Viljandi Spordikool

Viljandi Spordikool

Comments

Veel sel aastal on treeneritel ja kehalise kasvatuse õpetajatel võimalus osaleda koolitusel: TREENERI TÖÖ LAPSEVANEMATEGA: LAPSEVANEMATE KAASAMINE 28. november TARTUS Läbiviija : Aave Hannus, TÜ spordipsühholoogia lektor Koolituse eesmärk on pakkuda praktilisi soovitusi ja näpunäiteid lapsevanematega koostöö tegemiseks. Videoloengutes antakse ülevaade treeneri-õpilase-lapsevanema koostöö juhtimisest ja lapsevanemate kaasamisest. Samuti selgitatakse enesekehtestamise põhimõtteid. Töötuba pakub niihästi nõuandeid ja praktilisi võtteid lapsevanemate kaasamiseks (nendega "toimetulemise" püüdluste asemel) kui ka juhtnööre vajadusel enesekehtestamiseks. Töötoas koostab iga osaleja plaani lapsevanematega koostöö tõhustamiseks oma spordiorganisatsioonis. Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4649835
Täna kell 15.00 algavad spordikoolis tüdrukute U16 Eesti Võrkpalli Katikavõistluste finaalturniir. Tulge omadele kaasa elama!
13-14.mail 2017 toimus Viljandi Kesklinna kooli võimlas U-16 tüdrukute Eesti meistrivõistluste II alagrupi finaalturniir. Viljandi spordikooli võistkond treener Merle Keerutaja juhendamisel näitas head mängu ja saavutas II koha.

Viljandi Spordikooli ametlik lehekülg Facebookis

Mission: Spordikooli missiooniks on toetada lastele ja noortele suunatud sportlikku tegevust, mis tagab nende vaimse ja kehalise arengu. Laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne arendamine, sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt, vastastikuse lugupidamise kasvatamine, spordimeisterlikkuse omandamine ja noorte kujundamine hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Spordikooli eesmärgiks on tagada edukamatele õpilastele osavõtt vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest ning pühendunud noortel pääseda oma ala Eesti noorte esindusvõistkonda.

[01/04/21]   Head Uut Aastat!

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on kuni 10. jaanuarini lubatud treeninguid siseruumides läbi viia individuaalselt või distantsilt. Välitingimustes toimub tegevus kuni 10 osalejaga rühmas, kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega.
• Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
• Siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
• Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Treeningute kohta jagab infot treener.
Jaanuarikuu õppetasu arve saadetakse Teile veebruarikuu alguses. Lisatud Linnavolikogu määrus.
Vm99_õppetasu.pdf

V I L J A N D I L I N N
LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS
17. detsember 2020 nr 99
Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise
ja õppetasu soodustuse andmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega sätestatakse Viljandi linna munitsipaalhuvikoolis lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt makstava õppetasu maksmise ja soodustuse andmise kord.
§ 2. Mõisted
(1) Huvikoolina käsitletakse käesoleva korra mõistes Viljandi Huvikooli, Viljandi Kunstikooli, Viljandi Muusikakooli ja Viljandi Spordikooli.
(2) Õppur käesoleva korra tähenduses on huvikooli nimekirja kantud õpilane.
(3) Õppuri elukohana käesoleva korra tähenduses käsitletakse tema Eesti rahvastikuregistri järgset elukohta.
(4) Õppetasu käesoleva korra tähenduses on huvikoolide õppekulude osaline katmine vanema poolt Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) määratud suuruses.
(5) Käesoleva korra § 4 lõike 3 mõistes käsitletakse huvikoolina lisaks erahuvikoole, millel on koolitusluba ning mille õppurite andmed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).
§ 3. Õppetasu maksmine
(1) Vanem kinnitab õppetasu maksmise kohustust huvikooli sisseastumisavaldust allkirjastades.
(2) Õppetasu makstakse vanema poolt linnavalitsuse väljastatud arve alusel arvel näidatud tähtajaks. Arved esitatakse eelmise kuu eest. Õppetasu maksmata jätmisel arvel märgitud maksetähtajaks on arve väljastajal õigus anda võlgnevus sissenõudmiseks inkassofirmale.
(3) Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel väljaarvamise hetkeks tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.
(4) Vanem on vabastatud õppetasu maksmisest, kui õppetöö on huvikooli poolsel põhjusel katkenud. Õppetasust vabastamise perioodi, vabastatud õppurid ja vabastamise summad kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.
(5) Õppetasust vabastamise summa arvutatakse proportsionaalselt toimuma pidanud õppetöö suhtes.
§ 4. Õppetasu maksmise soodustus
(1) Õppetasu soodustus 50% kehtib õppurile, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam) ning see kinnitatakse huvikooli direktori käskkirjaga. Õppuri puuduma jäämisest tervislikel põhjustel on vanem kohustatud teavitama huvikooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(2) Õppetasu soodustus 100% kehtib Viljandi Spordikooli taotluse alusel Audentese Spordigümnaasiumi õppurile, kes on kantud Viljandi Spordikooli nimekirja.
(3) Õppetasu soodustus 100% (va erahuvikool, vt lg 4) kehtib õppurile, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
1) on perest, mille netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus;
2) on toimetulekutoetust saavast perest, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul;
3) on perest, kus huvikoolis õpib 3 õppurit;
4) on perest, kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last.
(4) Erahuvikoolide puhul on ühe kuu soodustuse maksimummääraks munitsipaalhuvikoolide ühe kuu kõige kõrgem õppetasu.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 kehtestatud õppetasu maksmise soodustust on õigus taotleda vanemal, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga.
(6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud õppuri vanem võib taotleda õppetasu maksmise soodustust ühe huvikooli ringi kohta.
(7) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud õppuri vanem võib taotleda õppetasu maksmise soodustust iga õppuri kõigi huvikoolide ringide kohta.
(8) Soodustuse määramise perioodid on:
1) 1. september – 31. detsember;
2) 1. jaanuar – 31. mai.
§ 5. Õppetasu maksmise soodustuse taotlemine ja määramine
(1) Taotlus esitatakse linnavalitsusele e-teenuste keskkonnas.
(2) Taotluse esitamise tähtajad on:
1) 15. oktoober, sellisel juhul määratakse toetus tagasiulatuvalt perioodi 1. september–31. detsember eest;
2) 15. jaanuar, sellisel juhul määratakse toetus tagasiulatuvalt perioodi 1. jaanuar- 31. mai eest.
(3) Taotlused, mis laekuvad peale tähtaega, vaadatakse läbi kuupõhiselt:
1) kui taotlus laekub käesoleva kuu enne 15. kuupäeva, arvestatakse soodustus tagasiulatuvalt käesoleva kuu algusest kuni vastava soodustuse perioodi lõpuni;
2) kui taotlus laekub käesoleva kuu peale 15. kuupäeva, arvestatakse soodustuse saamiseks järgmise kuu algusest kuni vastava soodustuse perioodi lõpuni.
(4) Taotleja poolt esitatud andmete võimaliku muutumise korral menetletakse avaldusi igakuiselt 15. kuupäeva seisuga.
(5) Soodustuse saaja on kohustatud teavitama soodustuse saamise õiguse lõppemisest Viljandi Linnavalitsust.
(6) Soodustuse määramise, sellest keeldumise või selle peatamise otsustab haridus- ja kultuuriamet.
§ 6. Rakendussätted
(1) Lapsevanem ei pea tasuma õppetasu juhul, kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord ja laps eriolukorra ajal huvikoolis ei käi.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(3) Määruse § 3 lõikeid 4 ja 5 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. novembrist 2020.
(allkirjastatud digitaalselt)
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

Nädalavahetusel toimusid Põlvas laskmise B-kl meistrivõistlused.
Viljandi Spordikooli noored laskurid saavutasid esimese, teise ja kolmanda koha.
Joosep Animägi võitis poiste arvestuses 30 lasku ilmuvasse märki kulla ja 30 lasku ringmärki pronksmedali.
Tess Teor võitis hõbemedali 30 lasku ilmuvasse märki.

7. novembril Põltsamaal Nublust Nabiks viimasel etapil võitsid spordikooli noormaadlejad 8 esikohta:
-23kg Ly-Ann Kiipus
-26kg Raian Romantšuk
-29kg Jürgen Lips
-44kg Rene Talts
-48kg Keiro Asu
-52kg Tristan Aleksandrov
-57kg Rasmus-Ronin Jõgi
-62kg Kardo Tamm
-75kg Kelina Asu

Teised:
-41kg Mikk Talimaa
-44kg Kaarel Koobas
-68kg Aimar Alksnis

Kolmas -44kg Sander Loit

Üldsarjas 13 parema hulka jõudis koguni 7 maadlejat: LY-ANN KIIPUS, JÜRGEN LIPS, RENE TALTS, TRISTAN ALEKSANDROV, AIMAR ALKSNIS, JANAR LIPS, RASMUS-RONIN JÕGI
Naistemaadluses jõudis parema 5 hulka Kelina Asu

Georg Hackensmithi mälestusvõistlusel Tartus kreeka-rooma maadluses võitis Janar Lips -55kg

Edukas nädalavahetus meie maadlejate jaoks!
Maadlejaid juhendab treener Rain Aleksandrov

Viljandi 65.Linnajooksul osalesid edukalt treener Ants Kuusiku õpilased
Andreas Vaher 10,5 km M14 võitja, aeg 44.50,9
Mia Lii Kaigas oli 5 km naiste võitja, aeg 20.45,5

Viljandi Spordikooli noortel vibulaskuritel treenerite Aune ja Tõnu Variku juhendamisel oli edukas nädalavahetus. 7-8 11.2020 toimusid Viljandi Viilhallis Eesti Sisemeistrivõistluste finaal:
Sportvibu noortest poistest saavutas
I koha Patrick Järve
Sportvibu kadetid poisid
II koht Andres Sarapuu, III koht Rimo Bachmann
Neidudest oli II Hanna Alice Haavapuu
PLOKKVIBU kadett II koht Sten Sihver
PLOKKVIBU tidett II koht Karl Õismaa
VAISTUVIBU juuniorid I koht Jaan Hendrik Pael
Vaistu kadetid noormehed võtsid kolmikvõidu I koht Kain Ilves II koht Markkus Vilu III koht Raiko Soe
Vaistu tidetid tüdrukud III koht Stella Õismaa
Pikkvibu tidetid poisid I koht Gert Soe
Pikkvibu juunior Richard Rösler II koht

6.-8. november 2020 toimusid Aruküla spordihoones noormeeste A (2001 ja nooremad) vanuseklassi karikavõistlused käsipallis. Lõppjärjestus:
1. Viljandi Spordikool
2. HC Tallas/Tallinna Spordikool
3. Tapa valla Spordikool/Spordiklubi
4. Põlva Spordikool
5. HC Viimsi
6. HC Tallas/Aruküla
Turniiri parimaks mängijaks valiti Mihkel Lõpp ja parimaks väravavahiks Kaidar Keres Viljandi Spordikooli meeskonnast.
Võitja võistkond:
Kevin Hunt
Aleksander Pertelson
Hendrik Koks
Martin Braun
Carl-Alex Kukk
Robin Liinsoo
Mihkel Lõpp
Kaidar Keres
Oliver Ruut
treener: Marko Koks

Photos from Viljandi Spordikool's post

sakala.postimees.ee

Kelly Heinpõld tõukas uue tippmargi

https://sakala.postimees.ee/6998188/kelly-heinpold-toukas-uue-tippmargi 😊

sakala.postimees.ee Eelmisel laupäeval Tõrvas Pokardi staadionil kohaliku spordiklubi Viraaž eestvedamisel peetud heitevõistlusel tõukas Viljandi spordikooli õpilane Kelly Heinpõld tänavuse välishooaja uueks tippmargiks kuuli 15.00.

Viljandi sõudeklubi

Edukas avastart Tartus tehtud! 😊 Emajõe Karikavõistlustel Viljandile kolmas koht seitsme klubi hulgas. Helenele esikoht, Arvedile - Rainerile teine koht. Gerlile, Leole ja Mikule - Hannesele kolmas koht. Kaur viies, Hugo ja Handreas Karl teises kümmnes. Hooaeg algas edukalt 😀.

sakala.postimees.ee

Spordikool lehvitas oma väikesele, aga tublile lennule

Järjekordne lend noorsportlasi on teele saadetud https://sakala.postimees.ee/6994703/spordikool-lehvitas-oma-vaikesele-aga-tublile-lennule

sakala.postimees.ee Kolmapäeval täitus Viljandi spordihoone suur saal lilledega: Viljandi spordikool lehvitas oma väikesele, ent tublile 72. lennule.

Viljandi Spordikooli 72. lennu lõpuaktus toimub 10. juunil kell 18.00 Viljandi Spordihoones. Sel aastal on lähtudes olukorrast lubatud igal lõpetajal kutsuda aktusele ja õnnitlemisele 3 külalist.

Urve Tamme rühmvõimlejad harjutamas. Kevadel jäid esinemised küll ära, aga sügiseks tuleb jälle tasemel olla🤸‍♀️

Spordikool taastab vaikselt tavapärast rütmi lubatud võimaluste piires. Treeningud on toimunud vabas õhus hoides üksteisega piisavat vahet. Piltidel ÜKE (üldkehalise ettevalmistuse) poisid koos treener Urve Tammega.

Viljandi Noortekeskus ootab ajurünnakule

Armsad noored! 😍Olete oodatud särisevale ajurünnakule, mis toimub 13. mail kell 16.30-17.30 eriolukorra reeglitele kohaselt veebikeskkonnas Zoom 🤩🧠🧠. Kui kell kukub 16.30, ole veebikoosolekul kohal.. sest...mitu pead on mitu pead ja koos mõtlemine viib raudpolt kindlalt üliägedate ideedeni 😎

Vestlusel osalemiseks klikka siia ⬇️⬇️
https://us02web.zoom.us/j/86969900618

Urve Tamme rühmvõimlemise õpilane Eliise kasutab treeneri kaugjuhendamisel aktiivselt batuuti oma distantsõppe osana🤸‍♀️

On alanud uus nädal, vaheaeg on läbi saanud ja spordikooli maadlejad tervitavad kõiki enda näidetega distantsõppest. Pea siis ikka meeles, et eriolukord kehtib maikuu keskpaigani, kehtib 2x2 (kaks inimest, kaks meetrit) reegel ja ei tohi korraldada kogunemisi.

Mõnusat venitamist ja sirutamist koos rühmvõimleja Marleeniga, et olla valmis uueks distantsõppe nädalaks ☺️

Treeningpäevik

Vibutreener Aune Varik räägib täna meile, miks on vajalik treeningpäeviku täitmine. Videos on üks väga eeskujulik täitja Maik vibuosakonnast.

Aune Varik: "Treeningpäevik on usaldusväärne kaaslane, justkui Sinu abitreener. Aga see eeldab, et sinna saab kõik oluline sihipäraselt kirja."
Teate seda ütlemist: " Väikeste sammudega suurte eesmärkide poole!" - treeningpäevik ongi see töövahend, mille abil hakkab üks väike algettevalmistuse - ja edasijõudnud sportlane sammhaaval suurte sihtide poole liikuma!
Treeningpäevik on sportlase jaoks üks olulisem funktsioon, olles igapäevane osa tema treeningutest.
Kui trenn tehtud, tuleks kohe teha treeningpäevikusse sissekanne.
Kõige esmasemalt sisaldab päevik treeningu iseloomu: spordiala, treeninguaega, -kohta ja kestust ning läbitud distantsi ja meie (vibulaskmise) erialal noolte arvu.
Treeninguid tuleb kirjeldada võimalikult täpselt, kuid ei tohiks talletada liiga palju ja üksikasjalist infot. Peaksite õppima kasutama lühendeid:
Läbitud jooksu, suusa, jalgrattasõidu, kõnni või sõudeergomeetri kilomeetrite märkimiseks kasutage näiteks lühendeid: J, S, R, K, SE.

Tagasiside saamiseks ja põhjalikumaks analüüsiks on vajalikud enesekontrolli ja kehalise seisundi andmed, treeningukoormuse, enesetunde ja une hindamine, märkmed ümbritsevate olude ja ilmastiku kohta.

1. Enesekontrollist ja kehalisest seisundist: pulsisagedus hommikul ärgates ja õhtul uinumise eel ning pärast koormust, pulsikella abil saate teada ka treeningu keskmise pulsi. Samuti fikseerige kehakaal, tervisehäired, vigastused, haigused, vajadusel ka vitamiinide ja taastumisvahendite kasutamine.
2. Enesetunde ja treeningutahte hindamisest: hinnake lühidalt, kas pingutus oli kerge, mõõdukas või raske, kas pidite end väsimusega võideldes sundima või olite valmis rohkemgi harjutama. Samuti võiks kirja panna une pikkuse ning hinnata une ja söögiisu kvaliteeti. Vajadusel kirjeldage toitumist, kui see erines tavapärasest ja mõjutas teie enesetunnet.
3. Ümbritsevatest oludest: maastiku eripära, raja seisukord, kasutatud varustus, treeningukaaslased.
4. Ilmastikust: temperatuur, õhuniiskus, tuul (vastu- või pärituul, vasakult- paremalt (vibulaskuritel väga oluline väliväljakul treenides tuulesuund), päike jms.
Treeningpäevik
• Näitab järjekindlust või selle puudumist
• Näitab fakte treeningmahtude kohta nädalas, kuus, aastas
• Innustab ja motiveerib ka soov saada päevikusse võimalikult palju sissekandeid
• Hästi täidetud päevik äratab rahulolu ja uhkuse
• Annab väärtuslikku teavet, mis aitab oma treeningukava hinnata ja treeninguid planeerida
Treeningpäevikut täites veendute kuude ja aastate pärast kui tugevasti olete jaksanud treenida. Varasematel pingutustel ja märkmetel võib olla topeltväärtus!
Edu Teile kõigile ja hetke olukorras mõnusat iseseisvat treenimist ja treeningpäeviku korrapärast täitmist!"

Stiilinäited iluvõimlejatelt🤸‍♀️

Vibuosakonna noored sportlased

Mõned stiilinäited, kuidas saab kodustes tingimustes trenni teha :) Meie vibuosakonna õpilased Aune Variku juhendamisel

Batuut on üks väga mõnus treeningvahend. Aga hüppa kindlasti batuudil, millel on turvavõrk ümber!

Iluvõimlejad on meil kohe eriti ägedad ja andekad 😍🐇🐣

🐣☀️🤸🏻

Viljandi Võrkpalliklubi

Meie leidlikult treenivad võrkpallipoisid☺️

👉 Olenemata olukorrast riigis, siis meie Viljandi võrkpallikuttide 👶👦 pallid🏐 ei püsi paigal. Leiame mooduseid, kuidas enda lemmikalaga tegeleda.

Nautige video ja püsime terved!

Aeg on vaadata endasse ja mõelda, kui täis on sinu akud pärast neid distantsõppe nädalaid. Kuidas tunned, et sul on seis kehalise aktiivsusega?

Kohe-kohe ⏰ saab täis kuu aega 😮 distantsõpet: elu ja õppimist uutes piiratud tingimustes, omade reeglite ja väljakutsetega, rõõmude ja õnnestumistega. Et paremini mõista, kuidas meie õpilastel läheb, pakume taas abiks eneseanalüüsi harjutuse, mille juhendit 👇 saab õpilase vanusest lähtuvalt kohendada ning mille kodustes tingimustes kasvõi ruudulisse vihikusse joonistamine peaks ka täitsa lihtne 💪 olema. Selline harjutus on heaks abiliseks, et lapsega kahekesi või siis kõigi jaoks turvalises grupis arutada, kuidas (päriselt) läheb ja mida teha, et läheks (veel) paremini:

🤔 Kui täis on meie akud? Värvi akud selle tasemeni, kuidas sina end praegu tunned. Viimase aku juurde võid kirjutada teema, mida pead ise väga tähtsaks, aga praegu loetelust puudu on (nt suhted perega, lemmikloom, muusikakool, trenn vms).

6️⃣ - "Sellega on väga hästi!" - (84-100%). Mõtlemiseks: Jätka samas vaimus! Hoia ennast ja vaata, kas saad aidata ka teisi!
5️⃣ - "Täitsa hea on!" - (68-83%) Mõtlemiseks: Mis teeb selle täitsa heaks? Mida peaksid jätkama, et seda taset hoida või hoopis tõsta?
4️⃣ - "Enam-vähem" - (51-67%) Mõtlemiseks: Mis on üks asi, mis peaks juhtuma, et oleks veel parem? Kuidas sina saad sellele kaasa aidata?
3️⃣ - "No võiks parem olla" - (34-50%) Mõtlemiseks: Mil moel saad teha iseendale pai, olla iseenda vastu sõbralik ja lahke? Ehk aitab see ka olukorda pisut parandada?
2️⃣ - "Raske on" - (17-33%) Mõtlemiseks: Mis teeb selle olukorra raskeks? Püüa leida 1 lahendus, mis su akut natuke laadida aitaks.
1️⃣ - "Olen täitsa tühi" - (0-16%) Mõtlemiseks: Miks see nii on? Tee kasvõi midagi pisikest (väike uinak, peatükk põnevast raamatust, kompliment iseendale), mis aitaks sul jõuda järgmisele tasemele.

Mis aitab teie mõttelisi akusid laadida? 😊

sportest.eu

Treeningvideod – Sportest

Õues särab päike ja temperatuurid on mõnusalt kevadised. Kui koolitööd on tehtud, siis mine kindlasti tee jooksutiir või rattaga üks ring. See on hea aeg, et mõelda oma mõtteid, jälgida kevade tärkamist ja saada uut energiat. Aga koju jõudes ikka väike võimlemine ka :) Täna jagame treeningvideosid, mille on koostanud oma ala professionaalid https://www.sportest.eu/et/materjalid/treening/videod/

sportest.eu

Want your school to be the top-listed School/college in Viljandi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Vibuosakonna noored sportlased

Location

Category

Address


Vaksali 4
Viljandi
71020
Other Schools in Viljandi (show all)
Viljandi Spordikeskus Viljandi Spordikeskus
Vaksali 4
Viljandi, 71020

Spordikeskuse tegevuse eesmärgiks on tagada Viljandi elanikkonnale võimalused kehalise ja vaimse vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning vaatemängulise spordielamuse saamiseks.

Viljandi Kesklinna Kooli kunstmuruväljak Viljandi Kesklinna Kooli kunstmuruväljak
C. R. Jakobsoni Tn.51
Viljandi, 71004

Hea Viljandlane! Ainult sinu häälega saame Kesklinna kooli staadionile kunstmuruväljaku! Loome üheskoos kvaliteetsed sportmisvõimalused!

Viljandi Muusikakool Viljandi Muusikakool
Jakobsoni 16
Viljandi, 71004

Autokool Alopex Autokool Alopex
Väike Turu 3
Viljandi, 71003

Autokool Alopex koolitab AM, A ja B kategooria sõidukijuhte. Kui vajad abi teoorias või sõidus, siis helista 5053269.

Jaagu Lasteaed-Põhikool Jaagu Lasteaed-Põhikool
Kase Tee 2, Pärsti Vald
Viljandi, 71024

Jaagu Lasteaed Põhikool MTÜ Vileri

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C