OÜ Tartu Koolitus

Tartu Koolitus OÜ pakub suurepärast võimalust haridusvaldkonnaga seotud inimestele viia end kurssi töö- ja haridusõigust puudutavate küsimustega. Meie juures saavad end täiendada koolijuhid ja õpetajad ning kohaliku omavalitsuse töötajad. Pakume ka digitaalset dokumendihaldust käsitlevaid koolitusi EKIS-e näol ja lasteaia juhid ning õpetajad saavad koolitada ennast pedagoogilise koosoleku- ja lastevanemate koosoleku juhtimise osas. Alates 2012 aastast tegutsevad Tartu Koolitus OÜ ja Lianni Stuudio OÜ ühtse ettevõttena. Selle tulemusena pakume lisaks täiskavanute täiendkoolitustele ka huvikoolitusi ning huviringe nii täiskasvanutele, kui ka lastele ning Lianni Stuudio ruumide kasutamisvõimalust erinevate ürituste läbiviimiseks. Ürituste põnevamaks läbiviimiseks on meil pikk nimekiri erinavatest töötubadest lõbusaks ja arendavaks ajaveetmiseks. Peale avaliku sektori töötajate koolitame ka eraettevõtjaid. Pakume finantsanalüüsi koolitust ning töölepinguga seotud koolitusi. Oleme korraldanud põnevad koolitusreise, sihtkohtadeks on olnud Iisrael, Madeira, Tuneesia, Austria, Türgi, Lõuna- Itaalia, Assoori Saared ning Argentina- Brasiilia, mis on olnud suurepäraseks võimaluseks liita aktiivne puhkus vajaliku enesetäiendusega. Sellel aastal on plaanis koolitusreisid Kreeta saarele ja Korfule ning Albaaniasse. Loodame, et leiate meie poolt pakutavatest koolitustest ja töötubadest just endale vajaliku ning sobiva. Oodatud on erinevad ettepanekud ning koolitussoovid! Võtame vastu ka põnevaid pakkumisi lektoritelt, et siis ühiselt kõik aktuaalsed teemad kuulajateni viia. Meeldivate kohtumisteni! Tartu Koolitus OÜ

[09/17/12]   Tartu Koolitus OÜ uued koolitused 2012 aasta sügis-talvel!

RIIKLIK JÄRELVALVE HARIDUSASUTUSTES

Koolituse eesmärk on anda ülevaade riikliku järelevalve prioriteetidest, järelevalve läbiviimisest, õiendi koostamisest ja kasutatavast metoodikast ning sagedamini esinevatest puudustest EHISe täitmisel.

Haridus- ja Teadusministri 16.04.2012 määrusega nr 17 ”Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2012/2013. õppeaastal” on sätestatud riikliku järelevalve prioriteedid 2012/2013.õppeaastaks.

Temaatilist riiklikku järelevalvet teostatakse 2012/2013. õppeaastal järgmistel teemadel:

1) alusharidus:
lapse arengu toetamine (erivajadustega laste õppe- ja kasvatustegevuse
korraldamine; rühmade komplekteerimine ning õpetajate ja õpetajaid abistavate töötajate töö korraldus; eesti keele kui teise keele õppe korraldamine; lapse turvaline kasvukeskkond)
ja andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis;

2) üldharidus:
õpilase arengu toetamine (hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine; turvalisuse tagamine; eestikeelse õppe korraldamine vene õppekeelega koolis) ja andmete õigsus
Eesti Hariduse Infosüsteemis;

Õppeasutuste valimi, kus 2012/2013. õppeaastal järelevalvet teostatakse, edastab Haridus- ja Teadusministeerium maavanematele hiljemalt 15. augustiks 2012.

Sihtgrupp: lasteaedade direktorid ja õppealajuhatajad.

Toimumisaeg ja -koht:
Koolieelsetele lasteasutustele 16. oktoobril kella 10.00- 16.00 Tartus Lianni Stuudios, Ülikooli 1.

[09/17/12]   Tartu Koolitus OÜ uued koolitused 2012 aasta sügis-talvel!

KOHALIKE OMAVALITSUSTE KOHUSTUSED HARIDUSELU KORRALDAMISEL

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kohalike omavalitsuste (nii volikogu kui ka valitsuse) ülesannetest haridusvaldkonnas lähtudes erinevatest hariduselu reguleerivatest õigusaktides.

Eesti Vabariigi Haridusseaduses (vastu võetud 23.03.1992) sätestatakse kohalike omavalitsuste ülesanded haridussüsteemi korralduses.

Näiteks on omavalitsusüksuste pädevuses hariduse arengu programmide kavandamine oma halduspiirkonnas ja nende elluviimine, munitsipaalharidusasutuste asutamine, reorganiseerimine ja sulgemine, arvestuse pidamine koolikohustuslike laste üle ja koolikohustuse täitmise kontrolli tagamine, transpordi korraldamine kooli ja koju, meditsiiniabi ning toitlustamise tagamine õppetöö ajal, haridusasutuste metoodilise teenindamise korraldamine, haridusasutuste juhtide ja pedagoogide nõustamine koolikorralduslikes küsimustes jne.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (vastu võetud 09.06.2010) on sätestatud hulga erinevaid kohustusi kooli pidajale. Näiteks põhimääruse ja arengukava kehtestamine, töötajate koosseisu määramine, tugispetsialistide teenuse rakendamiseks võimaluste loomine, pikapäevarühma ja õpilaskodu suurema rühmade täitumuse ülemise piirnormi kehtestamine jne.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (vastu võetud 02.06.1993) paragrahv 661 reguleerib teenistuslik järelevalve korraldamist. Teenistuslik järelevalve on valitsuse poolt valla või linna ametiasutuste ja nende ametiisikute ning ametiasutuste hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostatav kontroll.

Sihtgrupp: kohalike omavalitsusüksuste volikogude esimehed, hariduskomisjoni esimehed ja liikmed, haridusnõunikud, kooli ja lasteaia direktorid.

Toimumisaeg ja -koht: 14. novembril 2012 Tartus kella 10.00- 16.00 Lianni Stuudios Ülikooli 1.

[09/17/12]   Tartu Koolitus OÜ uued koolitused 2012 aasta sügis-talvel!

ISIKUANDMETE KAITSE HARIDUSASUTUSES

Eesmärk- aidata kooli- ja lasteaiajuhtidel, sekretäridel, infojuhtidel ja teistel haridusasutustes töötavatel isikutel, kes puutuvad oma töös kokku erinevate isikuandmetega, paremini orienteeruda selles valdkonnas. Koolitusel omandatud teadmised võimaldavad tulevikus enam tähelepanu pöörata koolis töödeldavate andmete kaitsmisele ja välistada seadusega vastuollu minemist.

Käsitletavad teemad:
1. olulisemad mõisted;
2. isikuandmete liigid;
3. isikuandmete töötlemise põhimõtted;
4. töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta;
5. andmesubjekti õigused.

Sihtgrupp: koolijuhid, lasteaiajuhid ja muud töötajad (nt sekretärid, infojuhid jne).

Toimumisaeg ja -koht: 11. detsembril Tartus kella 10-15, Lianni Stuudios Ülikooli 1.

[09/17/12]   Tartu Koolitus OÜ uued koolitused 2012 aasta sügis-talvel!

HALDUSMENETLUSE LÄBIVIIMISEST HARIDUSASUTUSES

Koolitöötajad puutuvad oma töös tihti kokku haldusmenetlusega (olles haldusmenetluse läbiviijateks), seda endale teadvustamata. Haldusmenetlusest viiakse koolides peamiselt läbi pedagoogide atesteerimise (õpetajale vastava ametijärgu omistamise), õppenõukogu poolt otsuse vastuvõtmise (nt õpilase koolist väljaheitmine jne) ja mitmesuguste muude tegevuste käigus. Selleks, et mitte eksida haldusmenetluse reeglite ja kehtiva õiguse vastu, on vajalik omada sellealaseid teadmisi. Erinevate menetlusosaliste (õpetajad, lapsevanemad) teadlikkus on aja jooksul tõusnud ning üha enam pöördutakse kaebustega kohtu, vaietega Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

Koolituse eesmärk ongi anda ülevaade haldusmenetluse põhimõtetest (seaduslikkus, proportsionaalsus, kaalutlus, õiguskindlus, eesmärgipärasus, võrdne kohtlemine jt), haldusakti koostamisest ja seda eelkõige koolides läbiviidava haldusmenetluse näitel.

Koolituse käigus peamiselt käsitletavad teemad:

• haldusmenetluse põhimõtted;
• haldusakti tunnused;
• menetluse algatamine;
• menetlusosaliste kindlaksmääramine, nende õigused ja kohustused;
• menetlustoimingud;
• haldusakti koostamine (sh selle põhjendamine);
• haldusakti kehtivus (sh selle teatavaks tegemine);
• haldusakti õiguspärasus;
• haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine.

Sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja
kutseõppeasutuste juhid ja teised töötajad.

Toimumisajad ja -kohad: 23. novembril kella 10-15 Tallinnas Susi hotellis Jüri seminariruumis, Peterburi tee 48.

30. novemberil kella 10-15 Tartus Lianni Stuudios, Ülikooli 1.

[08/01/12]   Tere tulemast!

Varsti on käes uus õppeaasta ja Tartu Koolitus OÜ kutsub Teid meie uutele koolitustele Tartus ja Tallinnas!

Augustis ja septembris 2012 pakume Teile järgmisi koolitusi:

1. RIIKLIK JÄRELVALVE LASTEAEDADES- 16.augustiL Tallinnas ja 21.augustil Tartus

2. KOHALIKE OMAVALITSUSTE KOHUSTUSED HARIDUSELU KORRALDAMISEL-
24. augustil Tartus

3. PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONINÕUDED JA ATESTEERIMINE 2012/2013 ÕPPEAASTAL- 27.augustil Tartus

4. RIIKLIK JÄRELVALVE KOOLIDES- 11.septembril Tartus ja 18 septembril Tallinnas

5. AVALIKU TEENISTUSE SEADUSE MUUDATUSED- 20.septembril Tallinnas ja 21.septembril Tartus


Meeldivate kohtumisteni!
Tartu Koolitus OÜ

Tartu koolitus

Uus õppeaasta algab peagi! Tartu Koolitus OÜ pakub palju uusi ja vajalikke koolitusi!
Augustis 2012 on tulemas järgmised koolitused nii Tartus kui Tallinnas:

1. Riiklik Järelvalve Lasteaedades- 16.august Tallinnas ja 21.august Tartus

2. Kohalike Omavalitsuste kohustused hariduselu korraldamisel-
24.august Tartus

3. Riiklik Järelvalve Koolides- 11.september Tartus ja 18. september Tallinnas

4. Pedagoogide atesteerimine ja kvalifikatsiooninõudes- 27. august Tartus!

Jälgige ka meie kodulehte : www.tartukoolitus.ee

Ootame Teid koolitustele!

tartukoolitus.ee

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Ülikooli 1
Tartu
51003
Other Education in Tartu (show all)
Noorte Põllumeeste Klubi Noorte Põllumeeste Klubi
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Tartu, 51014

Noorte Põllumeeste Klubi. Õpitud teooria paremaks rakendamiseks praktikas! https://www.facebook.com/groups/npkclub/

UT Startup Lab UT Startup Lab
Juhan Liivi 4
Tartu, 50409

UT sTARTUp Lab helps students to find innovative solutions to everyday problems, test viability of their ideas and turn them into reality!

Lastehoid Loov Maailm Lastehoid Loov Maailm
Filosoofi 16
Tartu

Väike armas kodune lastehoid Tartus. Kasutame oma õppetegevuses waldorfpedagoogika võtteid. Meie hoius käivad koos mängimas 2.5-7 aastased lapsed. Lisaküsimuste korral pöörduge julgelt: [email protected]

Õppemängud Õppemängud
Lai 1-12
Tartu, 51005

Meisterdan ja koostan arendavaid ning lõbusaid õppemänge eelkooliealistele lastele.

Tartu ResPublica Tartu ResPublica
Vallikraavi 2
Tartu, 51003

ResPublica on konservatiivsete noorte poliitiline ühendus.

Aeg-Ruum Aeg-Ruum
Nelgi 13
Tartu, 50412

Aeg-Ruum on lastekeskus, noortekeskus, laste sünnipäevade pidamise koht, peosaal, koosolekuruum. Hubane, soe ja avar koht Veeriku linnaosas.

Kolm Põrsakest Kolm Põrsakest
Lai 6
Tartu

Unustamatud teadusetendused ja -töötoad tervele perele, meeskonnale ja ettevõttele! Tellimine: www.kolmporsakest.ee [email protected]

Kaaren Kaaren
Tartu

Sul on põnev teema, aga mõtted on ummikus? Ei ole päris kindel, kuidas õiget infot leida? Mõte kaitsmisest tekitab külmavärinaid?

Rahajõmm Heldur Rahajõmm Heldur
Sõpruse Pst.2
Tartu

Rahajõmm Helduri rahatarkusest rahalood ja põnevad tegemised lastele./ Laste Rahakool

Tartu ringkonna Kodutütred Tartu ringkonna Kodutütred
Lehola 1
Tartu, 51013

Tartu ringkonna Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksuse Kodutütarde organisatsiooni Tartus tegutsev piirkondlik allüksus.

Tartu Teaduspark Tartu Teaduspark
Riia 181a
Tartu, 50411

Loodud rohkem kui 20 aastat tagasi, et aidata ettevõtetel kasvada.

Eesti-uuringute Tippkeskus Eesti-uuringute Tippkeskus
Vanemuise 42
Tartu, 51003

Eesti-uuringute Tippkeskus tegeleb Eesti uuringutega kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksse uurimisega.