Speak English

Speak English

Comments

Hi, I'd love to introduce u all https://www.readlistenlearn.net, FREE Online Library for individual English teachers & learners to improve English language skills trough Reading & audio listening to learn (British+other) language's accent as Reading is the best MEDICINE to learn languages! Read Listen Learn provides easy access to a FREE Online Library of affordable, fully illustrated, digital ESL, EFL & ESOL graded readers that help people learn English. This site enables teachers to provide graded readers to their learners in almost any setting & helps learners to develop fluency & enjoy improving their English through reading & listening for pleasure. Its mission is to put high quality, digital graded readers within the reach of everyone who would benefit from them. It's is developed to intend for 5 different graded levels of learners (Advanced, Elementary, Intermediate, Pre-intermediate & Upper-intermediate) for ESL, EFL & ESOL to pleasurably enjoy improving their second/foreign language trough reading, audio listening & watching Read Listen Learn's YouTube video channel. It's also helpful for teachers to provide standard adaptations of short stories from over 50 authors & non-fiction articles on subjects including thriller, horror, crime, sport, science, espionage, drama, history, art, astronomy, geography & so on to their learners in nearly every setting. Anyone can easily get accessed to www.readlistenlearn.net website using their FB or email account & get registered on this site FREE of COST ! In www.readlistenlearn.net there r many options to leave comments, have glossary & a closed group for registered members to comprehend text-discussions with Q & A, have audio & video to learn language's accents & lots more..... share any article, manage personal librery to keep reading history, talk or converse with a team runs on intercom having enquiry or problem! Google Audio & Language TRANSLATION feature 🆎️🔁🈳️ helps spontaneous learning progress! Wish u all to enjoy ur reading with audio listening & video watching on www.readlistenlearn.net web library to get a fascinating & pleasurable experience on not only learning English but also on improving English skills! https://youtu.be/cVmhOEoWI30
A Pound of Butter (Honesty): There was a farmer who sold a pound of butter to a baker. One day the baker decided to weigh the butter to see if he was getting the right amount, which he wasn’t. Angry about this, he took the farmer to court. The judge asked the farmer if he was using any measure to weight the butter. The farmer replied, “Honor, I am primitive. I don’t have a proper measure, but I do have a scale.” The judge asked, “Then how do you weigh the butter?” The farmer replied; “Your Honor, long before the baker started buying butter from me, I have been buying a pound loaf of bread from him. Every day when the baker brings the bread, I put it on the scale and give him the same weight in butter. If anyone is to be blamed, it is the baker.” Moral of the story: In life, you get what you give. Don’t try and cheat others.
Hi, I'd love to introduce you all https://www.readlistenlearn.net , FREE Online Library for English teachers and learners to improve English language skills through Reading and audio listening to learn British accent as Reading is the best MEDICINE to learn a language! Read Listen Learn provides easy access to a FREE Online Library of affordable, fully illustrated, digital ESL, EFL & ESOL graded readers that help people learn English. This site enables teachers to provide graded readers to their learners in almost any setting and it helps learners to develop fluency & enjoy improving their English through reading and listening for pleasure. Its mission is to put high quality, digital graded readers within the reach of everyone who would benefit from them. This site is developed to intend for 5 different graded levels of learners (Advanced, Elementary, Intermediate, Pre-intermediate & Upper-intermediate) for ESL, EFL & ESOL to pleasurably enjoy improving their second/foreign language through reading, audio listening or even by watching ReadListenLearn's YouTube video channel. It's also helpful for teachers to provide standard adaptations of short stories from over 50 authors & non-fiction articles on subjects including thriller, horror, crime, sport, science, espionage, drama, culture, history, art, astronomy, nature, geography & many more to their learners in nearly every setting. The readers, learners, students or teachers - anyone can easily get access to www.readlistenlearn.net website by using their Facebook account or email address & get registered on this site FREE of COST ! N.B:- In www.readlistenlearn.net.there are many options to have discussion, leave comments, learn vocabulary, have a closed group for registered members of this site to comprehend text-discussions with questions and answers, have audio and video to learn British accent and lots more.....you could share any article & could manage personal librery to keep your reading history, you could talk or converse with a team runs on intercom in case of having any inquiry or problem! TEACHERS CAN MONITOR THEIR STUDENT'S PROGRESS! Wish you all to enjoy your reading with audio listening & video watching on www.readlistenlearn.net web library to get a fascinating & pleasurable experience on not only learning English but also on improving English skills!
I like to speak English perfectly
Hi hello
If want to speak with me in English . pH no +91 8013601322
It is good for learning English.
Ya Allah, Help the muslims of ''Iraq'' Ya Allah, Help the muslims of ''Syria'' Ya Allah, Help the muslims of ''Gaza'' Ya Allah, Help the muslims of ''India'' Ya Allah, Help the muslims of ''Yemen'' Ya Allah, Help the muslims of ''Burma'' Ya Allah, Help the muslims of ''Egypt'' Ya Allah, Help the muslims of ''Kashmir'' Ya Allah, Help the muslims of ''Palestine'' Ya Allah, Help the muslims of ''Afghanistan'' Ya Allah, Help the muslims of "Nigeria" Ya Allah, Help the muslims of "Philippines" Ya Allah, Help the muslims of all the World Please All Online Muslims say #Aameen
---好的英語學習平台分享--- 【就從自我介紹開始吧😁】 開口說英文的第一步就是自我介紹!先讓對方認識你,再開始聊天,別怕踏出第一步,講就對啦~ https://bit.ly/2vh6yQP (來源:VoiceTube 看影片學英語) #按這加入 http://line.me/ti/p/@ylb1336g #每日一起學英文 #英文就是要開口說 #2030雙語國家 #雙語國家BilingualNation

Speak English offers the best possible English language programs with friendly and qualified teachers in a positive, learner-centered environment giving the students the best experience in every aspect of training.

The English courses at Speak English give students the opportunity to improve their all-round ability in English. Our courses are designed to develop listening, speaking, reading and writing skills, while providing a strong foundation of vocabulary and grammar. At Speak English, we use a creative and interactive teaching approach to address the varied learning styles of our students and build confidence in their use of English. To ensure that learning is enjoyable and suited to our students’ needs, we use a range of complementary techniques and materials in addition to the core textbook. We aim to maximize language skill development and effective communication. Instruction is provided by professional teachers.

Mission: To transform the lives of individuals through the transfer of knowledge and skills, enabling them to create a stable career.

[07/13/19]   #Ընդհանուր #անգլերեն 📚 📚 📚

Ուշադրություն 🔈🔈🔈

Շտապեք միանալ մեր նոր բացվող և արդեն գործող խմբերին: 🇬🇧

🔴 Մակարդակը՝ #A1, #B1, #B2
🔴 Ցերեկային և երեկոյան ժամերին
Դասընթացի նպատակն է կարճ ժամանակահատվածում զարգացնել անգլերեն լեզվի 4 հմտությունները:
🔴 Յուրաքանչյուր մակարդակ տևում է 3 ամիս և բաղկացած է 2 փուլից: Յուրաքանչյուր փուլից հետո անցկացվում է գրավոր և բանավոր քննություն` ուսանողի առաջադիմությունը ստուգելու համար: 🆎
🔴 Դասընթացը մշակված է հատուկ մեթոդով և բաղկացած է 12 տարբեր թեմաներից:
🔴 Յուրաքանչյուր թեմա պարունակում է.
✅ Թեմատիկ բառապաշար
✅ Քերականություն
✅ audio նյութեր
✅ ֆիլմի դիտում
✅ քննարկումներ
Դասերը բացառապես անգլերեն լեզվով են և նպատակաուղղված են բանավոր խոսքի արագ զարգացմանը: 💯
Մասնակցության համար անհրաժեշտ է անցնել անվճար գրավոր և բանավոր թեստ:
Ի դեպ, առաջին դասը նույնպես անվճար է: 💵 🚫
Հեռ․՝ 077 15 14 89б 095 37 35 75

#Ընդհանուր #անգլերեն 📚 📚 📚

Ուշադրություն 🔈🔈🔈

Շտապեք միանալ մեր նոր բացվող և արդեն գործող խմբերին: 🇬🇧

🔴 Մակարդակը՝ #A1, #B1, #B2
🔴 Ցերեկային և երեկոյան ժամերին
Դասընթացի նպատակն է կարճ ժամանակահատվածում զարգացնել անգլերեն լեզվի 4 հմտությունները:
🔴 Յուրաքանչյուր մակարդակ տևում է 3 ամիս և բաղկացած է 2 փուլից: Յուրաքանչյուր փուլից հետո անցկացվում է գրավոր և բանավոր քննություն` ուսանողի առաջադիմությունը ստուգելու համար: 🆎
🔴 Դասընթացը մշակված է հատուկ մեթոդով և բաղկացած է 12 տարբեր թեմաներից:
🔴 Յուրաքանչյուր թեմա պարունակում է.
✅ Թեմատիկ բառապաշար
✅ Քերականություն
✅ audio նյութեր
✅ ֆիլմի դիտում
✅ քննարկումներ
Դասերը բացառապես անգլերեն լեզվով են և նպատակաուղղված են բանավոր խոսքի արագ զարգացմանը: 💯
Մասնակցության համար անհրաժեշտ է անցնել անվճար գրավոր և բանավոր թեստ:
Ի դեպ, առաջին դասը նույնպես անվճար է: 💵 🚫
Հեռ․՝ 077 15 14 89б 095 37 35 75

[03/08/19]   We would like to announce!!!
We offer online Skype lessons!!!
Everyone who is interested in learning English, we will help you on the way!!!
If interested let us know!!!
Hurry as your personal English teacher is knocking the door !!!

[01/31/19]   @ : at

_ : underscore

. : dot

– : hypen

* : asterisk

/ : forward-slash

\ : back-slash

() : parentheses

ABC : Upper-case

abc : lower-case

# : hash

[ ] : brackets

= : equals

FB : Facebook

G+ : Google+

DM : Direct message

LI : Linkedln

PM : private message

ASAP : as soon as possible

CUL : see you later

HAND : have a nice day

HRU : How are you

LOL : laughing out loud

LTNS : long time no see

MU : I miss you

IC : I see

[01/03/19]   Do you want to learn English ?
Do you want to speak English fluently.
Do you need help?
Do you need an English teacher?
We are here to help you. Send us PM or write + bellow and with us you will become a great English speaker!!!

[07/24/18]   Hi guys, soon we will launch our official website called speakenglish.am. It will help you to learn and speak English perfectly in 2-3 months. Are you ready to pay just 1$ and get your personal English teacher at your home? If yes, write + in your comments.

Speak English

https://m.facebook.com/profile.php?id=1673889589390920&ref=content_filter

Speak English offers the best possible English language programs with friendly and qualified teachers in a positive, learner-centered environment giving the students the best experience in every aspect of training.

Our courses

This course aims at the presentation and practice of language for responding to social exchanges in a communicative framework at the basic level of proficiency. Learners are exposed to and use basic grammar and language functions to communicate accurately and appropriately about their life, work and interests in simple everyday situations.

This course aims at the presentation and practice of language at the elementary level of proficiency to communicate simply about everyday occurrences and concerns. Focus is on acquiring relevant vocabulary and building communicative competence in listening, speaking, reading and writing. A more balanced development of listening and speaking skills is emphasized to ensure effective communication.

This course aims at the presentation and practice of language at the pre-intermediate level of proficiency to communication effectively in everyday social and workplace situations. Emphasis is on developing the four integrated language skills through a function based communicative approach. Learners develop their structural accuracy, oral fluency and language appropriateness by practicing the language in real-life situations.

This course aims at the presentation and practice of language at the intermediate level to upgrade the English language proficiency of learners. The focus is on expanding communicative competence in listening, speaking, reading and writing. Learners are exposed to complex grammatical structures and vocabulary relevant to a variety of social and workplace contexts which will increase fluency and accuracy to improve communication in different social and workplace situations. Also, they will be exposed to use grammatical structures and relevant vocabulary under the guidance of communicative approach.

This course aims at the presentation and practice of language at the upper intermediate level of proficiency. A balanced development of the integrated skills of listening, speaking, reading and writing is emphasized to build up learners’ confidence in expressing their views in English accurately and to improve their fluency.

This course aims at the presentation and practice of language at the advanced level of proficiency. Focus is on comprehensive proficiency of grammar, topical vocabulary and idioms leading to refining the communication skills of learners to enable them to communicate effectively, appropriately and confidently in various social and professional situations.

The world of modern business demands that business people possess the English language skills, both verbal and written, to effectively communicate in an ever-changing, fast-paced global business environment. Now, more than ever, effective business communication is of paramount importance to all international business. This workshop is for those who want to have a successful business career, be able to communicate clearly and correctly in English. Students who enroll in this workshop will learn practical communication skills to better equip them in a highly challenging and competitive international business setting. More specifically, this workshop covers both oral and written Business English.

This course offers conditionally accepted students the opportunity to improve their English proficiency, as well as develop their basic academic skills for academic success. The course sharpens English proficiency and develops basic academic skills for university education at the graduate and undergraduate levels. The primary goal of this course is to equip students with an understanding and a basic grasp of fundamental techniques of academic writing, speaking, reading and listening. Thus, students are introduced to the principles of effective written and oral communication, as well as critical reading and listening skills. The course simultaneously improves competence in grammar and vocabulary. Participants will learn how to write commentary, summaries, and how to synthesize text from different sources. Concurrent with developing English proficiency participants learn how to reference sources, and how to develop bibliography.

Want your school to be the top-listed School/college in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Komitas
Yerevan
0001
Other Yerevan schools & colleges (show all)
Ani Sargsyan-English Trainer Ani Sargsyan-English Trainer
13 Mashtots
Yerevan, 0010

-Բիզնես անգլերեն -Ընդհանուր անգլերեն --Անգլերեն հատուկ նպատակների համար -Business English -General English -English for Specific Purposes(ESP)

Ani Sargsyan English Centre Ani Sargsyan English Centre
13 Mashtots
Yerevan, 0010

Achieve Language by Ani Sargsyan անգլերեն լեզվի թրեյնինգ կենտրոնը առաջարկում է դասընթացներ,որոնց հիմքում ընկած են գործնական, նորարարական մեթոդներ:

German Language Philippines Online German Language Philippines Online
Unit 210 Central 88 Apartelle , Brgy. Kristong Hari E. Rodriguez St., Brgy. Kriston Hari
Yerevan, 1112

Book one of A1-B2 German courses today and study German language in Philippines or abroad. We offer online and offline lessons!

Universe Language and Training Centre / «Յունիվերս» լեզվի կենտրոն Universe Language and Training Centre / «Յունիվերս» լեզվի կենտրոն
Komitas 49/2
Yerevan, 0051

Կենտրոնն առաջարկում է անգլերենի և գերմաներենի անհատական և խմբային պարապմունքներ

In-Quarto In-Quarto
Str. Leningradian 6, Apt. 16, Ajapniak
Yerevan, 0038

"In-Quarto" Facebook Business Page offers my services as an interpreter, teacher, linguist. I am Naira Gevorgyan, a resident of Yerevan. The languages are Armenian, Russian, English and Italian. The trade mark of the company is "IN-QUARTO".

UFAR  - Université française en Arménie UFAR - Université française en Arménie
Davit Anhaght 10
Yerevan, 0037

French University in Armenia (UFAR) is a higher educational establishment which was created by the governments of Armenia and France in 2000

Art Discovery Art Discovery
Nairi Zaryan 4/1
Yerevan

Art Discovery

Հաշվապահների Պատրաստման Պրակտիկայի Կենտրոն Հաշվապահների Պատրաստման Պրակտիկայի Կենտրոն
Վարդանանց 5
Yerevan, 0028

Մասնագիտացված և պրոֆեսիոնալ սեմինարներ, թրեյնինգներ ու դասընթացներ: Հաշվապահների պատրաստման բացառիկ պրակտիկայի կենտրոն։

English lessons English lessons
Yerevan

English Lessons

A&WW virtual school A&WW virtual school
Komitas
Yerevan

New concept of learning! Online interactive classes in virtual classroom with ebooks, ecopybooks, whiteboard... Learn English (TOEFL,IELTS, business, general), French, Russian, German, computer programs by individual specific curriculum. JOIN & ENJOY!

VVS Educational Center VVS Educational Center
5th Apartment, 8 Azatutyan Avenue
Yerevan, 0037

VVS-ը հիմնադրվել է 2015թ, հոկտեմբերին: Զբաղվում է լեզուների ուսուցմամբ, մասնավորապես, անգլերեն, general english, business english, IELTS, TOEFL,ռուսերեն