Hiiumaa Spordikool

Hiiumaa Spordikool

Comments

Palju Õnne!
Juku istub jalgpalli matsil loosis parimal kohal. Naaber küsib: "Kust sa pileti ostmiseks nii palju raha said?" "Ega ma ise ostnudki. Isa ostis." "Ja kus isa on?""Kodus, otsib piletit."
Nädalajagu on üleval ka Hiiumaa MV pildid minu fotoaparaadist. Pildistasid Anu Tammearu ja Rait Ots.

kool on loodud selleks, et arendada süsteemselt ja organiseeritult Hiiumaa spordielu

[05/17/20]   Esmaspäeviti ja neljapäeviti on 18:15-19:15 jõusaalis naiste ringtreening. Soovitame oma jõusaalikülastus planeerida varasemale või hilisemale ajale.
Aitäh!

Avame 18.05!

PARIMAD UUDISEID TÄNASESSE PÄEVA

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas oma 15.05 saadetud kirjas Hiiumaa vallavalitsusele, et Hiiumaa spordikeskuse II etapi töödeks on riik eraldamas 1,2 miljonit eurot🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️!

18. mail 2020 lõppeb pakkumuste esitamine spordikeskuse I etappi, ootame neid tulemusi ka pikisilmi!
.
.
.
.
Hiiumaa spordihoone finantseerimine

Austatud härra Rõhu

Hiiumaa spordihoone teise etapi rahastamiseks on Hiiumaa Vallavalitsusel võimalik kasutada riigi lisaeelarvest kohalikele omavalitsustele eraldatavat investeeringutoetust. Valitsus on kiitnud heaks 2020. aasta lisaeelarvega 70 miljoni euro eraldamise omavalitsustele uuteks investeeringuteks, millest Hiiumaale eraldatakse 1,2 miljonit eurot. Täpsustusena tuleb lisada, et investeeringutoetust on võimalik kasutada ainult nende spordihoone osade jaoks, mis ei ole 2020 eelarves või hankeplaanis.
Lisaks on Hiiumaa Vallavalitsusel võimalik endale sobival moel kasutada tulubaasi stabiliseerimiseks antud täiendavat toetust, mis oli kõigi omavalitsuste peale kokku 30 miljonit eurot ja millest Hiiumaale eraldatakse 450 785 eurot.
Vajadusel soovitame kaasata ka täiendavaid laenuvahendeid. Valitsus on suurendanud omavalitsuste laenukoormuse piirmäära 80 protsendile selleks ja järgnevaks aastaks. Pärast seda taastub endine regulatsioon.
Loodame, et need täiendavad rahalised vahendid aitavad leevendada majanduslanguse negatiivseid mõjusid ning annavad võimaluse vajalike investeeringute tegemiseks ja majanduse elavdamiseks.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Aab
riigihalduse minister

Loe lähemalt: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=&itm=185171&clr=history&pageSize=20&page=1

Hiiumaa Spordikool's cover photo

hm.ee

Koroonaviiruse leviku tõkestamine: info haridusasutustele, lapsevanematele, õpilastele | Haridus- ja Teadusministeerium

Küsimused-vastused HTMilt huvitegevuse kohta.

🔎Millal on lubatud taas huviringid, huvihariduse andmine ja huvitegevus?

15. maini toimub noorsootöö, sh huviharidus ja -tegevus distantsilt. Distantsõppe ajal ei tohi toimuda huviharidus sellises vormis, mis eeldab isikute füüsilist kontakti. Juhendajad saavad anda õpilastele ülesandeid iseseisvaks täitmiseks. Samuti on võimalik juhendada noori digivahendite abil.

Alates 15.05 on lubatud individuaalne või kuni 10 õpilasega rühmades toimuv tegevus. Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii töötajatele kui õppijatele. Iga huvikooli ja huviringi otsustada on, kas jätkatakse distantsõppega või minnakse üle kontaktõppele.

🔎Kui suurtes rühmades võib pärast 15. maid õppetööd või -tegevust läbi viia?

Ühes rühmas võib olla kuni 10 õpilast. Õpetaja või muu koolitöötaja on ruumis lisaks kuni kümnele õpilasele. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit.

🔎Kas võin lapse 15. mail saata huvikooli või huviringi?

Täpsemat infot töökorralduse kohta jagavad huvikoolid ja huvitegevuse pakkujad.

🔎Kas õppetegevus võib jätkuda ka distantsilt kuni õppeaasta lõpuni?

Jah, iga huvikooli ja huviringi otsustada on, kas jätkata distantsõppega kuni õppeaasta lõpuni või alates 15. maist õpet läbi viia väikestes gruppides.

🔎Kas õppetöö huvikoolides ja huviringides võib toimuda siseruumides?

Jah, alates 15. maist võib lisaks distantsõppele toimuda ka invididuaalne või kuni 10 õpilasega tegevus ka siseruumides kui järgida Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi.

🔎Millised nõuded on kontaktõppe taastumisel õppevahendite kasutamisele?

Õpilased kasutavad võimalusel isiklikke õppevahendeid. Kui kool jagab ise õppevahendid, peab olema kooli poolt tagatud nende eelnev puhastus/desinfitseerimine vastavalt ohutusnõuetele.

🔎Mida teha, kui huvikool ei soovi õpilast vastu võtta?

Koolil on õigus ja kohustus haigusnähtudega õpilasi kooli mitte vastu võtta.

🔎Kas lasteaedades võib toimuda huvitegevus?

Jah, kui see on oma lasteaia lastele. Majaväliseid osalejaid ei tohi huviringidesse lubada.

Osalustasud

🔎Kas huvikoolil on õigus lapsevanemalt distantsõppe perioodil tasu küsida?

Kui tasu küsitakse teenuse eest, mida on võimalik pakkuda distantsõppe vormis, siis on teenuse eest õigus lapsevanemalt ka tasu küsida. Juhul, kui distantsõpet läbi viia ei ole võimalik ja teenuse osutamine peatatakse, siis ei saa otseselt nõuda vanemalt selle eest tasu.

Vanematega suheldes võiks otsida mõistlikku kompromissi osalustasude maksmise jätkumiseks kasvõi mingis ulatuses, mis tagaks selle, et huvikooli tegevus saaks jätkuda ka pärast eriolukorra lõppemist. Nt ettemakstud teenuse eest tasaarveldamise võimaldamine, teatud soodustused pikema aja vältel vms

🔎Minu lapse huvikoolis jätkub õppetöö, kuid eriolukorrast tingituna (palga vähenemine, töö kaotus, muud asjaolud) ei ole mul võimalik selle eest enam maksta. Mida teha?

Soovitame pöörduda lahenduse leidmiseks kohaliku omavalitsuse poole. Kohalikele omavalitsustele mõeldud riigipoolne täiendav huvihariduse ja huvitegevuse toetus võimaldab kompenseerida ka noorte osalustasusid.

Loe lisaks:
https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele?fbclid=IwAR02fqm24jTyvL0rgZBwWuGs8NfzyLidOsFrHXDTOt1HDxH3XBSfKnIYDTA

hm.ee 16. märtsist viidi kõik Eesti haridusasutused (välja arvatud lasteaiad) ja huvitegevus, huviharidus ning avatud noortekeskuste tegevus üle distantsõppele. 15. maist võib toimuda osaline üleminek kontaktõppele. Lasteaia ja lastehoiu ...

Lühidalt kokkuvõttes:
Hiljemalt alates 01.09.2020 saab SA Hiiumaa Spordikoolist 2 asutust:

SA Hiiumaa sport, kuhu alla läheb kogu spordikooli taristu+uus ehitatav spordihoone
Hiiumaa spordikool valla allasutusena, kuhu alla läheb spordikooli sisuline õppetegevus.

Hergo Tasuja kirjutas Hiiu Lehes spordikooli hetkeseisust ja arengutest 🏀⚽️

Hiiumaa vallavolikogu võttis mullu 17. oktoobril vastu uue valla allasutuse Hiiumaa Sport põhimääruse. Selle äsjaloodud asutuse tegevuse eesmärkideks seati sportlike ja tervislike eluviiside kohta teabe levitamine ning Hiiumaal toimuvate liikumis­-ja spordiürituste kureerimine.

Ülesannete täitmiseks Hiiumaa Sport haldab, hoiab korras, arendab ja turundab asutuse valdusesse antavat sporditaristut.
Aasta lõpus, 19. detsembril kinnitas volikogu käesoleva aasta 1. septembrist tööd alustava huvikooli Hiiumaa spordikool põhimääruse. Selle asutuse eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ning arendamine, sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine, spordimeisterlikkuse tõstmine ning spordielu edendamine.
Ehk edaspidi saab nende kahe asutuse näol olema kaks tegevussuunda.

Üks asutus, Hiiumaa Sport tegeleb suuresti taristu haldamise ja arendamisega, oluline etapp on siin Hiiumaa spordikeskuse valmimine. Lisaks annab panuse maakonna spordisündmuste jätkusuutlikkuse tagamisse.
Teine asutus ehk spordikool tegeleb peaasjalikult inimeste ja sisulise spordialase õppetööga.
Selliselt spetsialiseerudes tagame tõhusama töö ja kvaliteetsema lõpptulemuse, kuna mõlemad asutused saavad oma sihikut täpsemalt seada.
Lihtsustatult – huvikool ei pea muretsema selle pärast, kuidas tagada, et hoone katus läbi ei tilgu. Nende fookus peab olema lastel ja arendavatel treeningutel.
Aprillikuus jõudis vallavalitsus praegu veel sihtasutusena tegutseva Hiiumaa spordikooli aruteludega sinna, et mõistlik on erinevate väljakutsetega tegelemiseks juba praegu ressursse jagada.

Kolm tasandit:
Esiteks õppetöö, kus peamine väljakutse on, kuidas õnnestub munitsipaalhuvikool käivitada nii, et koolijuhi, treenerite, klubide ja vallavalitsuse vahel saaks veidi muutunud tingimustes toimuma konstruktiivne koostöö. Kindlasti on siin palju inimeste ja inimsuhetega seotud teemasid.
Teine tasand on pigem juriidiline. Näiteks lepingute ümber vormistamine. Sihtasutuse
likvideerimisprotsessi ette valmistamine. Munitsipaalhuvikoolina alustamine.
Ja kolmas tasand, mis kõige otsesemalt tulevikku vaatab, asutuse Hiiumaa Sport käivitamine ja sporditaristu haldamine, sh spordikeskusega seonduv.

Eri tasanditega tegelemiseks otsustas vallavalitsus muuta SA Hiiumaa Spordikool nõukogu, mille rolliks lähikuudel jääb kahe esimese väljakutsega tegelemine.
Samal ajal tuleb alustada uue allasutuse, Hiiumaa Sport nõukogu moodustamisega, mille rolliks jääb kolmanda väljakutsega tegelemine.
Seega jäid praegusesse nõukogusse valla ametnikud-töötajad. Hiiumaa Spordi juurde soovime kaasata spetsialiste ja visionääre kaugemalt.

Eesootav:
Aasta alguses nõukogusse nimetamise järel seadsin eesmärke, millega olemasolev sihtasutus, edaspidi valla allasutusena tegutsev spordikool tegeleda võiks. Eriolukord lõi plaanid paljuski, vähemalt ajakava osas, sassi.
Kui mõtleme saarele, kus on 300 lasteaia­ ja 700 põhikoolilast, siis spordimeisterlikkusega seonduv on mõistlik koondada ühte kohta.
Olen seda meelt, et huvitegevus ja ­ringid peavad igasse piirkonda jää­ma. Samas, kui mõtleme võistkonnaaladele või kui soovime sportlikult kõrgel tasemel teiste maakondadega konkureerida, on vaja vallaülest koostööd.
Seda ei saa kindlasti teha jõuga, aga läbi spordikooli, piirkondade ning spordiklubide kohtumiste koos intensiivse aruteluga, et õnnestuks leida ühisosa.
Loodan, et kui eriolukord on möödas, saame sellega edasi minna.


Hergo Tasuja
SA Hiiumaa Spordikool nõukogu esimees

Aitäh, ema, et mind trenni tõid.
Aitäh, ema, et võimalused lõid.
Aitäh, ema, et lohutad, kui kaotan,
Aitäh, ema, et oma südame paotad.

Ilusat emadepäeva spordikooli pere poolt🌹!

Teretulemast Hiiumaale tagasi Egle Hiius🏇!

Rõõmustame koos meie uue ratsutamise treeneri üle, kes lisaks Teele Taltsile treenib noori ratsutajaid Soo Oru Tallides!
Pildil hobusega Cella.
.
.
.
.
📸 Häli-Herta Haavapuu

Meie meistrid Hillar ja Janno on ettevalmistanud rannas 3 väljakut rannavolle- ja rannatennise huvilistele.
Kasutajatel palume hoida korda, aga muidu- head kasutamist🏐!

Meie kauaoodatud riietusruumid Kärdla staadionile saabusid ning meie treenerid Georg ja Mario ning meistrid Janno ja Hillar aitasid need juba Solar Projekt OÜ poolt ettevalmistatud kivisillutisele paika panna!
#leader
#hiidlastekoostöökogu
#pria
#ramirent
#solarprojekt
#hiiumaavald
#sportlandeesti
#coophiiumaa
#hiiumaaspordikool
#hiiumaasport

Riigihangete register

Meie uue spordikeskuse I etapi hange on välja kuulutatud. Tähtaeg: 08.05.2020.
Seekord peab asja saama!

riigihanked.riik.ee Riigihangete register

Auhindadega!!!

🎉🎉Auhinnad on komplekteeritud ja medalid on valmis pandud. Juba homme saab osaleda Kärdla linna virtuaalsel jooksul ja tähistada ohutul viisil Kärdla sünnipäeva. Tähistage meiega!

🤸‍♂️ACHTUNG, ACHTUNG!!!🤸‍♂️

Hea meel on teada anda, et Hiiumaa spordikool sai positiivse rahastusotsuse Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjonilt Kärdla staadionile riietusruumide ja treeneritele-kohtunikele ning teenindavale personalile parkimiskohtade rajamiseks. Nüüd ei pea sportlased riideid vahetama kohtunike ruumis, pinkidel või nagu kombeks oli- murutraktori ümber kuuris. Programmiks Leader meede ning kivitööd tegi Hiiumaa firma Solar Projekt OÜ ning riietusruumid tulevad Ramirendilt- aitäh Kaspar Kibuspuu ja Meelis Ganson!

Projetki kogumaksumus: 20 640€, millest omaosalus 8 256€. Hiiumaa vallavalitsus toetas projekti omaosaluse katmist summas 6 672€ ning ülejäänud osa kaeti meie tublide toetajate kaasabil, kelleks on aastaid olnud Coop Hiiumaa, Jalajälg AS ja Sportland Eesti AS.
Aitäh, Kaja Antons ja Anti Kalle!
.
.
.
.
#ramirent
#solarprojekt
#hiiumaaspordikool
#hiiumaasport
#hiiumaavald
#hiidlastekoostöökogu
#leader

Täna saab aastakese vanemaks meie poiste võrkpallitreener, Ülari Kaibald🏐🏐🏐🎈🎈!
Palju õnne selle toreda päeva puhul!

📸 Häli-Herta Haavapuu

Kallid õpilased ja vanemad!

Kuna valitsus on lubatud välitingimustes grupitreeningud alates 02.05, siis alustame nendega juba järgmisel nädalal⚽️🏀🏐🥅⛵️🏄‍♂️🏄‍♀️🏇🤸‍♀️🤸‍♂️!
Lisainfo tuleb eraldi gruppide kaupa kas koolilt või treenerilt otse!

Alates 2. maist saame gruppides kuni 10 inimest välitingimustes spordi- ja liikumisüritusi läbi viia ning vabaõhumuuseume ja muuseumide õuealal olevaid eksponaate külastada kui:
☑️ osalejad peavad kinni 2+2 reeglist;
☑️ korraldaja või teenuseosutaja on taganud desinfitseerimisvahendite kasutamise.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korraldaja või teenuseosutaja suhtes sunniraha 2000 eurot.

#HoiameEestiTervena

Head inimesed, kellel võimalik aidata meie purjetajaid⚓️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️

🤔 Kas kellelgi on pakkuda (kasutatud) tänavakive? 🙏
Milleks purjetajatele kivid? Asi pole selles, et peaksime tugevate tuulte seljatamiseks ballasti lisama.
Mure on üsna maine...

Jahtklubi Dago kasutab treeningpaatide hoiustamiseks Kärdla sadama punast kuuri. Kuuri põrandaks on olnud aastaid kruus, mille peal on paatide ja paadikärudega liikumine üpris tülikas, eriti väikestele trennilastele.

Käesoleval kevadel otsustasime koostöös Kärdla sadamaga, et paigaldame põrandale tänavakivi. Aluskihi jaoks ostsime kruusa, mille aitas sisse vedada Andrus Padu.
Lisaks tuli appi Kaspar Kibuspuu ja Solar Projekt OÜ, kes annetas meile tervelt 4 alusetäit kasutatud tänavakive. Kahjuks nendest kividest aga terve põranda katmiseks ei jagunud. Juurde on vaja veel umbes kuus alusetäit (ca 50 ruutmeetrit) kive.

Kas sinul on seismas kasutatud tänavakive, mida oleksid nõus noorte purjetajate heaks annetada?

Pildil Einar Aru ja Sven Kriggulson veel viimaseid kive lappimas, millele oleks hädasti lisa vaja.

tervis.postimees.ee

Teadlased leidsid, et levinud tegevus kaitseb organismi Covid-19 tüsistuste eest

Novot! Kohe trenni!

tervis.postimees.ee Teadlased leidsid, et regulaarne trenn vähendab koroonaviiruse patsientidel organismi kahjustuste riski, vahendab Neuroscience News. Teadlased soovitavad organismi tugevdamiseks ja viiruse tõttu tekkinud tüsistuste vältimiseks tegeleda regulaarselt trenniga.

Hiiumaa vald

Hiiumaa vald on välja kuulutanud hanke Hiiumaa helikopteriplatsi ja spordikeskuse esimese etapi ehitamiseks. 🤓

Helikopterite maandumisplats ja juurdepääsutee on eelkõige vajalik Hiiumaa haigla teenindamiseks. 🚑

Hanke tulemusel sõlmitava hankelepingu eeldatav lõpptähtaeg on september 2020 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. mai 2020. ✍️

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1627325/general-info ℹ️

Hiiumaa spordikeskuse esimese etapi ehitustööde uue hanke avaldas valla­valitsus 30. märtsil, pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. mail 2020. 🏀🤸‍♀️

Link hankele https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1651894/general-info ℹ️

Täna täitub uus aastaring meie kabetreeneril, Raivo Ristil! Palju palju õnne ja toredaid kabehetki uueks eluaastaks!

🎯Meie hea toetaja, Sportland Eesti, kutsub kõiki üles aprillis osalema 100km väljakutses💪. Miks mitte?

🏃‍♀️ 100KM VÄLJAKUTSE 🏃‍♀️
Aprillikuus jookseme vähemalt 100km - kõlab nagu aprillinali või hoopis mõnus väljakutse? 😝 Nike Run Club treener Keiu avas jooksuhooaja ja esitas kõigile väljakutse joosta aprillikuus vähemalt 100km. Võta väljakutse vastu ja leia oma salajane üksildane jooksurada, sest väljakutse lõppedes premeerime ühte jooksusõpra uute jooksutossudega! 🙌 Lenda jooksusammul tema Instagrami kontole ja vaata, kuidas osaleda 👉 https://instagram.com/keiup/

Eesti Terviserajad

Hiiumaal lund on. Suusamehed ka. #terviserajad #paluküla #suusatalv #hiiumaa

Täna on sünnipäev meie jalgpallitreeneril Tanel Kleel. Tanel on küll veel koolis targemaks saamas, kuid igal vabal momendil on ta meil abiks⚽️! Palju õnne sünnipäevaks🎈

📸 Argo Nurs

Täna tähistab juubelit meie jalgpallitreener⚽️⚽️⚽️- Mario Degtjov🎈🎈🎈Sel ilusal päeval soovime palju toredaid väravaid, häid tulemusi ning särasilmseid õpilasi uueks eluaastaks👏!

📸 Häli-Herta Haavapuu

watch.lesmillsondemand.com

AT HOME WORKOUTS - LES MILLS ON DEMAND

Kuna treeningsaalid on kinni ja kuidagi peab end liigutama, siis LesMills on teinud osad oma tasulised treeningud vabalt kasutatavaks. Seal on huvipakkuvaid trenne kõigile, ka noortele (vaadake stiili sh'bam): https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts?fbclid=IwAR2VZ8M2Xtr6mt9nwCx2AxH4Qjo_ACMtiEjnqvaDwxYNtdItBsVEf8HSV4A.

watch.lesmillsondemand.com Thanks to your fitness club, this temporary site allows free access to 100+ workouts during the COVID-19 disruptions. Talk to your club if you'd like a special offer to subscribe to 800+ streaming workouts available wherever and whenever you want to work out. There is something for everyone from...

Hiiumaa Spordikool's cover photo

valitsus.ee

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini | Valitsus.ee

📌OLULINE INFO SEOSES ERIOLUKORRAGA📌

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.

⏱Õppetöö haridusasutustes

Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.

Kõikides algkoolides, põhikoolides, gümnaasiumides, kutsekoolides, kõrgkoolides ja ülikoolides valmistada ette homme, 13. märtsil asutusesisene infopäev, kus jagatakse juhiseid ja materjale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.

Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.

Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.

Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

Spordikoolituse- ja teabe sihtasutusest Toomas Tõnise kirjutab nii:

Sporditegevusega seoses:

-mitte korraldada ühistreeninguid, -koolitusi ega muid kokkusaamisi;
-spordivõistlustel osalemine ja võistluste korraldamine välistatud;
-korraldada ja juhendada individuaalseid treeninguid ohututes tingimustes;
-koostada ja saata individuaalse treenimise soovitused ja plaanid e-sidevahendite teel.

Sellega seonduvalt on Hiiumaa spordikoolis õppetöö peatatud kuniks vabariigi valitsuselt tuleb uut informatsiooni. Ei toimu võistlused, laagrid, üritused, treeningud. Suletud on kõik spordikooli hooned alates 14.03.2020.

Lisainfo: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini

Kristi Linkov
direktor
Hiiumaa Spordikool SA
www.hiiumaaspordikool.ee

valitsus.ee Tallinn, Stenbocki maja, 12. märts 2020 – Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. Elukorralduse muutus puudutab muu ...

Hiiumaa spordikool

Hiiumaa spordikool sai HTM-i tegevusloa 27.03.2015. 2018/2019a hooajal on avatud 8 eriala 9 distsipliiniga: jalgpall, korvpall, võrkpall, ratsutamine, orienteerumine, kergejõustik, kabe purjetamine (sverdpaadipurjetamine ja purjelaua sõit). Hetkel töötab 16 treenerit ja õpib 289 õpilast. Sihtasutuse hallata on 2 spordihoonet- nn Mängude Maja ja Polgu võimla. Lisaks kasutab treeningute läbiviimiseks Kärdla Põhikooli võimlat. Hallata on veel 3 rannavolle väljakut Kärdla rannas, Kärdla staadion ja kunstmuru väljak Mängude Maja juures.

Spordikooli tööd juhib juhatus ja 5-liikmeline nõukogu.

Koduleht on: www.hiiumaaspordikool.ee

Want your school to be the top-listed School/college in Kärdla?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Leigri Väljak 11
Kärdla
92413
Other Schools in Kärdla (show all)
Kärdla Muusikakool Kärdla Muusikakool
Uus 4
Kärdla, 92413

Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadele loovat muusikalist põhiharidust lastele ja noortele ning valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse omandamiseks.

Hiiumaa Gümnaasium Hiiumaa Gümnaasium
Uus Tn 4
Kärdla, 92413

Kool alustas tööd 1. september 2016.

Kärdla ÜG 3.a Kärdla ÜG 3.a
30
Kärdla, 4123