Sotsiaal-Humanitaar Infokool

FORTIS KOOLITUS OÜ
Meie põhitegevuseks on täiskasvanute koolitamine, täiend- ja ümberõpe. htt Sotsiaal-Humanitaar Infokool (Fortis Koolitus OÜ) on loodud 2011.

aastal Sotsiaal Humanitaarinstituudi baasil. Meie töökogemused rakenduskõrghariduse valdkonnas ja erinevate koolituste läbiviimisel (näiteks äri ja majanduse, psühholoogia ja sotsiaalteaduste, õigus- ja infotehnoloogia vallas) pärinevad aastast 1995. Meie põhitegevuseks on täiskasvanute koolitamine, täiend- ja ümberõpe.

Социально – Гуманитарная Инфошкола (Fortis Koolitus OÜ) создана в 2011 году н

Operating as usual

Timeline photos 14/01/2014

PERSONALITÖÖ KORRALDAMISE KURSUS

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6516HTM

Õppekava maht: 180 akad t.

Õppekeel: eesti või vene keel.

Kursuse õppekava:
• Personaliarvestus ja töö personali dokumentatsiooniga
• Tööjõu planeerimine
• Personalitöö analüüs ja tööde (ametikohtade) hindamine
• Tööjõu värbamine ja valik
• Töötajate hindamine
• Töötajate motiveerimine ja palgakorraldus
• Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüs
• Töötajate koolitus ja arendamine
• Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus
• Tööturg ja personaliuuringute läbiviimine
• Töösuhted ja sotsiaalpartnerlus
• Töökeskkond ja –tervishoid
• Personalitöö suhtlemise alused
• Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
• Psühholoogia alused personalitöös
• Projektijuhtimine
• Organisatsiooni tööjõukoha statistiliste andmete kogumine, strateegiline planeerimine ja organisatsioonilise mõtlemise arendamine
• Kutse-eestika

Lisainfo aadressil: [email protected] või telefonil: +372 6 165 181,
+ 372 58 299 127
http://www.shi.ee


СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

Лицензия Министерства Науки- и Образования - № 6516HTM

Объём учебной программы: 180 акад.часов.

Язык обучения: эстонский или русский язык.

Программа курса:
• Учёт персонала и работа с документацией касающейся персонала
• Планирование рабочей силы
• Анализ работы персонала и оценивание работы (рабочего места)
• Привлечение и подбор персонала
• Оценивание персонала
• Оплата труда персонала и мотивирование
• Бюджетирование и анализ расходов на рабочую силу
• Развитие и обучение персонала
• Внутренняя коммуникация и внутриорганизационная связь с общественностью (пиар)
• Рынок труда и проведение исследований в области работы с персоналом
• Трудовые отношения и социальное партнёрство
• Рабочая среда и –здравоохранение
• Основы общения в работе с персоналом
• Правовые акты регулирующие трудовые отношения
• Основы психологии в работе с персоналом
• Управление проектами
• Сбор статистических данных о рабочей силе в организации, стратегическое планирование и развитие организационного мышления
• Профессиональная этика

Дополниетльная информация по телефонам: +372 6 165 181, + 372 58 299 127 или по электронной почте: [email protected]
http://www.shi.ee

Timeline photos 14/01/2014

LAPSEHOIDJA KOOLITUS

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 7212HTM

Õppekava maht - 240 tundi:
160 akad t (sh 16 tundi esmaabikoolitust);
80 tundi - praktika.

Õppekeel: eesti või vene keel.

Kursuse õppekava:

I. Turvalise keskkonna tagamine lapsele
• Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid
• Lapsehoidja kutsealaga seotud õigusaktid
• Majapidamis- ja koristustööd
• Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine
• Tekstiilide, jalanõude ja rõivaste hooldus
• Kommunikatsioonivahendite kasutamine

II. Lapse kasvu ja arengu toetamine
• Lapse õigused. Lastekaitse
• Lapse füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng, lapse arengu perioodid
• Arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine
• Lapse loovtegevused
• Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
• Lapse väärkohtlemine
• Eripsühholoogia ja –pedagoogika teoreetilised alused

III. Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine
• Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine

IV. Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel
• Kombeõpetus ja eetika
• Lapse eale vastav toitumine

V. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine
• Lapse tervise edendamine
• Lapse tervist ohustavad tegurid
• Lastehaigused
• Haige imiku ja väikelapse hooldamine ja põetamine

VI. Koostöö vanematega, lapsehoiuteenuse osutamine
• Lapsehoidja töö korraldamine
• Koostöö lapse vanemate ja lähedastega
• Lapsehoidja kutse-eetika
• Lapsehoiuteenuse osutamine

VII. Esmaabi andmine
• Lapse esmaabi

VIII. Praktika
• Praktika koolieelses lasteasutuses või laste hoolekandeasutuses
• Praktika kodukeskkonnas


Koolitatavad saavad kursuse õppekava läbides järgmised tunnistused:
• Lapsehoidja koolitus
• Esmaabi koolitus

Lisainfo aadressil: [email protected] või telefonil: +372 6 165 181,
+ 372 58 299 127
http://www.shi.ee


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЯНЯ

Объём учебной программы - 240 часов:
160 акад.часов (в т.ч. 16 акад.часов - курс по оказанию первой медицинской помощи);
80 часов - практика.

Язык обучения: эстонский или русский язык.

Программа курса:

I. Обеспечение безопасной среды для ребёнка
• Безопасность рабочей среды и здравоохранение
• Правовые акты связанные с профессией няни
• Ведение домашнего хозяйства
• Использование бытовой техники и правила безопасности
• Уход за текстилем, обувью и одеждой
• Использование средств коммуникации

II. Поддержание роста и развития ребёнка
• Права ребёнка. Правовая защита детей
• Физическое, эмоциональное и социальное развитие ребенка, периоды развития ребёнка
• Создание развивающей и безопасной среды для роста ребёнка
• Творческая деятельность для ребёнка
• Повседневная деятельность, соответствующая возрасту ребенка, ее планирование, проведение и анализ
• Неправильное обращение с ребенком
• Теоретические оновы специальной психологии и педагогики

III. Формирование гигиенических навыков у ребёнка, руководство при соблюдении правил гигиены и, при необходимости, помощь
• Формирование гигиенических навыков у ребёнка, руководство при соблюдении правил гигиены и, при необходимости, помощь

IV. Кормление ребёнка и помощь ребёнку во время еды
• Обучение манерам и этике поведения
• Питание соответствующее возрасту ребёнка

V. Наблюдение за состоянием здоровья ребёнка, укрепление здоровья, уход за больным ребёнком
• Укрепление здоровья ребёнка
• Опасные факторы влияющие на здоровье ребёнка
• Детские болезни
• Помощь и уход за больным младенцем и маленьким ребёнком

VI. Сотрудничество с родителями, осуществление услуги по уходу за ребёнком
• Организация работы профессиональной няни
• Сотрудничество с родителями и близкими ребёнка
• Профессиональная этика няни
• Осуществление услуги по уходу за ребёнком

VII. Оказание первой медицинской помощи
• Оказание первой медицинской помощи ребёнку

VII. Практика
• Практика в детском дошкольном учреждении или в попечительском учреждении
• Практика в домашней среде


После успешного прохождения программы курс заканчивается выдачей следующих сертификатов:
• Сертификат о прохождении курса
• Сертификат о прохождении курса по оказанию первой медицинской помощи

Дополниетльная информация по телефонам: +372 6 165 181, + 372 58 299 127 или по электронной почте: [email protected]
http://www.shi.ee

Timeline photos 14/01/2014

MÜÜGIESINDAJA KOOLITUS

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 7212HTM

Õppekava maht: 180 akad t.

Õppekeel: eesti või vene keel.


Kursuse õppekava:

Üldoskused ja teadmised
• Majandusõpetuse alused
• Tööõigus ja kutsetegevust reguleerivad õigusaktid
• Töökeskkonna ohutus
• Suhtlemise alused
• Organisatsioonikäitumine
• Psühholoogia alused
• Asjaajamine
• Tööjuhendamise alused

Põhioskused ja teadmised
• Klienditeenindus
• Klientide nõustamine
• Müügitöö
• Kaubaõpetus
• Turundus
• Arvestus ja aruandlus
• Logistika

Lisainfo aadressil: [email protected] või telefonil: +372 6 165 181,
+ 372 58 299 127
http://www.shi.ee


ТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Объём учебной программы: 180 акад.часов.

Язык обучения: эстонский или русский язык.

Программа курса:

Общие знания и умения:
• Основы экономики
• Трудовое право, правовые акты связанные с профессией торгового агента
• Безопасность рабочей среды
• Основы психологии
• Основы психологии общения
• Организационное поведение
• Делопроизводство
• Эффективное управление (основы коучинга)

Основные знания и умения:
• Обслуживание клиентов
• Консультирование клиентов
• Работа менеджера (специалиста) по продажам
• Учение о товаре
• Маркетинг
• Учёт и отчётность
• Логистика

Дополниетльная информация по телефонам: +372 6 165 181, + 372 58 299 127или по электронной почте: [email protected]
http://www.shi.ee

Timeline photos 14/01/2014

TURVATÖÖTAJA PÕHIÕPE

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6926HTM

Õppekava maht: 180 akad t.

Õppekeel: eesti või vene keel.

Kursuse õppekava:

Üldoskused ja teadmised
• Turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused
• Turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid
• Turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid
• Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
• Töökeskkonna ohutus

Põhioskused ja teadmised
• Eetika, käitumiskultuur ja suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses ning ohuolukordades
• Turvatöö tehnoloogia
• Relvad ja erivahendid
• Turvataktika
• Häirekorraldus
• Erakorraline meditsiiniline abi
• Valveseadmestiku töö põhimõtted ja selle käsitsemine
• Enesekaitse alused
• Tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja eriolukordades
Kontrolltestimine
Kutseeksam

Erioskused ja teadmised I (Eesti keel / vene keel turvatöötajatele)
• Eesti keel tasemel B2 ja ettevalmistus eestikeelseks kutseeksamiks / Vene keel tasemel B2
• Ettevalmistus eesti keele B1 / B2 – taseme eksamiks

Erioskused ja teadmised II (Turvatöötajate psühholoogiline ettevalmistus)
• Suhtlemispsühholoogia alused
• Kehtestav käitumine ja isiksusepsühholoogia alused
• Meeskonnatöö
• Konfliktoloogia ja kriisiolukordade lahendamise tehnikad

Kursuse lõppedes sooritatakse kutseeksam ja edukale eksami sooritanutele väljastatakse SA Kutsekoja ja Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt vastav kutsetunnistus.

Lisainfo aadressil: [email protected] või telefonil: +372 6 165 181,
+ 372 58 299 127
http://www.shi.ee


РАБОТНИК ОХРАНЫ

Лицензия Министерства Науки- и Образования - № 6926HTM

Объём учебной программы: 180 акад.часов.

Язык обучения: эстонский или русский язык.

Программа курса:

Общие знания и умения:
• Правовые основы организации охранной деятельности
• Закон об охранной деятельности и исходящие из него законодательные акты
• Другие законодательные акты регулирующие охранную деятельность
• Правовые акты регулирующие трудовые отношения
• Безопасность рабочей среды

Основные знания и умения:
• Профессиональная этика, культура поведения и психология общения в обслуживании клиентов и чрезвычайных ситуациях
• Технология охранной деятельности
• Оружие и спец. средства
• Тактика охранной деятельности
• Управление системами охраны и сигнализации
• Экстренная медицинская помощь
• Основные принципы работы систем охраны и сигнализации, обращение с ними
• Основы самообороны
• Действия на месте происшествия, на общественных мероприятиях и в чрезвычайных ситуациях
Контрольное тестирование
Профессиональный экзамен

Специальные знания и умения I (эстонский язык для работников охраны):
• Эстонский язык на уровень B2 и подготовка к сдаче профессионального экзамена на эстонском языке
• Подготовка к сдаче экзамена по эстонскому языку на категорию B1 / B2


Специальные знания и умения II (Психологическая подготовка работников охраны):
• Основы психологии общения
• Поведенчесике типы и основы психологии личности
• Работа в команде
• Конфликтология и техники разрешения конфликтов в кризисных ситуациях

В конце курса сдаётся профессиональный экзамен и успешно сдавшим экзамен квалификационным центром (SA Kutsekoda и Eesti Turvaettevõtete Liit) выдаётся профессиональный сертификат.

Дополниетльная информация по телефонам: +372 6 165 181, + 372 58 299 127или по электронной почте: [email protected]
http://www.shi.ee

Location

Category

Telephone

Address


Peterburi Tee 47
Tallinn
11415

Other Private Schools in Tallinn (show all)
Estonian Business School Estonian Business School
Lauteri 3
Tallinn, 10114

Established in 1988, EBS is the oldest private university in the Baltic States to provide business education.

Persona Grata Persona Grata
Punane 6-311
Tallinn, 13619

"Persona Grata", языковые курсы для взрослых и детей.

MTÜ Kool 21. Sajandil  - Ha MTÜ Kool 21. Sajandil - Ha
Sõle 40, 10317 Tallinn
Tallinn, 10317

Kool 21. sajandil Kool 21. sajandil
Sõle 40
Tallinn, 10317

MTÜ Kool 21. Sajandil – это частная школа, основанная в 1994 году.

EFO Koolituskeskus EFO Koolituskeskus
Kari 4
Tallinn, 10314

Мы партнеры по обучению с Eesti Töötukassa. Курсы: эстонский повар пекарь-кондитер работник по уходу няня парикмахер маникюр

SPKoolitus SPKoolitus
Tartu Mnt 43
Tallinn, 10128

Образовательный центр Stomatoloogia Pluss

Atlasnet Keelekeskus Atlasnet Keelekeskus
Narva Mnt 7
Tallinn, 10117

Проблемы с иностранными языками? Решим! Позвоните +3725521112 Ближайшие группы - https://atlasnet.ee/gruppy-na-starte/ Школьные группы - https://atlasnet.ee/shkolnikam/

EBS Gümnaasium EBS Gümnaasium
Lauteri 3
Tallinn, 10114

EBS Gümnaasiumi missioon on pakkuda ettevõtlikule noorele ajakohast üld- ja majandusharidust rahvusvahelises keskkonnas.

It Koolitused BTEducation www.buseduc.com ИТ курсы BTEducation It Koolitused BTEducation www.buseduc.com ИТ курсы BTEducation
Peterburi Tee 50D
Tallinn, 11415

Курсы программирования на java. Курсы системных администраторов. Курсы тестировщиков программного обеспечения

Tallinna Tehnikagümnaasiumi Õpilasesindus Tallinna Tehnikagümnaasiumi Õpilasesindus
Sõpruse Pst 187
Tallinn, 13422

Tallinna Tehnikagümnaasiumi Õpilasesinduse ametlik kodulehekülg

Baltic Flower School Baltic Flower School
Siduri 3
Tallinn, 11313

Курсы и мастер-классы в области флористики и декорирования.

International School of Tallinn International School of Tallinn
Keevise 2
Tallinn, 11415

We offer international education in English from preschool to high school for 3-19 year old pupils.