia (07/01/2018 - Festivitat del Baptisme del Senyor / B)

http://ib3tv.com/carta?id=cefbfc33-44f2-4df8-ab0e-ee32036ffefd

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Eucaristia amb data de emissió 07 01 2018

youtube.com

Església Notícia (Canal 4 TV) - 7 de gener de 2018

[BISBAT DE MALLORCA] Església notícia (07/01/2018 - Festivitat del Baptisme del Senyor / B)

https://www.youtube.com/embed/M6nJ4msRhT0?autoplay=1

ib3tv.com

| Mosaic | Mosaic - 520

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (07/01/2017 - Festivitat del Baptisme del Senyor / B)

http://ib3tv.com/carta?id=20d5f6fb-9641-4d4e-9cf4-acd3469d18da

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Mosaic amb data de emissió 07 01 2018

www.bisbatdemallorca.com

[BISBAT DE MALLORCA] Full dominical (07/01/2018 - Festivitat del Baptisme del Senyor / B)

http://www.bisbatdemallorca.com/publicacions/full/01/01-FULL-%2807-GENER-2017%29.pdf

bisbatdemallorca.com

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Nomenament del Bisbe de Getafe (03/01/2018): El Sant Pare ha nomenat Bisbe Electe de Getafe a Mons. Ginés García i Beltrán, Bisbe de Guadix-Baza; convertinr-se en el Tercer Bisbe de Getafe, ja que la diòcesi fou creada el 1991 per St. Joan Pau P.P. II. Acceptada al renúncia de l'altual prelat Mons. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo segons el Càn. 401 S 1.

Mons. Beltrán restarà com a Administrador Diocesà de Guadix-Baza fins a la seva pressa de possessió a la nova seu episcopal encomanada.

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Renúncia del Bisbe de Getafe (03/01/2018): El Sant Pare ha acceptat la renúncia de Mons. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo al Bisbat de Getafe després de ell haver-li presentat la renúncia baix el Càn. 401 S 1.

Mons. López de Andújar restarà com a Administrador Apostòlic de la mateixa seu fins que es produeixi la pressa de possessió de Mons. Ginés García i Beltrán com el seu sucsessor.

agenciabaleria.com

Agència Balèria

[BISBAT DE MALLORCA] Beneit el renovat vestíbul de la Casa de l'Església (03/01/2018)

http://www.agenciabaleria.com/mostrar_noticia.php?id=10619&&idioma=cat

agenciabaleria.com

romereports.com

El Papa explica el significado del acto penitencial al comienzo de la Misa

[SANTA SEU - PONTÍFEX] Audiència general (03/01/2018): "El significat de l'Acte Penitencial".

https://www.romereports.com/2018/01/03/el-papa-explica-el-significado-del-acto-penitencial-al-comienzo-de-la-misa/

romereports.com 3 de enero, 2018. Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la celebración eucarística.

[ESDEVENIMENT] Ordenació diaconal de Baltasar Morell i Fuster. Presidida per Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca.

- Dia: Dissabte, 06 de Gener.
- Hora: 17:30.
- Lloc: Parròquia de Sta. Maria, la Major (Pl. Orient, 36 - Inca).

ib3tv.com

| Mosaic | Mosaic - 519

[BISBAT DE MALLORCA] Mosaic (31/12/2017 - Festivitat de la Sagrada Família / B)

http://ib3tv.com/carta?id=880fcc6f-635f-4fc9-b3fe-0c434d0000b8

ib3tv.com A IB3 A LA CARTA pots tornar a veure Mosaic amb data de emissió 31 12 2017

¿Quieres que tu escuela/facultad sea el Escuela/facultad mas cotizado en Palma de Mallorca?

Haga clic aquí para reclamar su Entrada Patrocinada.

Localización

Categoría

Teléfono

Página web

Dirección


Carrer Seminari, 4
Palma De Mallorca
07001

Horario de Apertura

Lunes 08:00 - 13:00
Martes 15:00 - 18:00
Martes 08:00 - 13:00
Miércoles 15:00 - 19:00
Miércoles 08:00 - 13:00
Jueves 08:00 - 13:00
Viernes 08:00 - 13:00
Otros Educación en Palma de Mallorca (mostrar todas)
Secret garden Secret garden
C/morey 4 2º Izqa
Palma De Mallorca, 07001

Imaginative experiences for children

TORTUGA Chiringuito Bay Portals TORTUGA Chiringuito Bay Portals
Plaça España
Palma De Mallorca, 07002

LOVE. PEACE. TORTUGA.

Sindicat d'Interins Docents de les Illes Balears - SIDIB Sindicat d'Interins Docents de les Illes Balears - SIDIB
Palma De Mallorca

L'experiència és imprescindible per exercir la docència. Així es pot gestionar la classe amb garanties d'èxits. ¡Volem interins amb anys d'experiència!

Escoles de natació de Campusesport Escoles de natació de Campusesport
Ctra Valldemossa Km
Palma De Mallorca, 07122

Natació, Sincronitzada, Waterpolo.

Guardería Infantil Mamballetes Guardería Infantil Mamballetes
Segadors 1bajos
Palma De Mallorca

TE CUIDAMOS Y TE MIMAMOS COMO MAMA Y PAPA....COMPARTE CON NOSOTROS MUY BUENOS MOMENTOS

Es Baluard Educació Formació Es Baluard Educació Formació
Palma De Mallorca, 07012

Equip de Formació i Educació del Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma

ATLAS, centro educativo integral con proyecto trilingüe ATLAS, centro educativo integral con proyecto trilingüe
Calle Andreu Torrens 5
Palma De Mallorca, 07011

Espacio educativo integral con proyecto Trilingüe.

Hampi Life Hampi Life
Francisco Rover 1
Palma De Mallorca

Hampi Life es un modo de vida en equilibrio. Mediante talleres, seminarios, terapias holísticas buscamos despertar tus recursos internos, para que puedas desarrollarte plenamente.

Kalon Feng Shui Kalon Feng Shui
Palma De Mallorca, 07013

Consultora de Feng Shui Clásico. Palma de Mallorca. Islas Baleares. Ofrecemos asesoramiento para viviendas, oficinas, jardines.... Pon armonía en tu vida.

Tramuntana Discovery Tramuntana Discovery
Tramunanta Valley
Palma De Mallorca, 07003

We´ll help you to discover Sierra de Tramuntana

Escola Balear d'Educadors de Temps Lliure Escola Balear d'Educadors de Temps Lliure
Calle Aragón 40, Entresuelo 3
Palma De Mallorca

A.D.E.P. A.D.E.P.
C/Manacor
Palma De Mallorca, 07006

ASISTENCIA DOMICILIARIA PSICOLOGIA ENFERMERIA