Eesti Theravaada Sangha

Eesti Theravaada Sangha

Comments

Kui on Abhidhamma huvilisi. Bhante Kovida on Pa Auki peakloostri üks põhilistest juhendajatest. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=428182351638493&id=100033401955599&sfnsn=mo
Kui tundub hea mõte suvel korra intensiivselt koos teistega tasuta paali keelt õppida. Algas küll üleeile, aga ilmselt ei ole see probleem. :)
Happy Asalha Puja day! Sadhu!
Dīghanikāyo
Pāthikavaggapāḷi
9. Āṭānāṭiyasuttaṃ
(Āṭānāṭiya Sutta-DN 32)

සන්‌ති හි, භන්‌තෙ, භගවතො සාවකා අරඤ්‌ඤවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සෙනාසනානි පටිසෙවන්‌ති අප්‌පසද්‌දානි අප්‌පනිග්‌ඝොසානි විජනවාතානි මනුස්‌සරාහස්‌සෙය්‍යකානි පටිසල්‌ලානසාරුප්‌පානි. තත්‌ථ සන්‌ති උළාරා යක්‌ඛා නිවාසිනො, යෙ ඉමස්‌මිං භගවතො පාවචනෙ අප්‌පසන්‌නා. තෙසං පසාදාය උග්‌ගණ්‌හාතු, භන්‌තෙ, භගවා ආටානාටියං රක්‌ඛං භික්‌ඛූනං භික්‌ඛුනීනං උපාසකානං උපාසිකානං ගුත්‌තියා රක්‌ඛාය අවිහිංසාය ඵාසුවිහාරායා’’ති. අධිවාසෙසි භගවා තුණ්‌හීභාවෙන. (Siṅhala Pāḷi)

सन्ति हि, भन्ते, भगवतो सावका अरञ्‍ञवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति अप्पसद्दानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्‍लानसारुप्पानि। तत्थ सन्ति उळारा यक्खा निवासिनो, ये इमस्मिं भगवतो पावचने अप्पसन्‍ना। तेसं पसादाय उग्गण्हातु, भन्ते, भगवा आटानाटियं रक्खं भिक्खूनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं गुत्तिया रक्खाय अविहिंसाय फासुविहाराया’’ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। (Devanāgāri Pāḷi)

သန္တိ ဟိ, ဘန္တေ, ဘဂဝတော သာဝကာ အရညဝနပတ္ထာနိ ပန္တာနိ သေနာသနာနိ ပဋိသေဝန္တိ အပ္ပသဒ္ဒာနိ အပ္ပနိဂ္ဃောသာနိ ဝိဇနဝါတာနိ မနုသ္သရာဟသ္သေယ္ယကာနိ ပဋိသလ္လာနသာရုပ္ပါနိ။ တတ္ထ သန္တိ ဥဠာရာ ယက္ခာ နိဝါသိနော, ယေ ဣမသ္မိံ ဘဂဝတော ပါဝစနေ အပ္ပသန္နာ။ တေသံ ပသာဒာယ ဥဂ္ဂဏ္ဟာတု, ဘန္တေ, ဘဂဝါ အာဋာနာဋိယံ ရက္ခံ ဘိက္ခူနံ ဘိက္ခုနီနံ ဥပါသကာနံ ဥပါသိကာနံ ဂုတ္တိယာ ရက္ခာယ အဝိဟိံသာယ ဖာသုဝိဟာရာယာ’’တိ။ အဓိဝါသေသိ ဘဂဝါ တုဏ္ဟီဘာဝေန။ (Myanmar Pāḷi)

សន្តិ ហិ, ភន្តេ, ភគវតោ សាវកា អរញ្ញវនបត្ថានិ បន្តានិសេនាសនានិ បដិសេវន្តិ អប្បសទ្ទានិ អប្បនិគ្ឃោសានិ វិជនវាតានិ មនុស្សរាហស្សេយ្យកានិ បដិសល្លានសារុប្បានិ។ តត្ថ សន្តិ ឧឡារា យក្ខា និវាសិនោ, យេ ឥមស្មិំ ភគវតោ បាវចនេ អប្បសន្នា។ តេសំ បសាទាយ ឧគ្គណ្ហាតុ, ភន្តេ, ភគវា អាដានាដិយំ រក្ខំ ភិក្ខូនំ ភិក្ខុនីនំ ឧបាសកានំ ឧបាសិកានំ គុត្តិយា រក្ខាយ អវិហិំសាយ ផាសុវិហារាយា’’តិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។
(Khmer Pāḷi)

ສັນຕິ ຫິ, ພັນເຕ, ພະຄະວະໂຕ ສາວະກາ
ອະຮັນນະວະນະປັຕຖານິ ປັນຕານິ
ເສນາສະນານິ ປະຖິເສວັນຕິ ອັປປະສັທທານິ
ອັປປະນິຄໂຄສານິ ວິຊະນະວາຕານິ
ມະນຸສສະຮາຫັສເສຍຍະການິ
ປະຖິສັລລານະສາຮຸປປານິ.
ຕັຕຖະ ສັນຕິ ອຸລາຮາ ຍັກຂາ ນິວາສິໂນ, ເຍ ອິມັສມິງ ພະຄະວະໂຕ ປາວະຈະເນ ອັປປະສັນນາ.
ເຕສັງ ປະສາທານະ ອຸຄຄັນຫາຕຸ, ພັນເຕ, ພະຄະວາ ອາຖານາຖິຍັງ ຮັກຂັງ ພິກຂູນັງ
ພິກຂຸນີນັງ ອຸປາສະການັງ ອຸປາສິການັງ
ຄຸຕຕິຍາ ຮັກຂາຍະ ອະວິຫິງສາຍະ
ປາສຸວິຫາຮາຍາ"ຕິ. ອັທິວາເສສິ ພະຄະວາ ຕຸນຫີພາເວນະ. (Lao Pāḷi)

สนฺติ หิ, ภนฺเต, ภควโต สาวกา อรญฺญวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฎิเสวนฺติ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิโคฺฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหเสฺสยฺยกานิ ปฎิสลฺลานสารุปฺปานิฯ ตตฺถ สนฺติ อุฬารา ยกฺขา นิวาสิโน, เย อิมสฺมิํ ภควโต ปาวจเน อปฺปสนฺนาฯ เตสํ ปสาทาย อุคฺคณฺหาตุ, ภเนฺต, ภควา อาฎานาฎิยํ รกฺขํ ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนีนํ อุปาสกานํ อุปาสิกานํ คุตฺติยา รกฺขาย อวิหิํสาย ผาสุวิหารายา’’ติฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวนฯ (Thai Pāḷi)

সন্তি হি, ভন্তে, ভগৰতো সাৰকা অরঞ্ঞৰনপত্থানি পন্তানি সেনাসনানি পটিসেৰন্তি অপ্পসদ্দানি অপ্পনিগ্ঘোসানি ৰিজনৰাতানি মনুস্সরাহস্সেয্যকানি
পটিসল্লানসারুপ্পানি। তত্থ সন্তি উল়ারা যক্খা নিৰাসিনো, যে ইমস্মিং ভগৰতো পাৰচনে অপ্পসন্না। তেসং পসাদায উগ্গণ্হাতু, ভন্তে, ভগৰা আটানাটিযং রক্খং ভিক্খূনং ভিক্খুনীনং উপাসকানং উপাসিকানং গুত্তিযা রক্খায অৰিহিংসায ফাসুৰিহারাযা’’তি। অধিৰাসেসি ভগৰা তুণ্হীভাৰেন। (Bengali Pāḷi)

ಸನ್ತಿ ಹಿ, ಭನ್ತೇ, ಭಗವತೋ ಸಾವಕಾ ಅರಞ್ಞವನಪತ್ಥಾನಿ ಪನ್ತಾನಿಸೇನಾಸನಾನಿ ಪಟಿಸೇವನ್ತಿ ಅಪ್ಪಸದ್ದಾನಿ ಅಪ್ಪನಿಗ್ಘೋಸಾನಿ ವಿಜನವಾತಾನಿ ಮನುಸ್ಸರಾಹಸ್ಸೇಯ್ಯಕಾನಿ ಪಟಿಸಲ್ಲಾನಸಾರುಪ್ಪಾನಿ। ತತ್ಥ ಸನ್ತಿ ಉಳಾರಾ ಯಕ್ಖಾ ನಿವಾಸಿನೋ, ಯೇ ಇಮಸ್ಮಿಂ ಭಗವತೋ ಪಾವಚನೇ ಅಪ್ಪಸನ್ನಾ। ತೇಸಂ ಪಸಾದಾಯ ಉಗ್ಗಣ್ಹಾತು, ಭನ್ತೇ, ಭಗವಾ ಆಟಾನಾಟಿಯಂ ರಕ್ಖಂ ಭಿಕ್ಖೂನಂ ಭಿಕ್ಖುನೀನಂ ಉಪಾಸಕಾನಂ ಉಪಾಸಿಕಾನಂ ಗುತ್ತಿಯಾ ರಕ್ಖಾಯ ಅವಿಹಿಂಸಾಯ ಫಾಸುವಿಹಾರಾಯಾ’’ತಿ। ಅಧಿವಾಸೇಸಿ ಭಗವಾ ತುಣ್ಹೀಭಾವೇನ।
(Kannada Pāḷi)

སནྟི ཧི, བྷནྟེ, བྷགཝཏོ སཱཝཀཱ ཨརཉྙཝནཔཏྠཱནི པནྟཱནི སེནཱསནཱནི པཊིསེཝནྟི ཨཔྤསདྡཱནི ཨཔྤནིགྒྷོསཱནི ཝིཛནཝཱཏཱནི མནུསྶརཱཧསྶེཡྱཀཱནི པཊིསལླཱནསཱརུཔྤཱནི། ཏཏྠ སནྟི ཨུལཱ༹རཱ ཡཀྑཱ ནིཝཱསིནོ, ཡེ ཨིམསྨིཾ བྷགཝཏོ པཱཝཅནེ ཨཔྤསནྣཱ། ཏེསཾ པསཱདཱཡ ཨུགྒཎྷཱཏུ, བྷནྟེ, བྷགཝཱ ཨཱཊཱནཱཊིཡཾ རཀྑཾ བྷིཀྑཱུནཾ བྷིཀྑུནཱིནཾ ཨུཔཱསཀཱནཾ ཨུཔཱསིཀཱནཾ གུཏྟིཡཱ རཀྑཱཡ ཨཝིཧིཾསཱཡ ཕཱསུཝིཧཱརཱཡཱ’’ཏི། ཨདྷིཝཱསེསི བྷགཝཱ ཏུཎྷཱིབྷཱཝེན།
(Tibetan Pāḷi)

Santi hi, bhante, bhagavato sāvakā araññavanapatthāni
pantāni senāsanāni paṭisevanti appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhasseyyakāni paṭisallānasāruppāni. Tattha santi uḷārā yakkhā nivāsino, ye imasmiṃ bhagavato pāvacane appasannā. Tesaṃ pasādāya uggaṇhātu, bhante, bhagavā āṭānāṭiyaṃ rakkhaṃ bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ guttiyā rakkhāya avihiṃsāya phāsuvihārāyā’’ti.
Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
(Roman Pāḷi)
Tai mungad "võitlevad" keskkonna eest!
Õnnitlen, jälle üks suurepärane shugdeni kool Eestimaal eesotsas guruga, kes ei mõista mitte midagi shunjatast, see- eest omab aga auväärsete rüüd ja võib seega juba juhendada - arvatavasti maksis piisavalt. "Kõik Dharmad on tühjad" õpetas Buddha, kuidas saate siis kritiseerida inimest, kelle nahal on Buddha kujutisega tätoveering? Kuidas saab "õpetajaks" end nimetav sellist pullipaska sheerida? Isegi Noorte suvelaagrid on juba korraldatud, varsti on oodata ka uuema põlvkonna deemonite võrsumist tehravada "budismi" kuldse sildi all. Asjal on ka hea külg - mida rohkem kuivi halge, seda rohkem viimsepäeval tuld.

Eesti Theravaada Sangha (ETS) on Eesti theravaada ilmikute ja bhikkhude katusorganisatsioon. Head of Estonian Theravada Sangha: Ṭhitañāṇo bhikkhu (Andrus Kahn)

ETS on Eesti theravaada kogukonna ja bhikkhude sangha katuseorganisatsioon mille alla kuuluvad
- Erakool (plaanime avada 2023)
- Mõtluskeskus Aegna saarel
- Tipiṭaka tõlkeprojekt (algab Erakoolis paali keele õppekava avamisega)

Vaata: www.sangha.ee

Kuidas Sa saaksid toetada?

Ükski annetus pole väike ülla sündmuse ellukutsumiseks. Oleme tänulikud iga lahke toetuse eest, mis on annetatud munkadele söögiks, dhamma jagamaiseks ja erinevate projektide õnnestumiseks. Et kõik elusolendid oleksid kaitstud, terved, õnnelikud ja kannatustest vabad!

Operating as usual

15/07/2021
30/06/2021
29/06/2021

Ilmus Auväärse Ṭhitañāṇa koostatud käsiraamat "Meelerahu ja teadlikkuse loomine ning arendamine" (I. osa), mis on mõeldud Aegna Meelearenduskeskuses toimuvatel kursustel osalejatele.

Käsiraamat toob ära meditatsioonikursuse sisu, selgitab olulisemaid paalikeelseid mõisteid ning annab lühiülevaate meele arendamise kasudest, meetoditest ja etappidest.
Lisaks sisaldab käsiraamat hingamise ja tunnete teadvustamise ning sõbralikkuse arendamise juhiseid.

Käsiraamat põhineb autentsel Buddha õpetusel ning on mõeldud tasuta jagamiseks (annetuspõhine).

Detsember 2021 - jaanuar 2022 — Eesti Theravaada Sangha 19/06/2021

Detsember 2021 - jaanuar 2022 — Eesti Theravaada Sangha

Detsember 2021 - jaanuar 2022 — Eesti Theravaada Sangha

04/06/2021

REGISTREERUMINE: http://sangha.ee/tegevused/kursused

REGISTREERUMINE: http://sangha.ee/tegevused/kursused

26/05/2021

RAHUKÜLLAST VESĀHKA PÜHA!

Vesāhka pūjā on kogu maailmas Buddha dhamma järgijate suurim püha, mil tähistatakse Gotama Buddha sündi, virgumist ning lõplikku vaibumist.

Vesāhka pūjā päeval lähevad Buddha õpetuse järgijad templisse või meditatsioonikeskusesse, et süüdata lõhnaküünlad, teha sanghale annetusi, retsiteerida Buddha õpetusi ning arendada kolme kalliskivi meelespidamist.

Muutkem iseennast, et maailm saaks muutuda! Kutsume tänasel Vesāhka pūjā pühal kõiki dhamma järgijaid võtma vastu viit kõlblusjuhist ning avaldama alandlikult austust kolmele kalliskivile – Buddhale, dhammale ja sanghale.

Et kõik olendid oleksid terved, õnnelikud ja kannatustest vabad!

RAHUKÜLLAST VESĀHKA PÜHA!

Vesāhka pūjā on kogu maailmas Buddha dhamma järgijate suurim püha, mil tähistatakse Gotama Buddha sündi, virgumist ning lõplikku vaibumist.

Vesāhka pūjā päeval lähevad Buddha õpetuse järgijad templisse või meditatsioonikeskusesse, et süüdata lõhnaküünlad, teha sanghale annetusi, retsiteerida Buddha õpetusi ning arendada kolme kalliskivi meelespidamist.

Muutkem iseennast, et maailm saaks muutuda! Kutsume tänasel Vesāhka pūjā pühal kõiki dhamma järgijaid võtma vastu viit kõlblusjuhist ning avaldama alandlikult austust kolmele kalliskivile – Buddhale, dhammale ja sanghale.

Et kõik olendid oleksid terved, õnnelikud ja kannatustest vabad!

21/05/2021
Neli aaria tõde — Eesti Theravaada Sangha 14/05/2021

Neli aaria tõde — Eesti Theravaada Sangha

NELI AARIA TÕDE (cattāro ariyasacca)

“Seal on neli, bhikkhud, aaria tõde. Millised neli? Dukkha [kannatus, valu, vaev] aaria tõde, dukkha tekkimise aaria tõde, dukkha lakkamise aaria tõde, dukkha lakkamisele viiva tee aaria tõde.”[516]

Suures lõpliku vaibumise suttas [517] õpetab Buddha, et...

http://sangha.ee/buddha-dhamma/neli-tode

Neli aaria tõde — Eesti Theravaada Sangha “Seal on neli, bhikkhud, aaria tõde. Millised neli? Dukkha [kannatus, valu, vaev] aaria tõde, dukkha tekkimise aaria tõde, dukkha lakkamise aaria tõde, dukkha lakkamisele viiva tee aaria tõde.”[516]

26/04/2021

AEGNA MEELEARENDUSKESKUS OTSIB KESKUSESSE JUHTI

Täpsem info kodulehel: http://sangha.ee/tutvustus/uudised/otsime-aegna-meelearenduskeskusele-juhti

AEGNA MEELEARENDUSKESKUS OTSIB KESKUSESSE JUHTI

Täpsem info kodulehel: http://sangha.ee/tutvustus/uudised/otsime-aegna-meelearenduskeskusele-juhti

28/02/2021
25/02/2021

Welcom to International Buddhist Studies Collage at Mahachulalongkornrajavidialaya University!

Welcom to International Buddhist Studies Collage at Mahachulalongkornrajavidialaya University!

06/02/2021

Cornell University's Society for Buddhist Studies is pleased to announce our Spring '21 seminar series, held virtually over Zoom. All times and dates are Eastern Standard Time. Those interested in attending individual talks may register through the following links:

Tuesday 16 February, midday. Eviatar Shulman (Hebrew University of Jerusalem), “Creative Dimensions of Early Buddhist Textuality: The Practice of Scripture.”

Friday 26 February, 9am. Peter Skilling, “Early Buddhist Multilingualism.”

Friday 5 March, 4pm. Ann Gleig (University of Central Florida), The Dukkha of Racism: Racial Justice Work in American Convert Buddhism.

Tuesday 16 March, 4pm. Lucinda Ramberg (Cornell), “‘We Were Always Buddhist:’ Dalit Historiography and the Temporality of Caste.”

Friday 2 April, 4pm. Joseph A. Marino, III (University of Washington), "Hell as Metaphor in Early Buddhist Literature."

Friday 9 April, 2pm. Alexey Kirichenko (Moscow State University), “Navigating Between the Law and a Distant Place: Judicial Procedures for non-Burmans and Legal Ethnography in the Late Eighteenth- and Early Nineteenth-Century Burma.”

Friday 16 April, 10am. Jack Meng-Tat Chia (National University of Singapore), “Toward a History of South China Sea Buddhism.”

Friday 23 April, 4pm. Kristin Scheible (Reed College), "Epic Work: Readings of the Mahāvaṃsa."

Friday 30 April, 4pm. Jay L. Garfield (Smith College), “Cognitive Illusion and Immediate Experience: Perspectives from Buddhist Philosophy?”

Friday 7 May, 4pm. Matthew William King (UC Riverside), talk from Ocean of Milk, Ocean of Blood.

Monday 10 May, 4pm. Sara L. McClintock (Emory), “Is Truth a Story? A Buddhist Inquiry.”

Bruno Shirley
Cornell University

Registration:
https://cornell.campusgroups.com/events?event_type=82906

Cornell University's Society for Buddhist Studies is pleased to announce our Spring '21 seminar series, held virtually over Zoom. All times and dates are Eastern Standard Time. Those interested in attending individual talks may register through the following links:

Tuesday 16 February, midday. Eviatar Shulman (Hebrew University of Jerusalem), “Creative Dimensions of Early Buddhist Textuality: The Practice of Scripture.”

Friday 26 February, 9am. Peter Skilling, “Early Buddhist Multilingualism.”

Friday 5 March, 4pm. Ann Gleig (University of Central Florida), The Dukkha of Racism: Racial Justice Work in American Convert Buddhism.

Tuesday 16 March, 4pm. Lucinda Ramberg (Cornell), “‘We Were Always Buddhist:’ Dalit Historiography and the Temporality of Caste.”

Friday 2 April, 4pm. Joseph A. Marino, III (University of Washington), "Hell as Metaphor in Early Buddhist Literature."

Friday 9 April, 2pm. Alexey Kirichenko (Moscow State University), “Navigating Between the Law and a Distant Place: Judicial Procedures for non-Burmans and Legal Ethnography in the Late Eighteenth- and Early Nineteenth-Century Burma.”

Friday 16 April, 10am. Jack Meng-Tat Chia (National University of Singapore), “Toward a History of South China Sea Buddhism.”

Friday 23 April, 4pm. Kristin Scheible (Reed College), "Epic Work: Readings of the Mahāvaṃsa."

Friday 30 April, 4pm. Jay L. Garfield (Smith College), “Cognitive Illusion and Immediate Experience: Perspectives from Buddhist Philosophy?”

Friday 7 May, 4pm. Matthew William King (UC Riverside), talk from Ocean of Milk, Ocean of Blood.

Monday 10 May, 4pm. Sara L. McClintock (Emory), “Is Truth a Story? A Buddhist Inquiry.”

Bruno Shirley
Cornell University

Registration:
https://cornell.campusgroups.com/events?event_type=82906

25/01/2021
Photos from Eesti Theravaada Sangha / Estonian Theravada Sangha's post 15/01/2021

Jalutuskäik Aegna saarel.

15/01/2021
08/01/2021
07/01/2021
04/01/2021

WDS Aegna Meelearenduskeskus - Wat Doi Suthep Aegna Meditation Centre

Jalutuskäik läbi lumise Aegna.
Walk in snowy Aegna.

02/01/2021

Eestikeelse Tipitaka tõlkeprojekt

28/12/2020

Täiskuupäeva (uposatha dhamma) teostamise kohta loe siit: http://www.sangha.ee/tutvustus/uudised/uposatha-ehk-taiskuupaeva-tahistamine

18/11/2020
31/10/2020
09/10/2020
09/10/2020

Neli brahmavihaarat: sõbralikkuse, kaastunde, kaasrõõmu ja neutraalsuse arendamine
http://sangha.ee/tegevused/kursused/oppematerjal

youtube.com 25/09/2020

"Unsung Hero" [ภาพยนตร์โฆษณา ปี พ.ศ.2557 ] [Official TVC 2014: Thai Life Insurance]

https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU

youtube.com เคยสงสัยไหม? ชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่ ทำไมบางคนมีเงินมากมาย...ก็ยังไม่มีความสุข คลิปนี้ ไม่ใช่คำตอบ แต่...

25/09/2020

Virgumise tee - nii, nagu õpetas Buddha

Täna, poolkuu-päeval, on hea võimalus korraks aeg maha võtta ja mõtlustada Buddha õpetuse üle.
Raamatut on võimalik alla laadida Eesti Theravaada Sangha kodulehelt: http://sangha.ee/tegevused/raamatud

youtube.com 23/09/2020

Aegna mõtluslaagri noorte reis Kagu-Aasiasse

youtube.com

21/09/2020

WDS Aegna Meelearenduskeskus - Wat Doi Suthep Aegna Meditation Centre

15/08/2020

Eile kohtusid Auväärne Ṭhitañāṇa ja Auväärne Ṭhitamedha Itaaliast pärit bhikkhu Kumara´ga ja Soomest pärit bhikkhu Mahapañña´ga.
Arutasime koostöövõimalusi ja ühiste keskendumiskursuste läbiviimise võimalusi Eestis, Soomes ja Itaalias.

[07/19/20]   OTSIME SUVEKS MEISTRIMEHI JA ABILISI!

Eesti Theravaada Sangha kavandab suveks alljärgnevaid remont- ja ümberehitustöid:
- VIHMAVEERENNI parandus
- AKENDE vahetus
- uute ELEKTRIKAABLITE ja uue EL. KILBI paigaldus
- VÄLISUSTE paigaldus
- tillukese sauna ja DUŠINURGA ehitus
- õhk-vesi KÜTTESÜSTEEMI väljaehitus, sh radiaatorite paigaldamine jm vajalik.
- HÜDROFOORI ostmine (umbes 200 eurot), paigaldamine ja veetorude süsteemi ümberehitamine

Vajame ka abi:
Ümberehitustööde üldkava koostamisel
Katusealuse puhastamisel vanast liivast ja puistevillaga katmisel
Kandvate seinade kindlaksmääramisel
Kuivanud puude mahavõtmisel
Keldripõranda süvendamisel
Sahvriakende avade suurendamisel
Keldriakna silluste renoveerimisel
Maja seina seest puistevillaga soojustamisel
Puurkauevu väljaehitamisel
Katusekorruse väljaehitamisel
Igasugune abi võetakse tänuga vastu!

Kõik ideed, pakkumised, lahked annetused (dāna) ja igasugune muu abi on oodatud ning võetakse tänuga vastu!

Kontakt: [email protected]

Et kõik elusolendid oleksid terved, õnnelikud ja muredest vabad! Püsigu kõik olendid õnnes!

09/07/2020

http://sangha.ee/tutvustus/uudised

Ilmus raamat "EESTI PRESSIFOTO 2020", mis kajastab ka Eesti Theravaada Sanghas toimunud esimest Buddha munkade ehk bhikkhude ordineerimist Eestis.
Raamatu saab soetada siit: https://www.epfl.ee/wordpress/2019/03/07/telli-eesti-pressifoto-2019-raamat-siit/

05/06/2020

RAHUKÜLLAST UPOSATHA EHK TÄISKUUPÄEVA TÄHISTAMIST!

Buddha algõpetust teostavates maades järgivad pühendunud ilmikust meesjärgijad (upāsaka) ja naisjärgijad (upāsikā) kas täis- ja noorkuupäevadel või neljal korral kuus — (1) noorkuu päeval, (2) esimese veerandi 8andal kasvamise päeval, (3) täiskuul ja (4) viimase veerandi 8ndal kahanemise päeval — kaheksaosalist täiskuupäeva (aṭṭhangika uposatha).*1 Sel päeval järgitakse kaheksaosalist uposatha kõlblust (aṭṭhangika uposatha sīla), mis on sarnane noorbhikkhude kümne treeningjuhisega (dasa-sikkhāpada), kuid mille seitsmes ja kaheksas juhis esinevad koos, ning viimast, kulla ja hõbeda vastuvõtmist keelavat juhist, ei sisaldu.*2

Täpsustatud uposatha suttas*3 õpetab Buddha, et Aaria järgija (ariya-sāvaka) poolt kaheksaosaliselt omandatud uposatha (aṭṭhaṅga-samannāgata uposatha) järgimine toob suure vilja (mahapphala), suure kasu [= mis on kiiduväärt] (mahānisaṃsa), suure hiilguse (mahājutika) ja suure läbistavuse (mahāvipphāra), ning õpetab, kuidas uposatha päeval kaheksal alljärgneval teemal hoolika mõtlustamise (paṭisañcikkhati) teel seda vilja saavutada.

1. Elu hävitamise hülgamine sellest loobudes.
Siin mõtiskleb Aaria järgija nii: “Arahandid hülgavad kuni elu lõpuni elu hävitamise (pāṇātipātaṃ pahāya), loobudes elu hävitamisest (pāṇātipātā paṭiviratā), panevad maha malaka ja mõõga ning elavad kõikide elusolendite suhtes halastavalt (dayāpanna), hoolivalt ja kaastundlikult (hitānukampina). Nii ka mina, sel ööl kui päeval, hülgan elu hävitamise sellest loobudes. Ma panen maha malaka ja mõõga ning elan kõikide elusolendite suhtes halastavalt, hoolivalt ja kaastundlikult.
Selles ...

LOE EDASI SIIT: http://sangha.ee/tutvustus/uudised/uposatha-ehk-taiskuupaeva-tahistamine

27/05/2020

TEADAANNE 2020 SUVEKS PLANEERITUD ÜRITUSTE EDASILÜKKUMISE KOHTA

Head kogukonna liikmed ja laagritesse ning retriitidesse registeerunud!

Jälgides tähelepanelikult koroona viirusega seonduvat, on selge, et vaatamata eriolukorral lõppemisele Eestis kujutab viirus endiselt tõsist ohtu inimeste tervisele ning meetmete kasutamine viiruse leviku tõkestamiseks on jätkuvalt vajalik.

Kuna EV Valitsus on seoses koroonaviirusega kehtestanud riiki sisenemise peatamisese, ei saa Birmast ja Sri Lankalt kutsutud õpetajad ega Malaisiast noortelaagris osaleda soovijad sel suvel Eestisse tulla. Samuti on Auväärse Ṭhitañāṇa ja Auväärse Ṭhitamedha lennud Lufthansa poolt edasi lükatud, mistõttu on nende Eestisse saabumise aeg samuti teadmata.

Seoses eeltooduga, ning selleks, et hoida ennast, oma lähedasi, sõpru ja kõiki meie kogukonna liikmeid ning kaasmaalasi, on Eesti Theravaada Sangha otsustanud selleks suveks planeeritud avalikud üritused edasi lükata. Kõikides meditatsiooniretriitides, noortelaagrites ja õppegruppides osaleda soovijaile jagame jooksvalt infot nii kodulehel, e-posti teel, kui ka Facebookis.

Kuni täpsema info selgumiseni oleme Teie jaoks olemas telefonide +66 99 11 92 115 (Tai Kuningriik) ja +372 511 1115 (alates Eestisse saabumisest), kui ja e-posti [email protected] teel, et vajadusel nõustada tekkinud küsimuste osas.

Aitame üheskoos kaasa sellele, et viiruse levik kontrolli alla saada!

PÜSIGEM TERVED!

http://sangha.ee/tutvustus/uudised/teadaanne-2020-suveks-planeeritud-urituste-edasilukkumise-kohta

20/05/2020

Täname annetuse eest! 10.000 bt
Thank you, for dāna!

Tanaporn Leelapirom
Mr. ChanSik Nine
Siri Kanya Assawachai

Videos (show all)

Meditation in Aegna island
Hommikune almuste kogumine (piṇḍapāta)

Location

Category

Products

Tarkus (paññā),

Telephone

Website

Address


Karnapi Tee 10
Tallinn
74021
Other Education in Tallinn (show all)
Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus
Tallinn

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing.

Pole Addicted Pole Addicted
Rävala 8, 5th Floor
Tallinn, 10143

Pole Dance Studio in the center of Tallinn. We offer pole dance and fitness lessons to suit girls and guys of all shapes, sizes, ages, and fitness levels!

Andecus Koolituskeskus Andecus Koolituskeskus
Eesti
Tallinn

Koolitused: Äri- ja juhtimiskoolitused. Ettevõtlus, raamatupidamine, personalitöö, müügitöö ja arvutikoolitused. ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, MENTORLUS, KONSULTATSIOONID. www.andecus.ee

Tallinna Loomaaed Laste Loomaaed Tallinna Loomaaed Laste Loomaaed
Ehitajate Tee 150
Tallinn, 13522

Laste Loomaaed on koht, mis viib lapsed ja loomad omavahel kokku.

Tallinna Spordikool Tallinna Spordikool
Pärnu Mnt 6
Tallinn, 10148

Siit lehelt leiad infot meie tegemiste ja tulemuste kohta.

Koduõpetajad24 Koduõpetajad24
Akadeemia Tee 32a
Tallinn

Koduõpetajad24 - Kiire, karm, efektiivne

Polygoni Teatrikool Polygoni Teatrikool
Pärnu Mnt 142/4
Tallinn, 11317

Polygoni Teatrikooli ōppes lisanduvad teatrikunsti ōpetusele enesearendamise oskused.

Feng Shui Feng Shui
Pärnu Mnt 142, III Korrus - Ruum 302
Tallinn, 11317

Seeder Konsultatsioonid OÜ on 2003.a. loodud perefirma, mille omanikud on Siret ja Janno Seeder. Pakume feng shui filosoofiast lähtuvaid koolitusi, nõustamisi ja üritusi. Arendame ka e-poodi: www.eestiomafengshui.ee

Kings Eesti Kings Eesti
Tallinn

Kings on rahvusvaheline firma, mille eesmärgiks on arendada hariduslikku keskkonda Euroopas, viies läbi rahvusvahelisel tasemel ainevõistlusi.

Vulpecula Vulpecula
Tallinn

Interesting meetings for interesting people!

Võlutõru Võlutõru
Karjamaa 18
Tallinn, 10416

VÕLUTÕRU LASTEHOID pakub hubast kasvukeskkonda, mis põhineb waldorfpedagoogikal. Hoiame lapsepõlvemaagiat ja toetame võlutõrude kasvamist.