Tartu ResPublica

Tartu ResPublica

Comments

Väärt projekt Tartu noortele , andkem hoogu :)
Kutse

Pühapäeval, 20. mail kell 11.00

Nelipüha armulauaga jumalateenistus

Vigala kirikus tähistatakse: Vigala kihelkonnas Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva,
85 aastat - Vigala kiriku torni - Vabadussõja mälestusmärgi ehitusest,
30 aastat - Vigala kiriku torni - Vabadussõja mälestusmärgi taastamisest

Teenivad: piiskop Joel Luhamets,
õpetaja Kristiina Jõgi,
Orelil: Andres Uibo
Kaasa teenivad:
sopran: Jaanika Kuusik,
puhkpill: Priit Aimla eestvedamisel
Kivi-Vigala rahvamaja naiskoor
Vigala koguduse naisansambel

- Vigala kiriku torni - Vabadussõja mälestusmärgi taastatud suure lipu õnnistamine
- Vigala uute roheliste kirikutekstiilide õnnistamine
- toimub korjandus uue kiriku lipu heaks
Pärast teenistust:
- heisatakse kirikutornile uus suur lipp,
kõneleb Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees Tiit Põder
- istutatakse Eesti Vabariigi ja Vigala kihelkonna uue sajandi tamm,
istutavad pärast 24. 02. 2018. a. Vigala kihelkonnas sündinud lapsed koos oma vanematega,
kõneleb Märjamaa vallavalitsuse esindaja,
- kohvilaud kirikuaias
- ajalookonverents Vigala kiriku,
kõnelevad : Martin Andreller
Siim Õismaa
Jaak Sarap
EESTI KONGRESSI DEKLARATSIOON SEADUSLIKU RIIGIVÕIMU TAASTAMISEST EESTI VABARIIGI MAA-ALALEesti Kongress,

väljendades Eesti Vabariigi kodanikkonna kindlat tahet,

toetudes Eesti Vabariigi kui rahvusvaheliselt tunnustatud iseseisva ja sõltumatu riigi vägivaldse annekteerimise jätkuvale mittetunnustamisele maailma demokraatlike riikide poolt ning lähtudes sellest, et Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vahelised riigiõigus­likud suhted põhinevad endiselt 1920. a. sõlmitud Tartu rahulepingul,

deklareerib:

1. 17. juunil 1940. aastal alustas NSV Liit sõjalise kallaletungi ähvardusel tänaseni kestvat agressiooni Eesti Vabariigi vastu ning okupeeris ja annekteeris Eesti Vabariigi, rikkudes sellega kehtivate lepingutega võetud kohustusi.

Okupatsioonivõimu kontrolli all ebaseaduslikult valitud Riigivolikogu otsused Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra muutmisest, Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi väljakuulutamisest ja viimase astumisest NSV Liidu koosseisu on õigusvastased ja seega kehtetud.

Eesti Vabariik on tänaseni NSV Liidu poolt okupeeritud ja annekteeritud riik, kus puudub seaduslik riigivõim. Eesti NSV võimuorganid on okupatsioonivõimu haldusasutused, kusjuures tegelik kõrgeim riigivõim Eestis kuulub okupeerivale riigile - NSV Liidule.

Iseseisev ja sõltumatu Eesti Vabariik tuleb taastada anneksiooni tühistamise, okupatsioonivägede väljaviimise ja kõrgeima riigivõimu üleandmise teel Eesti Vabariigi põhiseaduslikule rahvaesindusele. Eesti Vabariigi taastamine peab põhinema Eesti Vabariigi kodakondsuse järjepidevusel ning kehtival Eesti Vabariigi Põhiseadusel.

Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel tuleb taastada heanaaberlikud suhted võrd­õiguslikkuse, huvide vastastikuse austamise ja mõlemale poolele kasuliku koostöö alusel, vastavalt Tartu rahulepingu vaimule ning kirjatähele.Tallinnas, 11. märtsil 1990

…………………………………………………………………………………………EESTI KONGRESSI DEKLARATSIOON EESTI VABARIIGI RIIGIPIIRIST

Asudes taastama NSV Liidu poolt annekteeritud Eesti Vabariiki väljendab Eesti Kongress valmisolekut arutada ja lahendada kõiki Eesti Vabariigi taastamisega seotud piiriküsimusi ka Euroopa julgeoleku- ja koostöönõupidamise raames, arvestades nende probleemide rahvusvahelist iseloomu ning seotust Euroopa püsiva rahu ning julgeoleku säilitamise eesmärkidega. Olles täiesti teadlik nende probleemide keerukusest ning tunnetades enda vastutust, Eesti Kongress

deklareerib:

Eesti Vabariigi maismaapiir on kindlaks määratud järgmiste kahepoolsete lepetega:

Riigipiir Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel - 2. veebruaril 1920. aastal Tartus sõlmitud rahulepinguga (lepingu artikkel III).

Riigipiir Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel - 31. märtsil 1927. aastal mõlema riigi valitsuse ühise deklaratsiooniga Eesti ja Läti vahelise piiri asjus.

Eesti Vabariigi merepiiri puhul tuleb lähtuda Eesti Vabariigi 1938. a. Veeteede seadusest (Riigi Teataja 1938, 12, 96) ja rahvusvahelise õiguse põhimõtetest ning kokkulepetest.

Eesti Vabariigi õhuruumi alla kuulub kogu Eesti Vabariigi maismaa- ja merepiiriga määratud ala kohal asuv õhuruum.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 2 sätestab: "Eesti riigi maa-ala on lahutamatu tervik."

Eeltoodust lähtuvalt loeb Eesti Kongress õiguslikult tühiseks mis tahes Eesti osa lahutamise Eesti Vabariigi maa-alast või liidendamise mõne teise riigi külge. Eesti Kongress mõistab otsustavalt hukka Eesti Vabariigi maa-ala terviklikkuse vastu suunatud aktsioonid.

Eesti Kongress on valmis astuma NSV Liidu valitsusega läbirääkimistesse Tartu rahulepingus määratud piiride taastamisel tekkivate probleemide rahumeelseks lahen­damiseks.

Tallinnas, 12. märtsil 1990

………………………………………………………………………………………………

Eesti Komitee seisukohavõtt riigipiiri muutmise küsimuses

Eesti Komiteele on saabunud andmeid, et seoses raudteetrassi Saksamaa-Kaliningrad-Baltikum-Pihkva-Peterburg eskiis-projekteerimisega kavatsetakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt muuta riigipiire, mis on vastuolus kehtiva põhiseadusega.

Seoses sellega Eesti Komitee konstateerib:

praegune valitsus ei ole täievoliline EW Valitsus, vaid üleminekuvalitsus. Seega pole tal volitusi muuta riigipiiri;

riigipiiride küsimust saab otsustada alles pärast põhiseadusliku riigivõimu taastamist kooskõlas kehtiva Põhiseadusega.27. august 1992

…………………………………………………………………………………..EESTI KONGRESSI PÖÖRDUMINE VENE FÖDERATSIOONI VALITSUSE POOLE

Eesti Kongress, olles valitud EV õigusjärgse kodanikkonna poolt, pöördub Vene Föderatsiooni valitsuse poole seoses Teie poolt tõstatatud küsimusega Eesti Vabariigi Riigikogu valimiste kohta.

Lähtudes sellest, et

-17. juunil 1940. a. Nõukogude Liit okupeeris ja annekteeris Eesti Vabariigi;

- enamik maailma demokraatlikke riike pole kunagi tunnustanud Baltimaade
inkorporeerimist Nõukogude Liidu koosseisu;

paljude aastakümnete vältel viis Nõukogude Liit läbi genotsiidi- ja koloniseerimis-poliitikat eesti rahva vastu, mis seisnes EV kodanike vägivaldses deporteerimises Siberisse ning Nõukogude Liidu kodanike ümberasustamises Eesti Vabariigi territooriumile;

1918. a. väljakuulutatud Eesti Vabariik taastati õigusliku järjepidevuse alusel 20. augustil 1991. a. 1920. a. Nõukogude Venemaaga sõlmitud Tartu rahulepinguga sätestatud piirides ning tuginedes olemasoleva kodanikkonna järjepidevusele;

- 20. septembril 1992. a. toimunud Riigikogu valimiste läbi taastati Eesti Vabariigi seaduslik riigivõim, kus valimisõigus oli rahvusvahelise õiguse järgi ainult seadusjärgsetel kodanikel (kelle hulgas oli ka palju teistest rahvustest isikuid)

avaldame kahetsust, et Vene Föderatsiooni valitsuse tasemel käsitatakse EV Riigi­kogu valimisi inimõiguste rikkumisena Vene Föderatsiooni kodanike suhtes. Kuna kodakondsusküsimused kuuluvad iga suveräänse riigi kompetentsi, siis peame seda sekkumiseks Eesti Vabariigi siseasjadesse. Protesteerime Venemaa valitsuse kavatsuste suhtes "võtta küllaltki jäik positsioon" suhetes Eestiga, mis võiks kahjustada meie riikide heanaaberlikke suhteid. Välisvaatlejate hinnangute põhjal ei täheldatud Eestis inimõiguste rikkumist valimiste ajal.

Tahame loota, et Euroopa riikide perre pürgiv demokraatlik Venemaa mõistab ka eesti rahva taotlusi taastada oma ajaloolisel kodumaal peremeheõigused, mis temalt vägivaldselt võõrandati Nõukogude okupatsiooniga. Eesti rahval on selleks samasugune õigus nagu soomlastel, norralastel või taanlastel. Eeldame, et Venemaa valitsus asub heastama eesti rahvale tehtud ajaloolist ülekohut, viies tingimusteta välja okupatsiooniväed Eesti Vabariigi territooriumilt, tunnustades 1920. a. Tartu rahulepingut mõlema riigi suhete lähtekohana ning soodustades Venemaa kodanike vabatahtlikku tagasipöördumist kodumaale.Vastu võetud Eesti Kongressi X istungjärgul Tallinnas, 26. septembril 1992

………………………………………………………………………………………..

Pätsi ja Laidoneri käitumine oli geniaalne…Tartu rahu, eelmise ajastu kõrgsaavutus on hauas, ta mitte kuidagi ei kehti..Tartu rahu puhul võib tantsida hotentoti tantsu ja pidada kuupäeva riigipühaks aga kui praegune Venemaa seda ei tunnista, see on kõik mõttetu. Eesti taasiseseisvumisel terve Lääne maailm toetas Balti riike, piisas et Eesti pealekäimisel Lääs osutanuks survet Moskvale ja see oleks läbi läinud.

Kui Tartu rahu oleks maksev, oleks pidanud Venemaa heaks tegema Stalini kuriteod: tagastama Eestile ära võetud territooriumid ja tagasi võtma siirdistutatud elanikkond (mis vastu rahvusvahelist seadust vägivaldselt massiliselt sisseviidud ühele suveräänsele riigile). Ja kuna kõike seda ei ole tehtud, me ei ole kaugeltki taasiseseisvunud Eestis vaid puht postsovjetlikus Eestis.

Nüüd jõuetusest leiti diversioon ja patuoinas: Konstantin Päts pidi relvajõuga Venemaale vastu panema pärast Molotov-Ribbentropi pakti. Venemaa ootas ainult seda, maias iga provokatsiooni peale. Probleem pole mitte kunagi olnud teha pauku, vaid vastu pidada disproportsionaalsele sovjeti orkaanile.

Oleks see oma vägedega olnud teostatav, Laidoner oleks mässanud Pätsi vastu. Ja kuna veel Läänemaadelt polnud mitte mingit abi loota, Pätsi ja Laidoneri käitumine oli geniaalne, ainuvõimalik väärika professionaalpoliitiku jaoks. Muidu Moskva poleks edasi viitnud aega küüditamistega, ta oleks kohe pommitanud Eesti vaeseomaks, niiet, vaevalt Kihnu oleks järgi jäänud…

………………………………………………………………………………………………….

Postkastist (piltfailist), arusaamadele selgituseks, nendele-kes neid hukka mõistavad… (H.H.)

ResPublica on konservatiivsete noorte poliitiline ühendus. IRL Noorte eesmärk on esindada noori võimaldades neil osaleda riigi- ja ühiskonnaelu kujundavates demokraatlikes otsustusprotsessides.

Samuti pakkuda ühiskonnale professionaalsete ja asjatundlike konservatiivsete poliitikute järelkasvu. IRL Noored räägivad asjadest otse ja julgevad välja öelda oma seisukohti ka siis, kui need ei lähe kokku valitseva konjunktuuriga. IRL Noored julgevad vajadusel olla noortele omaselt radikaalsed, samal austades Eesti Vabariigi põhiseadust ja sellega sätestatud riigikorda ning institutsioone. IRL N

Operating as usual

Matis Pedak ⟩ Eestikeelne haridus ongi riigikaitse 19/04/2022

Matis Pedak ⟩ Eestikeelne haridus ongi riigikaitse

Aga kas meie riigi eksistents sõltub ainult riigikaitsest? Meedias figureerivatelt arvamusliidritelt kuuleb tihti fraasi «laiapõhjaline riigikaitse», kuid mida see sisuliselt tähendab? Mis roll on siin keelel, kultuuril ja haridusel? küsib meie liige, õpetaja Matis Pedak.

Matis Pedak ⟩ Eestikeelne haridus ongi riigikaitse Praegust julgeoleku seisukorda arvestades on arusaadav, et räägitakse kaitse-eelarve suurendamisest, olgu see eelarve kahekordistamine või antaksegi nii palju, kui küsitakse. Aga kas meie riigi eksistents sõltub ainult riigikaitsest? Meedias figureerivatelt arvamusliidritelt kuuleb tihti fraasi...

02/04/2022

Täna kogunes Tartus Isamaa erakond volikogu. Volikogus võeti vastu sisejulgeolekut puudutav poliitiline avaldus, milles kutsutakse üles peatama Vene ja Valgevene kodanike relvalubasid.

Ühtlasi nähakse ette Venemaa sõjategevust õigustava sümboolika keelustamine ja sõjategevuse õigustajate elamislubade lõpetamine.

Pildil Isamaa Noorteühendus ResPublica esimees Karl Sander Kase , Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, Tartu piirkondliku ühenduse Noor Isamaa juht Kaaleb Humal ja Tartu abilinnapea Priit Humal.

VIDEO! ESSE (23.03.2022 22:00) 30/03/2022

VIDEO! ESSE (23.03.2022 22:00)

VIDEO! ESSE (23.03.2022 22:00) Üha enam on räägitud tühistamisest ning tühistamiskultuurist, mis on tulnud, et jääda. Kas see on ebameeldiv ühiskonnast väljaviskamise süsteem või vajalik meede, et muuta maailma kiiremini eetilisemaks? Tühistamise teemal võtavad sõna kodanikuaktivist Zuzu Izmailova, noorpoliitik Karl...

22/03/2022

🇪🇪 Konkreetsed sammud sisejulgeoleku tagamiseks:

✅ peatame Venemaa kodanike relvaload;
✅ keelustame Venemaa sõjapropagandana käsitletavad sümbolid;
✅ tühistame elamisload ja viisad isikutele, kes õigustavad Venemaa sõjategevust.

👉 loe pikemalt: https://eestiuudised.ee/helir-valdor-seeder-tuhistame.../

🇪🇪 Konkreetsed sammud sisejulgeoleku tagamiseks:

✅ peatame Venemaa kodanike relvaload;
✅ keelustame Venemaa sõjapropagandana käsitletavad sümbolid;
✅ tühistame elamisload ja viisad isikutele, kes õigustavad Venemaa sõjategevust.

👉 loe pikemalt: https://eestiuudised.ee/helir-valdor-seeder-tuhistame-elamisload-ja-viisad-venemaa-sojategevuse-oigustajatele/

24/02/2022

Erakondade Noorteühenduste ühisavaldus

MÕISTAME HUKKA VENEMAA SÕJATEGEVUSE UKRAINAS

Eesti erakondade noorteühendused kutsuvad üles Eesti riiki, Euroopa Liitu ja NATO-t viivitamatult reageerima Venemaa Föderatsiooni kuritegelikule sõjategevusele Ukraina riigi ja rahva vastu.

Viimaste nädalate sündmused, mis kulmineerusid neljapäeva varahommikul toimunud sissetungiga näitavad selgelt, et Venemaa on laiaulatuslikku rünnakut Ukraina vastu pikaajaliselt ette planeerinud. Seda arvestades ei saa Eesti, NATO ega Euroopa Liit teha Venemaale ühtegi järeleandmist, vaid seista tuleb kindlalt Ukraina suveräänsuse ja vabaduse eest.

Toetame Riigikogu vastuvõetud avaldust Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu, milles on toodud konkreetsed sammud ja sanktsioonid agressorile ehk Venemaale.

Eesti erakondade noorteühendused kutsuvad üles:

👉 Kõiki Eesti erakondi mõistma selgesõnaliselt hukka Venemaa agressiooni ning seisma selle eest, et Ukraina saaks vajalikku sõjalist ja majanduslikku abi;
👉 Eesti erakondi ja valitsust seisma selle eest, et Venemaa suunal rakendataks kõige karmimad sanktsioonid ning peatataks Venemaa liikmelisus ÜRO julgeolekunõukogus ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides;
👉 Viivitamatult tugevdama Eesti kaitsejõude ning likvideerima võimelüngad kasutades selleks eelarvelisi vahendeid või riigikaitselaenu;
👉 Euroopa Liitu ja NATO-t pakkuma Ukrainale selget teekaarti nende organisatsioonidega liitumiseks;
👉 Euroopa Liidu ja NATO riike tugevdama NATO idatiiba lisavägedega;
👉 Piirama Venemaa agressiivset ja demokraatiavastast sõjapropagandat nii Eestis kui välismaal;
👉 Euroopa Liitu ja Eestit tagama valmisolek võimalikuks sõjapõgenike laineks ja humanitaarabiks Ukrainale.

Allkirjastanud:
Isamaa Noorteühendus ResPublica
Noor Eesti 200
Reforminoored
Sinine Äratus
Noored Rohelised
Kesknoored
Noored Sotsiaaldemokraadid

Photos from ResPublica's post 17/02/2022

Meie juhatuse liikmed Karl Sander Kase ja Charlotta Rebecca Zobel ning teiste poliitiliste noorteühenduste esindajad kohtusid täna president Alar Karisega. 1,5 kestnud arutelu käigus peatuti mitmel teemal ning tuleviku väljakutsetel.

President Alar Karis kirjutab enda lehel: "Kõlab ehk nagu klišee, ent noortel tõesti silmad säravad ja tahe Eestit edasi viia on ilmne. Rääkisime teemadel, mis noori kõige enam huvitavad, olgu selleks kasvõi haridus, valimisea langetamine, keskkond ja kliima, välispoliitika või omariiklus. Sest jah, ambitsiooni suurte probleemide lahendamiseks oli neil kõigil. Kuna noortel ka nutti ja energiat on, siis jõudu tööle! Olen kindel, et paljudega neist kohtume kunagi teistsugustes rollides veel."

12/02/2022

Kohtume Tartus juba sel laupäeval!

👉 Kuidas muuta elu oma kodukohas paremaks?
👉 Millega tegeleb ResPublica?
👉 Mille poolest erineme me teistest noorteühendustest?

Tule kindlasti kohale!

07/02/2022

Kohtume Tartus juba sel laupäeval!
👉 Kuidas muuta elu oma kodukohas paremaks?
👉 Millega tegeleb ResPublica?
👉 Mille poolest erineme me teistest noorteühendustest?

Tule kindlasti kohale!

Õpetaja Kätlin Kuldmaa: eksamid õpetavad vastutust ja süsteemset õppimist. Seda ootaks ka ministeeriumilt 06/02/2022

Õpetaja Kätlin Kuldmaa: eksamid õpetavad vastutust ja süsteemset õppimist. Seda ootaks ka ministeeriumilt

Õpetaja Kätlin Kuldmaa: eksamid õpetavad vastutust ja süsteemset õppimist. Seda ootaks ka ministeeriumilt Eksam ei kontrolli ainult faktiteadmisi või aine alaseid teadmisi vaid annab osaliselt tagasisidet ka üldpädevuste arengu kohta, sunnib võtma vastutus ja õpetab süsteemselt õppima.

02/02/2022
Photos from ResPublica's post 03/12/2021

Photos from ResPublica's post

13/02/2020

ResPublica

Kohtume juba täna Intellektikal!

09/11/2019

Isamaa noored Birgit, Sirle, Karl Sander ja Kristel osalevad tänasel Isamaa volikogul. Peamised teemad on eesti keel ja pensionireform.

05/11/2019

ResPublica

13. novembril on sul võimalik olla töövarjuks Isamaa ministritele ja Riigikogu liikmetele. Kandideeri juba täna!

04/09/2019

Tartu ResPublica's cover photo

01/09/2019

ResPublica

Teadmistepäev langes sel aastal pühapäevasele päevale, kuid ka nädalavahetusel läheb tarkust vaja.

19/08/2019

ResPublica

Järgmise kahe aasta jooksul on ResPublica noorte juhiks Karl Sander Kase koos oma tiimiga, kuhu kuuluvad Kätlin Kuldmaa, Jevgeni Garmash, Karit Tuusula Mölder ja Sirle Rosenfeldt.

06/05/2019

Tartu noored osalesid 4. mail Teeme Ära talgupäeval. Kokku korjasime 100 kg prügi 🌍💚

22/04/2019

ResPublica

🇪🇺 Vali Kätlin Euroopa Parlamenti! 🇪🇺


fb.me/katlin.kuldmaa
@k2tsp2ts
TW: k2tsp2ts

03/04/2019

Tartu ResPublica's cover photo

03/04/2019

ResPublica

Isamaa Volikogu kinnitas täna Kätlin Kuldmaa kandideerimise mais toimuval Euroopa Parlamendi valimistel. Go Kätlin!

25/03/2019

ResPublica

Asetasime täna pärja Kommunismiohvrite memoriaali juurde, et mälestada kõiki neid, kes on kannatanud punaterrori kuritegude tõttu.
Täna oleme eriti tänulikud ja õnnelikud selle üle, et meie oleme saanud kasvada vabas Eestis!

14/03/2019

Isamaa erakond

Ilusat emakeelepäeva!

ILUSAT EMAKEELEPÄEVA!

Olge valmis etteütluseks. Täna kell 10.30 Vikerraadios.

05/03/2019

Vahvat vastlapäeva!

Kukleid tõime, kukleid sõime,
vastlameelolu lõime.
Kooreseks sai sõrm ja nina,
kas ka kukleid söömas Sina?

Limpsad keelt ja silud kõhtu,
ootad, millal tuleks õhtu?
Et saaks lasta pika liu,
hanges maandud vups ja viu.

Vahvat vastlapäeva!

25/02/2019

Isamaa erakond

Miks 2. pensionisammas püsti ei püsi? Vaata multifilmist. Ja vali Isamaa!
Lisainfo: www.teinesammas.ee


NB! Saade on 10 minutit pikk ja nõuab keskendumist.

21/02/2019

Tartu ResPublica's cover photo

21/02/2019

ResPublica

Võta rahulikult ja mine hääleta kohe praegu Isamaa poolt!

21/02/2019

ResPublica

20/02/2019

ResPublica

Nendel valimistel anna oma hääl noortele!
Tartu linnas vali: Friedrich Kaasik 1️⃣1️⃣6️⃣3️⃣

Nendel valimistel anna oma hääl noortele!
Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Kristiines vali: Karl Sander Kase 1️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
Tallinna Kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital vali: Illimar Lepik von Wirén 1️⃣0️⃣8️⃣2️⃣
Harju- ja Raplamaa vali: Gerli Lehe 1️⃣1️⃣0️⃣5️⃣
Tartu linnas vali: Friedrich Kaasik 1️⃣1️⃣6️⃣3️⃣
Järva- ja Viljandimaal vali: Valter Vaha 1️⃣1️⃣4️⃣5️⃣

08/02/2019

Oleme Intellektikal A-hallis. Tule otsi meid üles :)

25/01/2019

Isamaaline Tartu

Rahu! Isamaal on Tartus tugev nimekiri, kellele võib kindel olla. Vaata Isamaa Tartu kandidaate siit -https://isamaa.ee/tartulinnrk/
Vali Isamaa!

17/01/2019

Tartu ResPublica

17/01/2019

ResPublica

ResPublica esimees Birgit Remiküll Sinisele Äratusele ja EKRE-le: Noored väärivad paremat kui olla lihtsalt ühe erakonna käepikendus. Trolliarmee loomine pisendab noorte väärtusi ja võimalusi Eesti poliitikas.

"Noored väärivad paremat kui olla lihtsalt ühe erakonna käepikendus. Trollidearmee loomine pisendab noorte väärtust ja võimalusi Eesti poliitikas. Plakatikleepijast trolliks muutumine ei ole evolutsioon, vaid taandareng ning Sinise Äratuse ja EKRE liikmetel peaks selle pärast häbi olema. Olete Eesti poliitilise kultuuri häbiplekk!"

03/01/2019

ResPublica

Täna möödub 99 aastat Vabadussõja lõpust. Heisakem lipud Vabadussõjas võidelnute mälestuseks!

17/12/2018

ResPublica

Videos (show all)

Tartu linnavolikogu ja IRL fraktsiooni liikme Enn Tarto kõne Tartu rahu 93. aastapäeva puhul

Location

Address


Vallikraavi 2
Tartu
51003

Other Tartu schools & colleges (show all)
Applied Measurement Science Applied Measurement Science
Ravila 14a
Tartu, 50411

Bridging the gap between physical and chemical measurements. Including metrology and related econom

Stuudio Duende Stuudio Duende
Uus 56
Tartu

Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia Performances for private and company events. Flamenkotatnsu, kõhutantsu ja india tantsu stuudio Tartus. Esinejad üritustele.

Tartu Erakool Tartu Erakool
Tähe 4
Tartu, 51010

Aivari Juures Aivari Juures
Aardla 26b
Tartu, 50110

Trummimängu õpetamine/juhendamine Trummiabi ansamblitele

Eesti keel ei ole raske Eesti keel ei ole raske
@Estonia
Tartu

Estonian teacher Kristel Algvere. Estonian from the scratch & also from where it has been left to. / Eesti keele õpetamine nullist ja edasijõudnutele.

Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars
Kreutzwaldi 56/3
Tartu, 50406

Established at EMÜ Chair of Landscape Architecture our seminars bring together scientists & specialists from different disciplines to talk about their work on the topic of landscapes We will have monthly seminars on different topics regarding landscape

EKA+Sandbox Design Community EKA+Sandbox Design Community
Narva Maantee 18
Tartu, 51009

Design Thinkers and Doers from the Estonian Academy of Arts Design Faculty and Tartu University's Delta Sandbox.

Helen Doron English Tartu Huvikool Helen Doron English Tartu Huvikool
Jakobi 23
Tartu

Inglise keel lastele ja noortele unikaalse HELEN DORON ENGLISH õppemetoodika alusel. http://www.helendoron.ee

Effect Effect
Tartu

The project objective is to encourage teachers in schools to raise the efficiency of learning processes by adapting their teaching approaches to adult learner centered.

TalTech Tartu kolledž TalTech Tartu kolledž
Puiestee 78
Tartu, 51008

Tehnikahariduse värav Lõuna-Eestis. Haridus, mis töötab. Unikaalsed erialad. Elu ülikoolilinnas.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
Ülikooli 18b
Tartu, 51007

Üliõpilasesinduse ülesanne on üliõpilaste huvide esindamine. Üliõpilasesindajad osalevad ülikooli otsustuskogude töös, et teha ülikool paremaks.

Tartu Psühhodraama Instituut Tartu Psühhodraama Instituut
Kastani 42
Tartu, 50410

Psühhodraama Instituut on enesearengu- ja kompetentsikeskus, mis viib igapäevaselt läbi psühhodraama ning tegevuslike arendusmeetodite koolitusi.