Eesti Theravaada Sangha

Eesti Theravaada Sangha

Comments

Tere! Aastaid tagasi oli mul elu pea igapäevaseks osaks Ajahn Brahmi Dhamma vestluste kuulamine. Siis uurisin ja leidsin, et Eestis Theravaada budism esindatud ei olnud. Või vähemalt nõnda ütlesid mulle asjaga rohkem kursis inimesed. See oli oma 15+ aastat tagasi. Aga seda toredam oli Teid nüüd siit facebookist leida :)
Heade soovidega! 🙏
Kui on Abhidhamma huvilisi. Bhante Kovida on Pa Auki peakloostri üks põhilistest juhendajatest. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=428182351638493&id=100033401955599&sfnsn=mo
Kui tundub hea mõte suvel korra intensiivselt koos teistega tasuta paali keelt õppida. Algas küll üleeile, aga ilmselt ei ole see probleem. :)
Happy Asalha Puja day! Sadhu!
Dīghanikāyo
Pāthikavaggapāḷi
9. Āṭānāṭiyasuttaṃ
(Āṭānāṭiya Sutta-DN 32)

සන්‌ති හි, භන්‌තෙ, භගවතො සාවකා අරඤ්‌ඤවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සෙනාසනානි පටිසෙවන්‌ති අප්‌පසද්‌දානි අප්‌පනිග්‌ඝොසානි විජනවාතානි මනුස්‌සරාහස්‌සෙය්‍යකානි පටිසල්‌ලානසාරුප්‌පානි. තත්‌ථ සන්‌ති උළාරා යක්‌ඛා නිවාසිනො, යෙ ඉමස්‌මිං භගවතො පාවචනෙ අප්‌පසන්‌නා. තෙසං පසාදාය උග්‌ගණ්‌හාතු, භන්‌තෙ, භගවා ආටානාටියං රක්‌ඛං භික්‌ඛූනං භික්‌ඛුනීනං උපාසකානං උපාසිකානං ගුත්‌තියා රක්‌ඛාය අවිහිංසාය ඵාසුවිහාරායා’’ති. අධිවාසෙසි භගවා තුණ්‌හීභාවෙන. (Siṅhala Pāḷi)

सन्ति हि, भन्ते, भगवतो सावका अरञ्‍ञवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति अप्पसद्दानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्‍लानसारुप्पानि। तत्थ सन्ति उळारा यक्खा निवासिनो, ये इमस्मिं भगवतो पावचने अप्पसन्‍ना। तेसं पसादाय उग्गण्हातु, भन्ते, भगवा आटानाटियं रक्खं भिक्खूनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं गुत्तिया रक्खाय अविहिंसाय फासुविहाराया’’ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। (Devanāgāri Pāḷi)

သန္တိ ဟိ, ဘန္တေ, ဘဂဝတော သာဝကာ အရညဝနပတ္ထာနိ ပန္တာနိ သေနာသနာနိ ပဋိသေဝန္တိ အပ္ပသဒ္ဒာနိ အပ္ပနိဂ္ဃောသာနိ ဝိဇနဝါတာနိ မနုသ္သရာဟသ္သေယ္ယကာနိ ပဋိသလ္လာနသာရုပ္ပါနိ။ တတ္ထ သန္တိ ဥဠာရာ ယက္ခာ နိဝါသိနော, ယေ ဣမသ္မိံ ဘဂဝတော ပါဝစနေ အပ္ပသန္နာ။ တေသံ ပသာဒာယ ဥဂ္ဂဏ္ဟာတု, ဘန္တေ, ဘဂဝါ အာဋာနာဋိယံ ရက္ခံ ဘိက္ခူနံ ဘိက္ခုနီနံ ဥပါသကာနံ ဥပါသိကာနံ ဂုတ္တိယာ ရက္ခာယ အဝိဟိံသာယ ဖာသုဝိဟာရာယာ’’တိ။ အဓိဝါသေသိ ဘဂဝါ တုဏ္ဟီဘာဝေန။ (Myanmar Pāḷi)

សន្តិ ហិ, ភន្តេ, ភគវតោ សាវកា អរញ្ញវនបត្ថានិ បន្តានិសេនាសនានិ បដិសេវន្តិ អប្បសទ្ទានិ អប្បនិគ្ឃោសានិ វិជនវាតានិ មនុស្សរាហស្សេយ្យកានិ បដិសល្លានសារុប្បានិ។ តត្ថ សន្តិ ឧឡារា យក្ខា និវាសិនោ, យេ ឥមស្មិំ ភគវតោ បាវចនេ អប្បសន្នា។ តេសំ បសាទាយ ឧគ្គណ្ហាតុ, ភន្តេ, ភគវា អាដានាដិយំ រក្ខំ ភិក្ខូនំ ភិក្ខុនីនំ ឧបាសកានំ ឧបាសិកានំ គុត្តិយា រក្ខាយ អវិហិំសាយ ផាសុវិហារាយា’’តិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។
(Khmer Pāḷi)

ສັນຕິ ຫິ, ພັນເຕ, ພະຄະວະໂຕ ສາວະກາ
ອະຮັນນະວະນະປັຕຖານິ ປັນຕານິ
ເສນາສະນານິ ປະຖິເສວັນຕິ ອັປປະສັທທານິ
ອັປປະນິຄໂຄສານິ ວິຊະນະວາຕານິ
ມະນຸສສະຮາຫັສເສຍຍະການິ
ປະຖິສັລລານະສາຮຸປປານິ.
ຕັຕຖະ ສັນຕິ ອຸລາຮາ ຍັກຂາ ນິວາສິໂນ, ເຍ ອິມັສມິງ ພະຄະວະໂຕ ປາວະຈະເນ ອັປປະສັນນາ.
ເຕສັງ ປະສາທານະ ອຸຄຄັນຫາຕຸ, ພັນເຕ, ພະຄະວາ ອາຖານາຖິຍັງ ຮັກຂັງ ພິກຂູນັງ
ພິກຂຸນີນັງ ອຸປາສະການັງ ອຸປາສິການັງ
ຄຸຕຕິຍາ ຮັກຂາຍະ ອະວິຫິງສາຍະ
ປາສຸວິຫາຮາຍາ"ຕິ. ອັທິວາເສສິ ພະຄະວາ ຕຸນຫີພາເວນະ. (Lao Pāḷi)

สนฺติ หิ, ภนฺเต, ภควโต สาวกา อรญฺญวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฎิเสวนฺติ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิโคฺฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสฺสยฺยกานิ ปฎิสลฺลานสารุปฺปานิฯ ตตฺถ สนฺติ อุฬารา ยกฺขา นิวาสิโน, เย อิมสฺมิํ ภควโต ปาวจเน อปฺปสนฺนาฯ เตสํ ปสาทาย อุคฺคณฺหาตุ, ภเนฺต, ภควา อาฎานาฎิยํ รกฺขํ ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนีนํ อุปาสกานํ อุปาสิกานํ คุตฺติยา รกฺขาย อวิหิํสาย ผาสุวิหารายา’’ติฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวนฯ (Thai Pāḷi)

সন্তি হি, ভন্তে, ভগৰতো সাৰকা অরঞ্ঞৰনপত্থানি পন্তানি সেনাসনানি পটিসেৰন্তি অপ্পসদ্দানি অপ্পনিগ্ঘোসানি ৰিজনৰাতানি মনুস্সরাহস্সেয্যকানি
পটিসল্লানসারুপ্পানি। তত্থ সন্তি উল়ারা যক্খা নিৰাসিনো, যে ইমস্মিং ভগৰতো পাৰচনে অপ্পসন্না। তেসং পসাদায উগ্গণ্হাতু, ভন্তে, ভগৰা আটানাটিযং রক্খং ভিক্খূনং ভিক্খুনীনং উপাসকানং উপাসিকানং গুত্তিযা রক্খায অৰিহিংসায ফাসুৰিহারাযা’’তি। অধিৰাসেসি ভগৰা তুণ্হীভাৰেন। (Bengali Pāḷi)

ಸನ್ತಿ ಹಿ, ಭನ್ತೇ, ಭಗವತೋ ಸಾವಕಾ ಅರಞ್ಞವನಪತ್ಥಾನಿ ಪನ್ತಾನಿಸೇನಾಸನಾನಿ ಪಟಿಸೇವನ್ತಿ ಅಪ್ಪಸದ್ದಾನಿ ಅಪ್ಪನಿಗ್ಘೋಸಾನಿ ವಿಜನವಾತಾನಿ ಮನುಸ್ಸರಾಹಸ್ಸೇಯ್ಯಕಾನಿ ಪಟಿಸಲ್ಲಾನಸಾರುಪ್ಪಾನಿ। ತತ್ಥ ಸನ್ತಿ ಉಳಾರಾ ಯಕ್ಖಾ ನಿವಾಸಿನೋ, ಯೇ ಇಮಸ್ಮಿಂ ಭಗವತೋ ಪಾವಚನೇ ಅಪ್ಪಸನ್ನಾ। ತೇಸಂ ಪಸಾದಾಯ ಉಗ್ಗಣ್ಹಾತು, ಭನ್ತೇ, ಭಗವಾ ಆಟಾನಾಟಿಯಂ ರಕ್ಖಂ ಭಿಕ್ಖೂನಂ ಭಿಕ್ಖುನೀನಂ ಉಪಾಸಕಾನಂ ಉಪಾಸಿಕಾನಂ ಗುತ್ತಿಯಾ ರಕ್ಖಾಯ ಅವಿಹಿಂಸಾಯ ಫಾಸುವಿಹಾರಾಯಾ’’ತಿ। ಅಧಿವಾಸೇಸಿ ಭಗವಾ ತುಣ್ಹೀಭಾವೇನ।
(Kannada Pāḷi)

སནྟི ཧི, བྷནྟེ, བྷགཝཏོ སཱཝཀཱ ཨརཉྙཝནཔཏྠཱནི པནྟཱནི སེནཱསནཱནི པཊིསེཝནྟི ཨཔྤསདྡཱནི ཨཔྤནིགྒྷོསཱནི ཝིཛནཝཱཏཱནི མནུསྶརཱཧསྶེཡྱཀཱནི པཊིསལླཱནསཱརུཔྤཱནི། ཏཏྠ སནྟི ཨུལཱ༹རཱ ཡཀྑཱ ནིཝཱསིནོ, ཡེ ཨིམསྨིཾ བྷགཝཏོ པཱཝཅནེ ཨཔྤསནྣཱ། ཏེསཾ པསཱདཱཡ ཨུགྒཎྷཱཏུ, བྷནྟེ, བྷགཝཱ ཨཱཊཱནཱཊིཡཾ རཀྑཾ བྷིཀྑཱུནཾ བྷིཀྑུནཱིནཾ ཨུཔཱསཀཱནཾ ཨུཔཱསིཀཱནཾ གུཏྟིཡཱ རཀྑཱཡ ཨཝིཧིཾསཱཡ ཕཱསུཝིཧཱརཱཡཱ’’ཏི། ཨདྷིཝཱསེསི བྷགཝཱ ཏུཎྷཱིབྷཱཝེན།
(Tibetan Pāḷi)

Santi hi, bhante, bhagavato sāvakā araññavanapatthāni
pantāni senāsanāni paṭisevanti appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhasseyyakāni paṭisallānasāruppāni. Tattha santi uḷārā yakkhā nivāsino, ye imasmiṃ bhagavato pāvacane appasannā. Tesaṃ pasādāya uggaṇhātu, bhante, bhagavā āṭānāṭiyaṃ rakkhaṃ bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ guttiyā rakkhāya avihiṃsāya phāsuvihārāyā’’ti.
Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
(Roman Pāḷi)
Tai mungad "võitlevad" keskkonna eest!
Õnnitlen, jälle üks suurepärane shugdeni kool Eestimaal eesotsas guruga, kes ei mõista mitte midagi shunjatast, see- eest omab aga auväärsete rüüd ja võib seega juba juhendada - arvatavasti maksis piisavalt. "Kõik Dharmad on tühjad" õpetas Buddha, kuidas saate siis kritiseerida inimest, kelle nahal on Buddha kujutisega tätoveering? Kuidas saab "õpetajaks" end nimetav sellist pullipaska sheerida? Isegi Noorte suvelaagrid on juba korraldatud, varsti on oodata ka uuema põlvkonna deemonite võrsumist tehravada "budismi" kuldse sildi all. Asjal on ka hea külg - mida rohkem kuivi halge, seda rohkem viimsepäeval tuld.

Eesti Theravaada Sangha (ETS) on Eesti theravaada ilmikute ja bhikkhude katusorganisatsioon. Head of Estonian Theravada Sangha: Ṭhitañāṇo bhikkhu (Andrus Kahn)

ETS on Eesti theravaada kogukonna ja bhikkhude sangha katuseorganisatsioon mille alla kuuluvad
- Erakool (plaanime avada 2023)
- Mõtluskeskus Aegna saarel
- Tipiṭaka tõlkeprojekt (algab Erakoolis paali keele õppekava avamisega)

Vaata: www.sangha.ee

Kuidas Sa saaksid toetada?

Ükski annetus pole väike ülla sündmuse ellukutsumiseks. Oleme tänulikud iga lahke toetuse eest, mis on annetatud munkadele söögiks, dhamma jagamaiseks ja erinevate projektide õnnestumiseks. Et kõik elusolendid oleksid kaitstud, terved, õnnelikud ja kannatustest vabad!

Operating as usual

20/12/2021
19/12/2021
13/12/2021

Dhp 7 kommentaar

Meeldiva ja nauditava vaatlemine (subha anupassiṁ), sellele keskendumine ning meeldivas ja nauditavas viibimine (viharantaṁ) suurendab meeles vastavaid kalduvusi. Seitse kalduvust on: (1) naudingukirele kalduvus (kāmarāgānusaya), (2) vastumeelsusele kalduvus (paṭighānusaya), (3) (spekulatiivsele) vaatele kalduvus (diṭṭhānusaya), (4) skeptilisele kahtlusele kalduvus (vicikicchānusaya), (5) uhkusele kalduvus (mānānusaya), (6) olemasolukirge kalduvus (bhavarāgānusaya) ja (7) mitteteadmisse kalduvus (avijjānusaya) (Paṭhamaanusaya-sutta AN 7.11; Saṅgīti-sutta DN 33 jt).

Meeldiva ja nauditava vaatlemine toidab meeldiva ja nauditava suhtes tekkivaid, üha uuenevaid soove ning ihasid olemise või mitteolemise järele. Ka tahe elada õnnelikult, tervelt ja külluses loob kammat, mis põhjustab uue sünni (Sukhumāla-sutta AN 3.39).

Silma-, kõrva-, nina-, keele-, keha- ja meelevõimeid kontrollimata ja ohjamata (indriyesu asaṁvutaṁ) pole võimalik treenida virgumiseks vajalikku õiget tähelepanelikku teadlikkust, selget arusaamist ja rahulolu, arendada välja tulvadest ning kümnest köidikust vabastavaid džhaanasid ega saavutada kaheksat teadmist. Kaheksa teadmist on: 1. läbinägemisel põhineva teadmine (vipassanā-ñāṇa); 2. meele-keha teadmine (mano-mayiddhi-ñāṇa); 3–7. üleloomulike võimete teadmine (iddhi-vidha-ñāṇa), sh taevase kõrva teadmine (dibba-sota-ñāṇa), meele läbistamise teadmine (ceto-pariya-ñāṇa), iseenda eelmistest eksistentsidest (pubbe-nivāsānussati-ñāṇa) ja taevasest silmast (dibba-cakkhu-ñāṇa) ehk olendite lakkamisest ja uuestiilmnemisest ning 8. tulvade lakkamise teadmise saavutamine (āsava-kkhaya-ñāṇa). Suttades on Buddha kirjeldatud üleloomulikke võimeid (iddhi-vidhā) järgmiselt: 1. olles üks, saab temast mitu, olles mitu, saab temast üks; 2. ta ilmub ja kaob; 3. ta läheb takistamatult läbi seinte ja mägede; 4. ta sukeldub maa sisse ja maast välja, nagu oleks see vesi; 5. ta kõnnib vee peal, nagu oleks see maa; 6. istudes ristatud jalgadega liigub ta läbi õhu nagu tiivuline lind; 7. ta suudab puudutada päikest ja kuud; 8. tal on võim oma kehast kuni Brahmā maailmani välja (Sāmaññaphala-sutta DN 2; Iddhipāda-saṁyutta, Vibhaṅga-sutta SN 51.20; Susimaparibbājaka-sutta SN 12.70 jpt). Buddha keelas bhikkhudel nende võimete avaliku demonstreerimise ilmikutele, et inimesed ei hakkaks tema õpetust järgima valel põhjusel (Kevaṭṭa-sutta DN 11 jt).
Ülesöömisjärgne (amattaññu) roidumus põhjustab laiskuse (kusīta) ja meeleloiduse, rahulolematuse, osavõtmatuse/apaatsuse, unisuse (Kāya-sutta SN 46.2) ning madala energia (hīna-vīriya), mis on virgumisteostusel takistuseks. Buddha soovitas kõlbetute, loidude/uimaste (kusīta) ja madala energiaga inimestest hoiduda (Dhātusosaṁsandana-sutta KN Iti 78).

Kuna selline inimene ei pääse uute sündide rattast, tuleb tal ikka ja jälle kohtuda Māra’ga, kes esindab Buddha õpetuses surma (maraṇa) ja on kõige halva, kurja (pāpimā), hävingu, ahvatluse jm dukkhat põhjustava personifikatsioon. Eesti pärimustes on sarnase kurjuse kehastuse vasteteks kurivaim, vanapagan, vanatühi, sarvik, vanakuri, vanatont jt. Buddha selgituse kohaselt tuleks viies klammerdumise kogumikus (vormis, tundes, tajus, moodustistes ja teadvuses) näha Māra’t, kes on kui mõrvar, surm (maraṇa) ja suremine (mīyatī), haigus (roga), paise (gaṇḍa), haigetsaamine [(salla) nool, viskeoda], kurjus/valu (agha) ja kurjuse olemasolu/ilmnemine (agha-bhūta).

Dhp 8 kommentaar

Ebameeldiva/ebapuhtuse vaatlemine (asubhānupassiṁ) ja arendamine toimub järjepideva 31/32 kehaosale ja kümnele laiba lagunemise astmele keskendumise teel, mis juhib bhikkhu džhaanasse. „Suures teadlikkuse loomise suttas“ (Mahāsatipaṭṭhāna-sutta MN 10) loetleb Buddha 31 kehaosa. „Lühikestes lugemistes“ (Khuddakapāṭha, Dvattiṁsākāra Kp 3) esineb loetelus ka peaaju (matthaluṅgaṁ), mis teeb kokku 32 kehaosa. Kümme laipa on ülestursunud, lilla-laiguline, mädane, auklik, söödud, tükkideksrebitud, tükkidekslõigatud, veritsev ja ussitav laip ning skelett (Dhammasaṅgaṇi, Rūpāvacarakusalaṁ Ds.160/166; vt ka Mahāsatipaṭṭhāna-sutta DN 22; Girimānanda-sutta AN 10.60; Kāyagatāsati-sutta MN 119 jt). Järjepidev asubha bhāvanā teostamine kujundab välja püsiva ebapuhtustaju (asubha-saññā), mis aitab vabaneda klammerdumisest maise külge, hüljata ilmikueluga seotud mälestused ja mõtted ning pöörduda välisest (maisest ja kaduvast) sisemise (st meele) arendamise teele. Ebapuhtuse arendamine õpetab nii iseendaks peetavat kui ka kõiki teisi inimesi ja olendeid nägema kui ajutisi elementide kogumikke. Selle tulemusel lakkavad minavaade (atta-diṭṭhi) ja kirg (rāga) ning bhikkhust saab kindlasti arahant (Mahāsatipaṭṭhāna-sutta MN 10, Anatta­lak­kha­ṇa­-sutta SN 22.59). Minatustaju ja kiretuse saavutanud bhikkhu viibib saavutusele vastavas tajukogemuses (asubha-saññā viharanta) (Girimānanda-sutta AN 10.60). Selline saavutus on hästi ohjatud kuue (taju)võime (indriyesu) tulemus (Sāmaññaphala-sutta DN 2).

Ülesöömise vältimine koos energia äratamisega, oskusliku pingutusega, õige püüdlusega ja aruka tähelepanuga aitavad eemaldada laiskuse ja loiduse (thīna-middha) ning saavutada virgumiseks vajaliku õige keskendumise (Kāya-sutta SN 46.2; Sāmaññaphala-sutta DN 2). Usujõuga on võimalik ületada kahtlus ning saavutada džhaana. Mitteoskuslikest dhammadest loobumisest ja oskuslike dhammade arendamisest tulenev energiajõud muudab bhikkhu tugevaks, kindlaks, jõuliseks ja energiliseks. Buddha kirjeldused viiest jõust ja nende arendamisest on toodud „Jaotuste kogumiku“, „Jõu osas“ (Aṅguttaranikāya, Balavagga, Pañcakanipāta AN 5).

Kuigi usu (saddha) olemasolu on Buddha dhamma teostamiseks vältimatult vajalik, ei ole Buddha õpetuse kontekstis tegemist pimeda usuga, kuna virgumistee teostajal on lihtne selle paikapidavust kontrollida. Vastupidi, Buddha rõhutas, et ühtegi õpetust ei tohiks hakata järgima ainuüksi traditsiooni, sekti, müstilise/eksootilise väljanägemisega õpetaja vm välise alusel, vaid dhamma paikapidavust tuleb testida ja targalt analüüsida ning võrrelda selle tõelevastavust isiklike kogemustega. Enne õpetuse järgimist on oluline endale selgeks teha, mida see dhamma sisaldab ning millised on selle viljad (Kesamutti-sutta [Kālāma-sutta] AN 3.65).
Buddha soovitas olla koos nendega, kes on kõlbelised, saavutatud energiaga ja targad (Dhātusosaṁsandana-sutta KN Iti 78).
Kui eelnimetatud omadustega inimesed väljuvad sansaarast ehk uute sündide rattast, ei koge nad enam surma (maraṇa) ja vabanevad seeläbi surma müütilise kehastuse Māra haardest.

15/10/2021
08/10/2021
03/10/2021
28/09/2021
21/09/2021

Täiskuupäeva (uposatha dhamma) teostamise kohta loe siit: http://www.sangha.ee/tutvustus/uudised/uposatha-ehk-taiskuupaeva-tahistamine

Täiskuupäeva (uposatha dhamma) teostamise kohta loe siit: http://www.sangha.ee/tutvustus/uudised/uposatha-ehk-taiskuupaeva-tahistamine

14/09/2021
08/09/2021
30/08/2021
28/08/2021
23/08/2021
15/07/2021
30/06/2021
29/06/2021

Ilmus Auväärse Ṭhitañāṇa koostatud käsiraamat "Meelerahu ja teadlikkuse loomine ning arendamine" (I. osa), mis on mõeldud Aegna Meelearenduskeskuses toimuvatel kursustel osalejatele.

Käsiraamat toob ära meditatsioonikursuse sisu, selgitab olulisemaid paalikeelseid mõisteid ning annab lühiülevaate meele arendamise kasudest, meetoditest ja etappidest.
Lisaks sisaldab käsiraamat hingamise ja tunnete teadvustamise ning sõbralikkuse arendamise juhiseid.

Käsiraamat põhineb autentsel Buddha õpetusel ning on mõeldud tasuta jagamiseks (annetuspõhine).

Detsember 2021 - jaanuar 2022 — Eesti Theravaada Sangha 19/06/2021

Detsember 2021 - jaanuar 2022 — Eesti Theravaada Sangha

Detsember 2021 - jaanuar 2022 — Eesti Theravaada Sangha

04/06/2021

REGISTREERUMINE: http://sangha.ee/tegevused/kursused

REGISTREERUMINE: http://sangha.ee/tegevused/kursused

26/05/2021

RAHUKÜLLAST VESĀHKA PÜHA!

Vesāhka pūjā on kogu maailmas Buddha dhamma järgijate suurim püha, mil tähistatakse Gotama Buddha sündi, virgumist ning lõplikku vaibumist.

Vesāhka pūjā päeval lähevad Buddha õpetuse järgijad templisse või meditatsioonikeskusesse, et süüdata lõhnaküünlad, teha sanghale annetusi, retsiteerida Buddha õpetusi ning arendada kolme kalliskivi meelespidamist.

Muutkem iseennast, et maailm saaks muutuda! Kutsume tänasel Vesāhka pūjā pühal kõiki dhamma järgijaid võtma vastu viit kõlblusjuhist ning avaldama alandlikult austust kolmele kalliskivile – Buddhale, dhammale ja sanghale.

Et kõik olendid oleksid terved, õnnelikud ja kannatustest vabad!

RAHUKÜLLAST VESĀHKA PÜHA!

Vesāhka pūjā on kogu maailmas Buddha dhamma järgijate suurim püha, mil tähistatakse Gotama Buddha sündi, virgumist ning lõplikku vaibumist.

Vesāhka pūjā päeval lähevad Buddha õpetuse järgijad templisse või meditatsioonikeskusesse, et süüdata lõhnaküünlad, teha sanghale annetusi, retsiteerida Buddha õpetusi ning arendada kolme kalliskivi meelespidamist.

Muutkem iseennast, et maailm saaks muutuda! Kutsume tänasel Vesāhka pūjā pühal kõiki dhamma järgijaid võtma vastu viit kõlblusjuhist ning avaldama alandlikult austust kolmele kalliskivile – Buddhale, dhammale ja sanghale.

Et kõik olendid oleksid terved, õnnelikud ja kannatustest vabad!

21/05/2021
Neli aaria tõde — Eesti Theravaada Sangha 14/05/2021

Neli aaria tõde — Eesti Theravaada Sangha

NELI AARIA TÕDE (cattāro ariyasacca)

“Seal on neli, bhikkhud, aaria tõde. Millised neli? Dukkha [kannatus, valu, vaev] aaria tõde, dukkha tekkimise aaria tõde, dukkha lakkamise aaria tõde, dukkha lakkamisele viiva tee aaria tõde.”[516]

Suures lõpliku vaibumise suttas [517] õpetab Buddha, et...

http://sangha.ee/buddha-dhamma/neli-tode

Neli aaria tõde — Eesti Theravaada Sangha “Seal on neli, bhikkhud, aaria tõde. Millised neli? Dukkha [kannatus, valu, vaev] aaria tõde, dukkha tekkimise aaria tõde, dukkha lakkamise aaria tõde, dukkha lakkamisele viiva tee aaria tõde.”[516]

26/04/2021

AEGNA MEELEARENDUSKESKUS OTSIB KESKUSESSE JUHTI

Täpsem info kodulehel: http://sangha.ee/tutvustus/uudised/otsime-aegna-meelearenduskeskusele-juhti

AEGNA MEELEARENDUSKESKUS OTSIB KESKUSESSE JUHTI

Täpsem info kodulehel: http://sangha.ee/tutvustus/uudised/otsime-aegna-meelearenduskeskusele-juhti

28/02/2021
25/02/2021

Welcom to International Buddhist Studies Collage at Mahachulalongkornrajavidialaya University!

Welcom to International Buddhist Studies Collage at Mahachulalongkornrajavidialaya University!

06/02/2021

Cornell University's Society for Buddhist Studies is pleased to announce our Spring '21 seminar series, held virtually over Zoom. All times and dates are Eastern Standard Time. Those interested in attending individual talks may register through the following links:

Tuesday 16 February, midday. Eviatar Shulman (Hebrew University of Jerusalem), “Creative Dimensions of Early Buddhist Textuality: The Practice of Scripture.”

Friday 26 February, 9am. Peter Skilling, “Early Buddhist Multilingualism.”

Friday 5 March, 4pm. Ann Gleig (University of Central Florida), The Dukkha of Racism: Racial Justice Work in American Convert Buddhism.

Tuesday 16 March, 4pm. Lucinda Ramberg (Cornell), “‘We Were Always Buddhist:’ Dalit Historiography and the Temporality of Caste.”

Friday 2 April, 4pm. Joseph A. Marino, III (University of Washington), "Hell as Metaphor in Early Buddhist Literature."

Friday 9 April, 2pm. Alexey Kirichenko (Moscow State University), “Navigating Between the Law and a Distant Place: Judicial Procedures for non-Burmans and Legal Ethnography in the Late Eighteenth- and Early Nineteenth-Century Burma.”

Friday 16 April, 10am. Jack Meng-Tat Chia (National University of Singapore), “Toward a History of South China Sea Buddhism.”

Friday 23 April, 4pm. Kristin Scheible (Reed College), "Epic Work: Readings of the Mahāvaṃsa."

Friday 30 April, 4pm. Jay L. Garfield (Smith College), “Cognitive Illusion and Immediate Experience: Perspectives from Buddhist Philosophy?”

Friday 7 May, 4pm. Matthew William King (UC Riverside), talk from Ocean of Milk, Ocean of Blood.

Monday 10 May, 4pm. Sara L. McClintock (Emory), “Is Truth a Story? A Buddhist Inquiry.”

Bruno Shirley
Cornell University

Registration:
https://cornell.campusgroups.com/events?event_type=82906

Cornell University's Society for Buddhist Studies is pleased to announce our Spring '21 seminar series, held virtually over Zoom. All times and dates are Eastern Standard Time. Those interested in attending individual talks may register through the following links:

Tuesday 16 February, midday. Eviatar Shulman (Hebrew University of Jerusalem), “Creative Dimensions of Early Buddhist Textuality: The Practice of Scripture.”

Friday 26 February, 9am. Peter Skilling, “Early Buddhist Multilingualism.”

Friday 5 March, 4pm. Ann Gleig (University of Central Florida), The Dukkha of Racism: Racial Justice Work in American Convert Buddhism.

Tuesday 16 March, 4pm. Lucinda Ramberg (Cornell), “‘We Were Always Buddhist:’ Dalit Historiography and the Temporality of Caste.”

Friday 2 April, 4pm. Joseph A. Marino, III (University of Washington), "Hell as Metaphor in Early Buddhist Literature."

Friday 9 April, 2pm. Alexey Kirichenko (Moscow State University), “Navigating Between the Law and a Distant Place: Judicial Procedures for non-Burmans and Legal Ethnography in the Late Eighteenth- and Early Nineteenth-Century Burma.”

Friday 16 April, 10am. Jack Meng-Tat Chia (National University of Singapore), “Toward a History of South China Sea Buddhism.”

Friday 23 April, 4pm. Kristin Scheible (Reed College), "Epic Work: Readings of the Mahāvaṃsa."

Friday 30 April, 4pm. Jay L. Garfield (Smith College), “Cognitive Illusion and Immediate Experience: Perspectives from Buddhist Philosophy?”

Friday 7 May, 4pm. Matthew William King (UC Riverside), talk from Ocean of Milk, Ocean of Blood.

Monday 10 May, 4pm. Sara L. McClintock (Emory), “Is Truth a Story? A Buddhist Inquiry.”

Bruno Shirley
Cornell University

Registration:
https://cornell.campusgroups.com/events?event_type=82906

25/01/2021
Photos from Eesti Theravaada Sangha / Estonian Theravada Sangha's post 15/01/2021

Jalutuskäik Aegna saarel.

15/01/2021
08/01/2021
07/01/2021
04/01/2021

WDS Aegna Meelearenduskeskus - Wat Doi Suthep Aegna Meditation Centre

Jalutuskäik läbi lumise Aegna.
Walk in snowy Aegna.

02/01/2021

Eestikeelse Tipitaka tõlkeprojekt

28/12/2020

Täiskuupäeva (uposatha dhamma) teostamise kohta loe siit: http://www.sangha.ee/tutvustus/uudised/uposatha-ehk-taiskuupaeva-tahistamine

Videos (show all)

Meditation in Aegna island
Hommikune almuste kogumine (piṇḍapāta)

Location

Category

Products

Tarkus (paññā),

Telephone

Website

Address


Karnapi Tee 10
Tallinn
74021
Other Education in Tallinn (show all)
Eestec Chairpersons' Meeting 2013 Eestec Chairpersons' Meeting 2013
Tallinn

EESTEC Chairpersons' Meeting is the second biggest event of EESTEC. This year it will be held by LC Tallinn from 3-9 November.

Evenor Estonia Evenor Estonia
F.R.Kreutzwaldi 24
Tallinn, 10147

Kandideeri ülikoolidesse välismaal! Suvelaagrid ja keelekursused üle kogu maailma! Kesk- ja põhiharidus välismaal!

Cybersecurity School Cybersecurity School
Joe 7
Tallinn, 10151

Cybersecurity Training 101 & GDPR Awareness 2.0, DPO Data Protection Officer Masterclass, MiniMBA Big Data and MBAcybersecurity.com - Study online today!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu
Tallinn, 13418

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu leht toob oma jälgijateni uudised raamatukogus toimuvast. Raamatukogu lehe kaudu sõnumit saates on võimalik esitada küsimusi raamatukoguga seotud teemadel otse raamatukogu töötajale.

Feng Shui Feng Shui
Pärnu Mnt 142
Tallinn, 11317

Seeder Konsultatsioonid OÜ on 2003.a. loodud perefirma, mille omanikud on Siret ja Janno Seeder. Pakume feng shui filosoofiast lähtuvaid koolitusi, nõustamisi ja üritusi. Arendame ka e-poodi: www.eestiomafengshui.ee

Gustav Adolfi Gümnaasiumi Ajaloomuuseum Gustav Adolfi Gümnaasiumi Ajaloomuuseum
Nunne 10
Tallinn, 10133

Gustav Adolfi Gümnaasiumi Ajaloomuuseum

Royal Ambassador School Royal Ambassador School
Tallinn

ELU on elamist väärt! Aga iga elu pole ELU, mille vääriline ma olen!

EETEL-Ekspert EETEL-Ekspert
Laki 13
Tallinn, 12915

Kirjastus- ja koolitusfirma

OÜ Veralla OÜ Veralla
Pronksi 3
Tallinn

Keelekursused Языковые курсы tel. 5535308, 6215791 Pronksi 3, Tallinn

NextStep Piiblikool NextStep Piiblikool
Toompea 3
Tallinn, 10130

Piiblikooli visioon on treenida inimesi elama Jumala antud potentsiaaliga Kristuse teenimisel Püha Vaimu väes igas eluvaldkonnas.

Primestep -  esimesed sammud teel finantsilise vabaduseni Primestep - esimesed sammud teel finantsilise vabaduseni
Väike-Ameerika 8-414
Tallinn, 10129

Aitame Sul leida uusi võimalusi kuidas oma elu paremini juhtida ja planeerida ning elada elu, millest unistanud oled.

Network TwentyOne Baltics Network TwentyOne Baltics
Weizenbergi 20/1
Tallinn, 10150

Network TwentyOne Tallinn office is supporting IBO from Estonia, Latvia and Lithuania by organizing seminars and offering business support materials.