Tartu ResPublica

Tartu ResPublica

Comments

Väärt projekt Tartu noortele , andkem hoogu :)
Kutse Pühapäeval, 20. mail kell 11.00 Nelipüha armulauaga jumalateenistus Vigala kirikus tähistatakse: Vigala kihelkonnas Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva, 85 aastat - Vigala kiriku torni - Vabadussõja mälestusmärgi ehitusest, 30 aastat - Vigala kiriku torni - Vabadussõja mälestusmärgi taastamisest Teenivad: piiskop Joel Luhamets, õpetaja Kristiina Jõgi, Orelil: Andres Uibo Kaasa teenivad: sopran: Jaanika Kuusik, puhkpill: Priit Aimla eestvedamisel Kivi-Vigala rahvamaja naiskoor Vigala koguduse naisansambel - Vigala kiriku torni - Vabadussõja mälestusmärgi taastatud suure lipu õnnistamine - Vigala uute roheliste kirikutekstiilide õnnistamine - toimub korjandus uue kiriku lipu heaks Pärast teenistust: - heisatakse kirikutornile uus suur lipp, kõneleb Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees Tiit Põder - istutatakse Eesti Vabariigi ja Vigala kihelkonna uue sajandi tamm, istutavad pärast 24. 02. 2018. a. Vigala kihelkonnas sündinud lapsed koos oma vanematega, kõneleb Märjamaa vallavalitsuse esindaja, - kohvilaud kirikuaias - ajalookonverents Vigala kiriku, kõnelevad : Martin Andreller Siim Õismaa Jaak Sarap
EESTI KONGRESSI DEKLARATSIOON SEADUSLIKU RIIGIVÕIMU TAASTAMISEST EESTI VABARIIGI MAA-ALAL Eesti Kongress, väljendades Eesti Vabariigi kodanikkonna kindlat tahet, toetudes Eesti Vabariigi kui rahvusvaheliselt tunnustatud iseseisva ja sõltumatu riigi vägivaldse annekteerimise jätkuvale mittetunnustamisele maailma demokraatlike riikide poolt ning lähtudes sellest, et Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vahelised riigiõigus­likud suhted põhinevad endiselt 1920. a. sõlmitud Tartu rahulepingul, deklareerib: 1. 17. juunil 1940. aastal alustas NSV Liit sõjalise kallaletungi ähvardusel tänaseni kestvat agressiooni Eesti Vabariigi vastu ning okupeeris ja annekteeris Eesti Vabariigi, rikkudes sellega kehtivate lepingutega võetud kohustusi. Okupatsioonivõimu kontrolli all ebaseaduslikult valitud Riigivolikogu otsused Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra muutmisest, Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi väljakuulutamisest ja viimase astumisest NSV Liidu koosseisu on õigusvastased ja seega kehtetud. Eesti Vabariik on tänaseni NSV Liidu poolt okupeeritud ja annekteeritud riik, kus puudub seaduslik riigivõim. Eesti NSV võimuorganid on okupatsioonivõimu haldusasutused, kusjuures tegelik kõrgeim riigivõim Eestis kuulub okupeerivale riigile - NSV Liidule. Iseseisev ja sõltumatu Eesti Vabariik tuleb taastada anneksiooni tühistamise, okupatsioonivägede väljaviimise ja kõrgeima riigivõimu üleandmise teel Eesti Vabariigi põhiseaduslikule rahvaesindusele. Eesti Vabariigi taastamine peab põhinema Eesti Vabariigi kodakondsuse järjepidevusel ning kehtival Eesti Vabariigi Põhiseadusel. Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel tuleb taastada heanaaberlikud suhted võrd­õiguslikkuse, huvide vastastikuse austamise ja mõlemale poolele kasuliku koostöö alusel, vastavalt Tartu rahulepingu vaimule ning kirjatähele. Tallinnas, 11. märtsil 1990 ………………………………………………………………………………………… EESTI KONGRESSI DEKLARATSIOON EESTI VABARIIGI RIIGIPIIRIST Asudes taastama NSV Liidu poolt annekteeritud Eesti Vabariiki väljendab Eesti Kongress valmisolekut arutada ja lahendada kõiki Eesti Vabariigi taastamisega seotud piiriküsimusi ka Euroopa julgeoleku- ja koostöönõupidamise raames, arvestades nende probleemide rahvusvahelist iseloomu ning seotust Euroopa püsiva rahu ning julgeoleku säilitamise eesmärkidega. Olles täiesti teadlik nende probleemide keerukusest ning tunnetades enda vastutust, Eesti Kongress deklareerib: Eesti Vabariigi maismaapiir on kindlaks määratud järgmiste kahepoolsete lepetega: Riigipiir Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel - 2. veebruaril 1920. aastal Tartus sõlmitud rahulepinguga (lepingu artikkel III). Riigipiir Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel - 31. märtsil 1927. aastal mõlema riigi valitsuse ühise deklaratsiooniga Eesti ja Läti vahelise piiri asjus. Eesti Vabariigi merepiiri puhul tuleb lähtuda Eesti Vabariigi 1938. a. Veeteede seadusest (Riigi Teataja 1938, 12, 96) ja rahvusvahelise õiguse põhimõtetest ning kokkulepetest. Eesti Vabariigi õhuruumi alla kuulub kogu Eesti Vabariigi maismaa- ja merepiiriga määratud ala kohal asuv õhuruum. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 2 sätestab: "Eesti riigi maa-ala on lahutamatu tervik." Eeltoodust lähtuvalt loeb Eesti Kongress õiguslikult tühiseks mis tahes Eesti osa lahutamise Eesti Vabariigi maa-alast või liidendamise mõne teise riigi külge. Eesti Kongress mõistab otsustavalt hukka Eesti Vabariigi maa-ala terviklikkuse vastu suunatud aktsioonid. Eesti Kongress on valmis astuma NSV Liidu valitsusega läbirääkimistesse Tartu rahulepingus määratud piiride taastamisel tekkivate probleemide rahumeelseks lahen­damiseks. Tallinnas, 12. märtsil 1990 ……………………………………………………………………………………………… Eesti Komitee seisukohavõtt riigipiiri muutmise küsimuses Eesti Komiteele on saabunud andmeid, et seoses raudteetrassi Saksamaa-Kaliningrad-Baltikum-Pihkva-Peterburg eskiis-projekteerimisega kavatsetakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt muuta riigipiire, mis on vastuolus kehtiva põhiseadusega. Seoses sellega Eesti Komitee konstateerib: praegune valitsus ei ole täievoliline EW Valitsus, vaid üleminekuvalitsus. Seega pole tal volitusi muuta riigipiiri; riigipiiride küsimust saab otsustada alles pärast põhiseadusliku riigivõimu taastamist kooskõlas kehtiva Põhiseadusega. 27. august 1992 ………………………………………………………………………………….. EESTI KONGRESSI PÖÖRDUMINE VENE FÖDERATSIOONI VALITSUSE POOLE Eesti Kongress, olles valitud EV õigusjärgse kodanikkonna poolt, pöördub Vene Föderatsiooni valitsuse poole seoses Teie poolt tõstatatud küsimusega Eesti Vabariigi Riigikogu valimiste kohta. Lähtudes sellest, et -17. juunil 1940. a. Nõukogude Liit okupeeris ja annekteeris Eesti Vabariigi; - enamik maailma demokraatlikke riike pole kunagi tunnustanud Baltimaade inkorporeerimist Nõukogude Liidu koosseisu; paljude aastakümnete vältel viis Nõukogude Liit läbi genotsiidi- ja koloniseerimis-poliitikat eesti rahva vastu, mis seisnes EV kodanike vägivaldses deporteerimises Siberisse ning Nõukogude Liidu kodanike ümberasustamises Eesti Vabariigi territooriumile; 1918. a. väljakuulutatud Eesti Vabariik taastati õigusliku järjepidevuse alusel 20. augustil 1991. a. 1920. a. Nõukogude Venemaaga sõlmitud Tartu rahulepinguga sätestatud piirides ning tuginedes olemasoleva kodanikkonna järjepidevusele; - 20. septembril 1992. a. toimunud Riigikogu valimiste läbi taastati Eesti Vabariigi seaduslik riigivõim, kus valimisõigus oli rahvusvahelise õiguse järgi ainult seadusjärgsetel kodanikel (kelle hulgas oli ka palju teistest rahvustest isikuid) avaldame kahetsust, et Vene Föderatsiooni valitsuse tasemel käsitatakse EV Riigi­kogu valimisi inimõiguste rikkumisena Vene Föderatsiooni kodanike suhtes. Kuna kodakondsusküsimused kuuluvad iga suveräänse riigi kompetentsi, siis peame seda sekkumiseks Eesti Vabariigi siseasjadesse. Protesteerime Venemaa valitsuse kavatsuste suhtes "võtta küllaltki jäik positsioon" suhetes Eestiga, mis võiks kahjustada meie riikide heanaaberlikke suhteid. Välisvaatlejate hinnangute põhjal ei täheldatud Eestis inimõiguste rikkumist valimiste ajal. Tahame loota, et Euroopa riikide perre pürgiv demokraatlik Venemaa mõistab ka eesti rahva taotlusi taastada oma ajaloolisel kodumaal peremeheõigused, mis temalt vägivaldselt võõrandati Nõukogude okupatsiooniga. Eesti rahval on selleks samasugune õigus nagu soomlastel, norralastel või taanlastel. Eeldame, et Venemaa valitsus asub heastama eesti rahvale tehtud ajaloolist ülekohut, viies tingimusteta välja okupatsiooniväed Eesti Vabariigi territooriumilt, tunnustades 1920. a. Tartu rahulepingut mõlema riigi suhete lähtekohana ning soodustades Venemaa kodanike vabatahtlikku tagasipöördumist kodumaale. Vastu võetud Eesti Kongressi X istungjärgul Tallinnas, 26. septembril 1992 ……………………………………………………………………………………….. Pätsi ja Laidoneri käitumine oli geniaalne… Tartu rahu, eelmise ajastu kõrgsaavutus on hauas, ta mitte kuidagi ei kehti.. Tartu rahu puhul võib tantsida hotentoti tantsu ja pidada kuupäeva riigipühaks aga kui praegune Venemaa seda ei tunnista, see on kõik mõttetu. Eesti taasiseseisvumisel terve Lääne maailm toetas Balti riike, piisas et Eesti pealekäimisel Lääs osutanuks survet Moskvale ja see oleks läbi läinud. Kui Tartu rahu oleks maksev, oleks pidanud Venemaa heaks tegema Stalini kuriteod: tagastama Eestile ära võetud territooriumid ja tagasi võtma siirdistutatud elanikkond (mis vastu rahvusvahelist seadust vägivaldselt massiliselt sisseviidud ühele suveräänsele riigile). Ja kuna kõike seda ei ole tehtud, me ei ole kaugeltki taasiseseisvunud Eestis vaid puht postsovjetlikus Eestis. Nüüd jõuetusest leiti diversioon ja patuoinas: Konstantin Päts pidi relvajõuga Venemaale vastu panema pärast Molotov-Ribbentropi pakti. Venemaa ootas ainult seda, maias iga provokatsiooni peale. Probleem pole mitte kunagi olnud teha pauku, vaid vastu pidada disproportsionaalsele sovjeti orkaanile. Oleks see oma vägedega olnud teostatav, Laidoner oleks mässanud Pätsi vastu. Ja kuna veel Läänemaadelt polnud mitte mingit abi loota, Pätsi ja Laidoneri käitumine oli geniaalne, ainuvõimalik väärika professionaalpoliitiku jaoks. Muidu Moskva poleks edasi viitnud aega küüditamistega, ta oleks kohe pommitanud Eesti vaeseomaks, niiet, vaevalt Kihnu oleks järgi jäänud… …………………………………………………………………………………………………. Postkastist (piltfailist), arusaamadele selgituseks, nendele-kes neid hukka mõistavad… (H.H.)

ResPublica on konservatiivsete noorte poliitiline ühendus.

IRL Noorte eesmärk on esindada noori võimaldades neil osaleda riigi- ja ühiskonnaelu kujundavates demokraatlikes otsustusprotsessides. Samuti pakkuda ühiskonnale professionaalsete ja asjatundlike konservatiivsete poliitikute järelkasvu. IRL Noored räägivad asjadest otse ja julgevad välja öelda oma seisukohti ka siis, kui need ei lähe kokku valitseva konjunktuuriga. IRL Noored julgevad vajadusel olla noortele omaselt radikaalsed, samal austades Eesti Vabariigi põhiseadust ja sellega sätestatud riigikorda ning institutsioone. IRL Noored on jõud, mis kaasab noori ja teotahtelisi inimesi ning pakub neile võimaluse viia ennast kurssi Eesti asjadega ja võimalust ajada noorte asja paremini!

Mission: - väärtuspõhise ja eetilise poliitilise kultuuri edendamine; - noorte kaasamine riigi ning ühiskonna kujundamisse; - noorte julgustamine ideede elluviimisel ning sellele mitmekülgne kaasa aitamine; - vastutustundlike, loovate ja ettevõtlike noorte arendamine.

ResPublica

Kohtume juba täna Intellektikal!

Isamaa noored Birgit, Sirle, Karl Sander ja Kristel osalevad tänasel Isamaa volikogul. Peamised teemad on eesti keel ja pensionireform.

#isamaaoneestikeelne #omarahaperemees

Isamaa noored Birgit, Sirle, Karl Sander ja Kristel osalevad tänasel Isamaa volikogul. Peamised teemad on eesti keel ja pensionireform.

#isamaaoneestikeelne #omarahaperemees

ResPublica

13. novembril on sul võimalik olla töövarjuks Isamaa ministritele ja Riigikogu liikmetele. Kandideeri juba täna!

Tartu ResPublica's cover photo

ResPublica

Teadmistepäev langes sel aastal pühapäevasele päevale, kuid ka nädalavahetusel läheb tarkust vaja.

ResPublica

Järgmise kahe aasta jooksul on ResPublica noorte juhiks Karl Sander Kase koos oma tiimiga, kuhu kuuluvad Kätlin Kuldmaa, Jevgeni Garmash, Karit Tuusula Mölder ja Sirle Rosenfeldt.

Tartu noored osalesid 4. mail Teeme Ära talgupäeval. Kokku korjasime 100 kg prügi 🌍💚

ResPublica

🇪🇺 Vali Kätlin Euroopa Parlamenti! 🇪🇺
#ValiKätlin #EP2019 #thistimeimvoting #seekordlähenvalima

fb.me/katlin.kuldmaa
@k2tsp2ts
TW: k2tsp2ts

Tartu ResPublica's cover photo

ResPublica

Isamaa Volikogu kinnitas täna Kätlin Kuldmaa kandideerimise mais toimuval Euroopa Parlamendi valimistel. Go Kätlin! #ValiKätlin #Isamaa #EP2019

ResPublica

Asetasime täna pärja Kommunismiohvrite memoriaali juurde, et mälestada kõiki neid, kes on kannatanud punaterrori kuritegude tõttu.
Täna oleme eriti tänulikud ja õnnelikud selle üle, et meie oleme saanud kasvada vabas Eestis!

Isamaa erakond

Ilusat emakeelepäeva!

ILUSAT EMAKEELEPÄEVA!

Olge valmis etteütluseks. Täna kell 10.30 Vikerraadios.
#isamaaoneestikeelne

Vahvat vastlapäeva!

Kukleid tõime, kukleid sõime,
vastlameelolu lõime.
Kooreseks sai sõrm ja nina,
kas ka kukleid söömas Sina?

Limpsad keelt ja silud kõhtu,
ootad, millal tuleks õhtu?
Et saaks lasta pika liu,
hanges maandud vups ja viu.

Vahvat vastlapäeva!

Isamaa erakond

Miks 2. pensionisammas püsti ei püsi? Vaata multifilmist. Ja vali Isamaa!
Lisainfo: www.teinesammas.ee
#isamaaonotsustesvaba

NB! Saade on 10 minutit pikk ja nõuab keskendumist.

Tartu ResPublica's cover photo

ResPublica

Võta rahulikult ja mine hääleta kohe praegu Isamaa poolt!

ResPublica

ResPublica

Nendel valimistel anna oma hääl noortele!
Tartu linnas vali: Friedrich Kaasik 1️⃣1️⃣6️⃣3️⃣

Nendel valimistel anna oma hääl noortele!
Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Kristiines vali: Karl Sander Kase 1️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
Tallinna Kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital vali: Illimar Lepik von Wirén 1️⃣0️⃣8️⃣2️⃣
Harju- ja Raplamaa vali: Gerli Lehe 1️⃣1️⃣0️⃣5️⃣
Tartu linnas vali: Friedrich Kaasik 1️⃣1️⃣6️⃣3️⃣
Järva- ja Viljandimaal vali: Valter Vaha 1️⃣1️⃣4️⃣5️⃣

Oleme Intellektikal A-hallis. Tule otsi meid üles :)

Isamaaline Tartu

Rahu! Isamaal on Tartus tugev nimekiri, kellele võib kindel olla. Vaata Isamaa Tartu kandidaate siit -https://isamaa.ee/tartulinnrk/
Vali Isamaa!

Tartu ResPublica

ResPublica

ResPublica esimees Birgit Remiküll Sinisele Äratusele ja EKRE-le: Noored väärivad paremat kui olla lihtsalt ühe erakonna käepikendus. Trolliarmee loomine pisendab noorte väärtusi ja võimalusi Eesti poliitikas.

"Noored väärivad paremat kui olla lihtsalt ühe erakonna käepikendus. Trollidearmee loomine pisendab noorte väärtust ja võimalusi Eesti poliitikas. Plakatikleepijast trolliks muutumine ei ole evolutsioon, vaid taandareng ning Sinise Äratuse ja EKRE liikmetel peaks selle pärast häbi olema. Olete Eesti poliitilise kultuuri häbiplekk!"

ResPublica

Täna möödub 99 aastat Vabadussõja lõpust. Heisakem lipud Vabadussõjas võidelnute mälestuseks!

ResPublica

ResPublica

Täna, 100 aastat tagasi, algas Eesti Vabadussõda.
28. novemberil alustasid punaväelased Narva rindel pealetungi. Narva jõe joont kaitsesid ligikaudu 1000 eestlast ja 1800 sakslast. Eraldi väärib mainimist, et Vabadussõja avalahingus moodustasid viiendiku Eesti sõjajõust õpilased.

Vabadus ei ole iseenesest mõistetav!

ResPublica

Isad, olete meie superkangelased!
Imetoredat isadepäeva! 😊

ResPublica

Laupäeval, 13. oktoobril toimus Tartus Isamaa seenioride kogu konverents “Isamaa väärtused ja järgnevad põlved”.

Konverentsil tegi ettekande ka meie noortekogu esindaja Karl Sander Kase. Ettekanne teemal "Vastutustunne tekib koos vastutusega" keskendus meie noorte aktiivsusele ning vastutusele ühiskonna ees.

Noorte aktiivsusele ühiskondlikus elus paneb aluse kodune keskkond. Erinevad arutelud, uudiste vaatamine ja noore arvamuse küsiminine koduseinte vahel võib tunduda esmalt tühisena, kuid selle mõju aastate pärast on hoopis suurem. Need pisiasjad aitavad kasvatada põlvkonna, kes julgeb avalikus ruumis arvamust avaldada.

Karl Sander Kase tutvustas ka Isamaa Noorteühendus ResPublica ettepanekut langetada kandideerimisiga Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale. See tagaks selle, et aktiivsetel noortel oleks võimalik senisest rohkem poliitikat kujundada.

Armsad õpetajad, head õpetajate päeva!

ResPublica

Asetasime täna juhatusega pärja Kommunismiohvrite memoriaali müüri jalamile. See memoriaal ja tänane sündmus ei ole ainult nendele, kel on punaterrorist isiklik mälestus. See on meile kõigile, ka meile, kes oleme üles kasvanud Eesti Vabariigis. See on meenutus sellest, et vabadus ei ole iseenestmõistetav ja peame selle hoidmiseks kõik oma panuse andma. #meeiunustakunagi #respublica

ResPublica

Palju õnne, kallis Eesti!

ResPublica

Isamaa Noorteühendus ResPublica teeb ettepaneku muuta II pensionisambaga liitumine vabatahtlikuks.

"Noorte soov panustada tänasesse – hariduse, perekonna ja laste hüvanguks – on tegelikult ratsionaalsem samm, kui panna raha hoiule fondi, kus see aasta-aastalt väärtust kaotab. Kui me lubame inimestel investeerida oma haridusse ja oma lastesse, loob see rahvuslikku rikkust, mille vilju saavad lõigata kõik tulevased pensionärid."

Eesti Uudised

Otseülekanne neljapäeval, 26.07 kell 14.00: Ümarlaud - kas eestikeelsele õppele üleminek on teostatav?

Ümarlauas Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Mihhail Kõlvart, Mart Rannut, Irene Käosaar, Pavel Ivanov, Andrei Kante.
#eestiuudised

ResPublica

Pane endale kalendrisse kirja, et 21. septembril hakkab midagi toimuma! Täpsem info juba õige pea.

Isamaa erakond

Head lastekaitsepäeva! #lastekaitsepäev2018 #isamaa

ResPublica

Nädalavahetusel toimusid meie traditsioonilised Kevadpäevad. Suur aitäh Egertile ja ENLile asjaliku koolituse eest! Panid meid õiges suunas mõtlema. Suur aitäh Bravo Cateringile ülimaitsvate toitude eest! Suur aitäh ettevõttele 360 Kraadi, et korraldasite meile äärmiselt seiklusrohke meeskonnamängu! Ütleme aitäh Siim Kiislerile vinge muusikavaliku eest. Ja kõige suurem tänu läheb Nõmme Puhkebaasile, see koht on lihtsalt imeline!

ResPublica

IRL Noored tänasel erakonna volikogul, kus arutati maailmavaatelisi põhialuseid ja nimevahetust. Mõlemad küsimused otsustas volikogu saata otsustamiseks erakonna Suurkogule.

Tartu ResPublica

ResPublica

Taasiseseisvumise aja suurim sõjaline õppus Siil 2018 algas täna! Ja see kestab 14. maini 2018. Õppusel Siil 2018 on plaanitud osalema üle 13 000 ajateenija, reservväelase, kaitseväelase, kaitseliitlase, naiskodukaitsja ja liitlasvägede sõduri.
#kaitsevägi #kaitseliit #irl #siil2018 #irlnoored #tugevkaitsevõime #igaokasloeb

Taustamuusika: Kevin MacLeod - Iron Horse

Eile toimus Tartu IRL Noorte jõulubowling ja kohtumine IRLi Tartu piirkonna juhatusega. Sellest kujunes viimase aja osalejaterohkeim IRL Noorte üritus. Suur tänu kõikidele osalejatele ja IRLi Tartu piirkonna juhatusele.

ResPublica

IRL Noorte Tartu klubi juht Tambet Anja käis eile debatil Lähte Ühisgümnaasiumis, kus seisis konservatiivse maailmavaate ja meie seisukohtade eest pagulaspoliitika ning tasuta kõrghariduse küsimustes.

Eile, 15. oktoobril, toimus Tartu Raekoja suures saalis erakondade noortekogude debatt, mille peateemadeks olid pagulased, migratsioon ja demograafiline perspektiiv. Debati näol oli tegemist läbi aegade ühe osalejaterohkeima üritusega, mida Tartu IRL Noored on korraldanud. Täname kõiki osalejaid!

ResPublica

24.-27. septembril toimus järjekordne Euroopa Rahvapartei Noorte ülemkogu, mis seekord leidis aset Brüsselis, seal käis kohal IRL Noorte Tartu klubi juht Tambet Anja. Ülemkogul võeti vastu kuus resolutsiooni. IRL Noorte jaoks oli nendest kõige kõnekam resolutsioon Venemaa agressorina tunnustamisest Ukraina sõjas ja Venemaa vastaste sanktsioonide tugevdamisest. Eraldi võib välja tuua ka resolutsiooni, mis puudutas rändekriisi lahendamist eeskätt lokaalsusprintsiibist ja Euroopa Liidu välispiiride tugevdamisest lähtuvalt. Ülemkoguga paralleelselt toimus white paper’i formaadis noorte tööpuudust puudutav probleemikäsitlus. Lahendustena jäid kõlama kaasaegsete tehnoloogiate laiahaardeline kasutamine õppetöös, digitaalsete töökohtade loomine, eraettevõtluse propageerimine ja muud võimalikud meetmed. Üldkogul esinesid mitmed Euroopa Liidus suurt rolli omavat isikut, näiteks president Herman Van Rompuy, volinik Carlos Moedas ja MEPi ning EPP peasekretär Antonio López-Istúriz.

Tartu IRL Noorte hooaja avaüritus Mihhail Lotmaniga

[06/17/15]   Eile toimus Tartu IRL Noorte hooaja lõpuüritus. Sellega kuulutame oma hooaja ametlikult lõppenuks. Käes on aeg puhata ja uueks hooajaks mõtteid koguda. Kohtume uue hooaja avaüritusel. Ilusat suve!

[06/07/15]   Eile toimunud IRLi suurkogul valiti erakonna juhtorganitesse IRL Noorte poolt esitatud kandidaadid. Erakonna eestseisusesse valiti IRL Noorte esimees Linda Eichler. Erakonna aukohtu liikmeks valiti IRL Noorte eestseisuse liige Mari Agarmaa.

Tartu Isamaa Noorteühendus ResPublica

ResPublica on konservatiivsete noorte poliitiline ühendus. Konservatiivne maailmavaade eeldab, et ühiskond on pidevas muutumises, kuid kiiresti muutuvas maailmas ei tohi unustada oma minevikku ja juuri.

Pole kokkusattumus, et Isamaa juhtfiguuride ja liikmete seas on palju ajaloo taustaga inimesi. Meie liikmed mõistavad, et kes ei mäleta minevikku elab tulevikuta.

VÄÄRTUSED

- ResPublica Noorteühendus koondab endas isamaaliselt mõtlevaid noori. - Meie liikmed väärtustavad läänemeelsust ja tihedat koostööd Euroopa Liidu ning NATO partneritega. Oleme välispoliitikas kõige mõjukam Eesti poliitiline noorteorganisatsioon. - Me peame oluliseks inimeste vabadust ja võimalust otsuseid ise langetada. - Me ei usu erinevate gruppide vastandamisse, sest konservatiivne maailmavaade põhineb kogukondade vahelisel koostööl.

OOTAME SIND LIIKMEKS, KUI…

- soovid osaleda kohaliku ja üleriigilise poliitika kujundamises; - pead oluliseks noorte mõju suurendamist Eesti poliitikas; - soovid kohtuda mõjukate poliitikute ja ühiskonnategelastega Eestis ja välismaal; - pead oluliseks Eesti elu edendamist; - soovid omandada kogemusi suure organisatsiooni juhtimisel; - soovid osaleda erinevatel seminaridel, koolitustel ja noortekogude üritustel.

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Vallikraavi 2
Tartu
51003
Other Education in Tartu (show all)
Oskar Lutsu Majamuuseum Oskar Lutsu Majamuuseum
Riia 38
Tartu, 50406

Oskar Lutsu majamuuseumist saab infot ja emotsioone mehest, kes andis eesti rahvale surematu jutustuse "Kevade" ning oli omamoodi Tartu põhipürjel, elades üheaegselt legendiga endast. http://linnamuuseum.tartu.ee/oskarluts

EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Näituse 2-211
Tartu, 50409

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on organisatsioon Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppinud ja õppivatele üliõpilastele.

Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF
Ravila 14c
Tartu

Tähe Foto - ja Filmiring

Fredy inglise keel Fredy inglise keel
Tartu

Fredy inglise keele laulu- ja mänguring on mõeldud 5-7-aastastele lastele. Meie tegevuse eesmärk on julgustada võõrkeelte õppimist ning edendada laste eneseväljendusoskust.

Lastehoid Loov Maailm Lastehoid Loov Maailm
Filosoofi 16
Tartu

Väike armas kodune lastehoid Tartus. Kasutame oma õppetegevuses waldorfpedagoogika võtteid. Meie hoius käivad koos mängimas 2.5-7 aastased lapsed. Lisaküsimuste korral pöörduge julgelt: [email protected]

Lille Noortekeskus Lille Noortekeskus
Lille 9
Tartu, 51010

lahtiolekuajad: T-N 13.00-19.00 R 13.00-21.00 L 12.00-16.00 P erisündmused lahtiolekuajad koolivaheagadel: E-R 13:00-19:00 v.a. erisündmused

Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu, 51003

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus

Autokool VivaLiiklus Autokool VivaLiiklus
Jaama 143
Tartu

Pakume A- ja B-kategooria koolitusi, libedasõidu-, pimeda aja-, lõppastme koolitusi. Helkurkoolitusi ja lasterühmasaatjate koolitusi. Auditoorne ja e-õpe

Teaduslahing Teaduslahing
Kooli
Tartu, 50409

Teadusvõistlusel Teaduslahing võtavad mõõtu 7. – 9. klasside võistkonnad, kes panevad igapäevaelus ette tulevatele küsimustele käed külge.

Tartu MUN Tartu MUN
Lossi 36
Tartu, 51003

Tartu Model United Nations is an international event organized by the Society of International Relations (Rahvusvaheliste Suhete Ring) at the University of Tartu. It was first held in May 2016 at the Johan Skytte Institute of Political Studies.

Stuudio MIX Stuudio MIX
Ujula 1A
Tartu

Мастер-классы и занятия для детей и взрослых

Elus teadus Elus teadus
Kreutzwaldi 1
Tartu

Teadusteemalised praktilised töötoad koolidele, mida viivad läbi EMÜ noorteadlased - Elus teadus